Obračun nadomestil v času izrednih razmer

Obvestilo.

Za obračune plač v času epidemije COVID je potrebno obrazec ZAP/M oddati ročno, in sicer za vse obračune skupaj oddamo en obrazec ZAP/M na AJPES. Podatke za pripravo obrazca preverimo v zbiru plač za izbran mesec in na osnovi zbirnih podatkov pripravimo obrazec ZAP/M na spletni strani AJPES in ga oddamo.

Navodilo je veljajo za pripravo obračuna plače v skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 od 13.3. do 31.5.2020

Obračun plače do 12.3. pripravimo na običajen način. Pomembno je, da pred pripravo obračuna plače oziroma nadomestil v času epidemije Covid, prvi obračun plače zaključimo.

Delo v času epidemije in delo na domu  

 1. V meniju Plače > Obračun plač vnesemo novo plačo.
 2. Na prvem koraku obračuna plače kliknemo Uredi in izberemo Plača za delo v času epidemije.
 3. Program samodejno odstrani kljukico pri polju Upoštevanje olajšave za dohodnino. Več o obračunu dohodnine v primeru obračuna plače v dveh ali več delih.
 4. Pri polju Obračun odtegljajev odstranimo kljukico, sicer bo program upošteval obračun odtegljajev na obeh obračunih.
 5. Na drugem koraku obračuna plače, pri posameznem delavcu, lahko dodajamo vse vrste izplačil kot pri običajni plači.

Podjetja, ki so v času epidemije aktivna, bodo oproščena plačila prispevka za ZPIZ od 13. marca do 31. maja 2020.

Kaj program pripravi?

 • temeljnico,
 • plačilno listo s prikazanim podatkom glede vrste izplačil,
 • plačilne naloge, 
 • REK-1 obrazec z vrsto dohodka 1002.

Za obračune plač v času epidemije COVID je potrebno obrazec ZAP/M oddati ročno, in sicer za vse obračune skupaj oddamo en obrazec ZAP/M na AJPES. Podatke za pripravo obrazca preverimo v zbiru plač za izbran mesec in na osnovi zbirnih podatkov pripravimo obrazec ZAP/M na spletni strani AJPES in ga oddamo.

Mesečni krizni dodatek

Gre za dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije COVID-19. Do zneska v višini 200 evrov so upravičeni zaposleni v zasebnem sektorju, ki imajo osnovno bruto plačo nižjo od trikratnika slovenske bruto minimalne plače in so zaradi opravljanja svojega dela v času epidemije nadpovprečno izpostavljeni tveganju za svoje zdravje oziroma so prekomerno obremenjeni zaradi obvladovanja epidemije. 

 1. V meniju Plače > Obračun plač vnesemo izberemo že pripravljen obračun plače za delo v času epidemije.
 2. Na drugem koraku obračuna plače izberemo delavca.
 3. Kliknemo Uredi in v polju Vrsta izplačila izberemo Krizni dodatek v skladu z ZIUZEOP (Covid-19) ter vnesemo znesek.
 4. Kliknemo Potrdi.

Kaj program pripravi?

Za namene poročanja o izplačilih mesečnega kriznega dodatka program pripravi REK-1 obrazec z vrsto dohodka 1190 - Dohodek, ki se ne všteva v davčno osnovo. Na zbirnem REK obrazcu vpiše podatke o delodajalcu in številu oseb – prejemnikov, na individualnem REK (iREK) obrazcu pa vpiše podatke o prejemniku dohodka in znesek izplačanega kriznega dodatka v polje A052

Od izplačila kriznega dodatka v višini 200 evrov se ne obračunajo in ne plačajo prispevki za socialno varnost niti akontacija dohodnine. Krizni dodatek se tudi ne všteva v letno odmero dohodnine. Znesek mesečnega kriznega dodatka se v primeru, da delavec v posameznem mesecu ni delal cel mesec, sorazmerno zmanjša. 

Čakanje na delo - izredne razmere

Skladno z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) ima zaposleni za čas čakanja na delo doma pravico do nadomestila plače v višini 80 odstotkov od višine njegove povprečne mesečne plače za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev. Zakon o interventnih ukrepih (ZIUZEOP) pa narekuje, da to nadomestilo ne sme biti nižje od minimalne bruto plače.


Navodilo velja za primer, ko je delodajalec skladno z Zakonom o interventnih ukrepih oproščen plačila vseh prispevkov za socialno varnost od nadomestila plače od 13. marca do 31. maja 2020. Za izplačila plače in nadomestila plače, za katere ni priznana oprostitev, se predloži ločene obračune, na običajen način (vrsta dohodka 1001, 1091).


 1. V meniju Plače > Obračun plač vnesemo novo plačo.
 2. Na prvem koraku obračuna plače kliknemo Uredi in izberemo Nadomestilo plače za čakanje na delo v času epidemij.
 3. Program samodejno odstrani kljukico pri polju Upoštevanje olajšave za dohodnino. Več o obračunu dohodnine v primeru obračuna plače v dveh ali več delih.
 4. Pri polju Nadomestila (dopust, boleznine) iz povprečja mesecev vnesemo 3 (op. program upošteva predhodno pripravljene in potrjene obračune).
 5. Če želimo, da program pri izračunu urne postavke za nadomestila upošteva tudi ure dopusta, dodamo kljukico pri polju Upoštevaj dopust pri izračunu nadomestil.
 6. Pri polju Obračun odtegljajev odstranimo kljukico, sicer bo program upošteval obračun odtegljajev na obeh obračunih.
 7. Na drugem koraku obračuna plače, pri posameznem delavcu, program samodejno predlaga vrsto izplačila Nadomestilo v skladu s 138. členom ZDR-1 (do min). Pri tej vrsti izplačila program samodejno doda razliko do minimalne plače, v kolikor je  izračunana vrednost nižja. Vnesemo le število ur.
 8. Če nam predlagana vrsta izplačila ne ustreza, kliknemo Uredi in v polju Vrsta izplačila izberemo Nadomestilo v skladu s 138. členom ZDR-1 (M01) ter vnesemo ure, urno postavko in odstotek. Gre za nadomestilo plače zaradi začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega razloga in se beleži v polju M01 na obrazcu REK).
 9. V polje Opis vpišemo Čakanje na delo.
 10. Kliknemo Potrdi.

Pojasnilo.

Pri obračunanih nadomestilih, katerih vrednost presega povprečno letno plačo preračunano na mesec, je potrebno vrednost presežka ročno urediti. Razliko izračunamo in jo delavcem ločeno obračunamo pri običajni plači (REK-1 z vrsto dohodka 1001) z vrsto izplačila Druga nadomestila in vnesemo le znesek (brez ur).  Pri oddaji REK obrazca na spletni portal eDavki mora biti v analitičnih podatkih število ur 0.

Kaj program pripravi?

 • temeljnico,
 • plačilno listo s prikazanim podatkom glede vrste izplačil,
 • plačilne naloge, 
 • REK-1 obrazec z vrsto dohodka 1004 in v polje M01 vpiše znesek izplačanega nadomestila.

Za obračune plač v času epidemije COVID je potrebno obrazec ZAP/M oddati ročno, in sicer za vse obračune skupaj oddamo en obrazec ZAP/M na AJPES. Podatke za pripravo obrazca preverimo v zbiru plač za izbran mesec in na osnovi zbirnih podatkov pripravimo obrazec ZAP/M na spletni strani AJPES in ga oddamo.

Nadomestilo zaradi višje sile (varstvo otrok,...)

Če delavec ne more opravljati dela zaradi višje sile, je skladno z šestim odstavkom 137. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) upravičen do polovice plačila, do katerega bi bil sicer upravičen, če bi delal, vendar ne manj kot 70 odstotkov minimalne plače. To nadomestilo obračunamo zaposlenim, ki so odsotni zaradi varstva otrok, nezmožnosti priti na delo, ker nimajo javnega prevoza,…

 1. V meniju Plače > Obračun plač vnesemo novo plačo.
 2. Na prvem koraku obračuna plače kliknemo Uredi in izberemo Nadomestilo plače za čakanje na delo v času epidemij.
 3. Program samodejno odstrani kljukico pri polju Upoštevanje olajšave za dohodnino. Več o obračunu dohodnine v primeru obračuna plače v dveh ali več delih.
 4. Pri polju Nadomestila (dopust, boleznine) iz povprečja mesecev vnesemo 3 (op. program upošteva predhodno pripravljene in potrjene obračune).
 5. Če želimo, da program pri izračunu urne postavke za nadomestila upošteva tudi ure dopusta, dodamo kljukico pri polju Upoštevaj dopust pri izračunu nadomestil.
 6. Pri polju Obračun odtegljajev odstranimo kljukico, sicer bo program upošteval obračun odtegljajev na obeh obračunih.
 7. Na drugem koraku obračuna plače, pri posameznem delavcu, program samodejno predlaga vrsto izplačila Nadomestilo v skladu s 138. členom ZDR-1 (do min). V primeru obračuna nadomestila zaradi varstva otrok, pri posameznem delavcu kliknemo Uredi in v polju Vrsta izplačila izberemo ustrezno vrsto nadomestila:
  • Nadomestilo po 6. odstavku 137. člena ZDR-1 (M02) ter vnesemo ure, urno postavko in odstotek.
  • Nadomestilo po 6. odstavku 137. člena ZDR-1 (do min.) (M02) in vnesemo število ur. Pri tej vrsti nadomestila program samodejno doda razliko do minimalne plače, v kolikor je obračunana vrednost nadomestila nižja.
 8. V polje opis vpišemo npr. Nadomestilo plače zaradi varstva otrok.
 9. Kliknemo Potrdi.

Pojasnilo.

Pri obračunanih nadomestilih, katerih vrednost presega povprečno letno plačo preračunano na mesec, je potrebno vrednost presežka ročno urediti. Razliko izračunamo in jo delavcem ločeno obračunamo pri običajni plači (REK-1 z vrsto dohodka 1001) z vrsto izplačila Druga nadomestila in vnesemo le znesek (brez ur).  Pri oddaji REK obrazca na spletni portal eDavki mora biti v analitičnih podatkih število ur 0.

Kaj program pripravi?

 • plačilno listo s prikazanim podatkom glede vrste izplačil,
 • temeljnico
 • plačilne naloge,
 • REK-1 obrazec z vrsto dohodka 1004 in v polje M02 vpiše znesek izplačanega nadomestila.

Za obračune plač v času epidemije COVID je potrebno obrazec ZAP/M oddati ročno, in sicer za vse obračune skupaj oddamo en obrazec ZAP/M na AJPES. Podatke za pripravo obrazca preverimo v zbiru plač za izbran mesec in na osnovi zbirnih podatkov pripravimo obrazec ZAP/M na spletni strani AJPES in ga oddamo.

Pomembno.

V programu so opisani posamezni primeri obračuna. Vendar pa moramo biti pri ureditvi teh vrst obračuna pozorni na določila iz kolektivnih pogodb. V primeru, da Kolektivna pogodba narekuje drugačen način izračuna, se moramo držati tega, kar je v Kolektivni pogodbi določeno.

V tem prispevku