Vnos novega odhodka

Odhodki, ki jih imamo v šifrantu, so nekakšni vzorci za knjiženje prejetih računov v knjigovodske in davčne evidence. Za vsak odhodek je določen konto knjiženja, nastavitve za DDV in morebitne povezave na druge dokumente oziroma evidence. 

 1. V meniju Šifranti izberemo Odhodki.
 2. Kliknemo Nov.
  • Odhodek lahko neposredno v šifrant vnesemo tudi preko povezave na prejetem računu.

Splošne nastavitve

 1. Naziv: vnesemo poljuben tekst. Po tem podatku iščemo odhodek na prejetem računu (na primer: telefon).
 2. Konto: na spustnem seznamu izberemo konto, na katerega bomo knjižili odhodek, ki ga izberemo na prejetem računu.
 3. Stopnja DDV: izberemo stopnjo DDV-ja. Na podlagi izbrane stopnje bo program iz zneska izračunal osnovo za DDV in znesek DDV-ja. Izbira vpliva na zapis v davčnih evidencah.
  • Organizacije, ki niso davčni zavezanci ali so atipični davčni zavezanci, lahko pri vnosu prejetih računov izbirajo samo med odhodki, ki imajo v polju Stopnja DDV določeno Neobdavčeno.
 4. DDV se odbija: polje označimo s kljukico, če želimo na izbranem odhodku odbiti DDV. 
  • Če vnašamo odhodek za neodbiti DDV, pustimo polje prazno.
 5. Povezava: na spustnem seznamu izberemo povezavo, ki določa posebnosti pri obnašanju odhodka na prejetem računu. Izbiramo med: 
  • Navaden odhodek > najpogostejša vrsta odhodka, ki ne zahteva dodatnih povezav.
  • Osnovno sredstvo > odhodek zahteva povezavo z osnovnim sredstvom v registru osnovnih sredstev. Tako označen odhodek program poknjiži v ustrezne stolpce knjige prejetih računov, v katere vnašamo vrednosti nabavljenih osnovnih sredstev in posledično v obrazec DDV-O.
  • Drobni inventar > odhodek zahteva povezavo z drobnim inventarjem, vpisanim v register osnovnih sredstev.
  • Nepremičnina > odhodek zahteva povezavo z nepremičnino v registru osnovnih sredstev. Tako označen odhodek program poknjiži v ustrezne kolone knjige prejetih računov, v katere vnašamo vrednosti nabavljenih nepremičnin in posledično v obrazec DDV-O.
  • Zaloga > odhodek zahteva povezavo s prejemi v meniju Zaloge. S to povezavo program ovrednoti vse artikle na prejemu, ne glede na tip artikla.
  • Zaloga blaga v maloprodaji > odhodek omogoča povezavo s prejemi v meniju Maloprodaja. (veljavnost do 31.12.2020)
  • Zaloga blaga nepovezana maloprodaja > odhodek omogoča vnos vrednosti prodaje, v primeru ko vodimo maloprodajo v drugem programu.
  • Uvoz > posebna ureditev za knjiženje DDV od uvoženega blaga (pred 1.7.2016).
  • Prejet računi > izberemo v primeru plačila z drugim računom (na primer prejeti račun plačan s plačilno kartico).
  • Razmejitev stroškov > odhodek zahteva vnos dveh dodatnih podatkov Število mesecev razmejitve in Konto stroška razmejitve.  Ob potrditvi prejetega računa s takšnim odhodkom program pripravi osnovno temeljnico, ki prejeti račun poknjiži na konto odhodka, in dodatne temeljnice. Dodatnih temeljnic je toliko, kot smo določili mesecev v polju Število mesecev razmejitve. Dodatne temeljnice vsebujejo naslednji knjižbi:
   • Knjižbo v breme na konto, ki smo ga vpisali v polje Konto stroška razmejitve.
   • Knjižbo v dobro na konto odhodka.  
 6. Predplačilo: odhodke s tako oznako uporabljamo pri knjiženju prejetih računov za predplačilo in prejetih končnih računov z upoštevanim predplačilom.
 7. Samoobdavčitev: pri odhodku z oznako samoobdavčitev program na vpisan znesek računa obračuna DDV. Program pripravi temeljnico z vknjižbami obračunanega in odbitega DDV-ja. 
  • V primeru odhodka, na katerem DDV ne odbijamo, program znesek neodbitega DDV-ja poknjiži na konto, ki smo ga vpisali v polje Konto izbranega odhodka. 
  • V primeru odbitnega deleža pa program odbiti DDV poknjiži na konto terjatev za DDV, neodbiti DDV pa na konto, ki smo ga določili v polju Konto izbranega odhodka.
 8. Odhodek se lahko uporablja: če polje označimo, bo odhodek prikazan na spustnem seznamu odhodkov na prejetem računu. Priporočljivo je, da označimo samo tiste odhodke, ki jih uporabljamo. Tako bodo spustni seznami krajši in bolj pregledni.

Ostalo

 1. Se nanaša na:  izberemo Blago ali Storitve. Podatek program upošteva pri poslovanju z zavezancem za DDV iz EU. V tem primeru je na obračunu DDV-O posebej prikazana vrednost blaga in storitev po različnih davčnih stopnjah.
 2. Konto delitve > uporabimo, če želimo razdeliti stroške opravljene storitve. 
 3. % delitve > vnesemo odstotek izbrane delitve.
 4. Konto obveznosti: če pustimo polje prazno, program obveznost na prejetem računu poknjiži na konto, ki je določen v šifrantu Avtomatični konti. Program na podlagi države stranke izbere enega izmed treh določenih kontov. Te konte lahko spremenimo v meniju šifranti > Avtomatični konti.
  • Če želimo, da program poknjiži prejeti račun, ki vsebuje ta odhodek, na drug konto, izberemo želen konto na spustnem seznamu (primer: prejeti račun za obresti leasinga).

Brisanje odhodka

Šifrant odhodkov je povezan z ostalimi deli programa, zato je brisanje mogoče le, če odhodek ni vezan na noben promet. Sicer progam ne dovoli brisanja in izpiše seznam dokumentov, ki so vezani na ta odhodek. Tak odhodek lahko izločimo iz uporabe: odstranimo kljukico > Odhodek se lahko uporablja.

 1. V meniju  Šifranti > Odhodki izberemo odhodek, ki ga želimo brisati, tako da kliknemo na Konto.
 2. Na pogledu odhodka izberemo Briši.
 3. Program prikaže opozorilo, ali res želimo brisati. 
 4. S klikom na V redu bo odhodek dokončno izbrisan.
V tem prispevku