Zakaj se stanje v blagajni ne ujema z glavno knjigo?

Otvoritveno stanje

Otvoritveno stanje za blagajno knjižimo v meniju Dvostavno knjigovodstvo. Podatke vnesemo samo ob začetku poslovanja, za vsa naslednja leta program pripravi avtomatično otvoritveno temeljnico pri prehodu v novo leto.

  1. V meniju Knjigovodstvo > Dvostavno knjigovodstvo > Nov izberemo vrsto temeljnice OTV - Otvoritvena temeljnica. 
  2. Izberemo konto 1000 - Denarna sredstva v blagajni, razen deviznih sredstev.
  3. Vnesemo ustrezen znesek in  otvoritveno temeljnico shranimo. 
  4. Otvoritveno stanje konta 1000 preverimo v bruto bilanci.

Knjiženje prometa blagajne

Glede na vnesene prejemke in izdatke program ob potrditvi blagajniškega dnevnika samodejno pripravi temeljnico v meniju Dvostavno knjigovodstvo in poknjiži promet v breme ali dobro konta 1000.

  • Če imamo blagajniški dnevnik v osnutku (nepotrjen), ta promet še ni knjižen. Če imamo osnutek dnevnika s starejšim datumom, končno stanje blagajne ne bo pravilno, dokler ne potrdimo tega dnevnika.

Skladnost knjižb in stanja blagajne preverimo v meniju Dvostavno knjigovodstvo > Knjižbe, kjer se omejimo na konto 1000. 

Velikokrat so razhajanja v primeru knjiženja z ročnim vnosom finančne temeljnice (FT)

V tem prispevku