Minimalna plača

Navodilo se nanaša na obračun minimalne plače. 

Delavec je upravičen do plačila za opravljeno delo najmanj v višini minimalne plače, če pri delodajalcu v Republiki Sloveniji dela polni delovni čas. V primeru krajšega delovnega časa od polnega delavcu pripada najmanj sorazmerni del minimalne plače. 

Pravico do minimalne plače in njeno višino določa Zakon o minimalni plači (Uradni list RS, št. 13/10, 92/15, 83/18).

Višina minimalne plače v letu 2019

Iz osnovne zakonske dikcije izhaja, da v minimalno plačo sodijo vsi elementi plače, kot jih navaja Zakon o delovnih razmerjih, torej osnovna plača delavca za določen mesec, del plače za delovno uspešnost in dodatki, ki mu pripadajo, razen dodatka za delo preko polnega delovnega časa. 

Zakon o dopolnitvi Zakona o minimalni plači je iz minimalne plače izvzel še tri dodatke za delo v posebnih pogojih dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa, in sicer:

  • dodatek za nočno delo,
  • dodatek za delo v nedeljo ter
  • dodatek za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu.

Poleg tega v minimalno plačo tudi ni možno vštevati povračil stroškov, ki jih je delodajalec dolžan izplačati delavcu (npr. povračilo stroškov za prehrano med delom, za prevoz na delo in z dela, stroškov na službenem potovanju), kot tudi ne drugih prejemkov iz delovnega razmerja (npr. regres za letni dopust, odpravnine, jubilejne nagrade).

Minimalna bruto plača znaša za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2019 886,63 evrov bruto.


Višina minimalne plače v letu 2020

Zakon o spremembah Zakona o minimalni plači s 1. januarjem 2020 iz minimalne plače izvzema vse zgoraj  navedene dodatke ter dodatek za delovno dobo, delovno in poslovno uspešnost ter za težje razmere dela, ki so določeni z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami.

Minimalna bruto plača za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2020, znaša 940,58 evrov bruto.

V tem prispevku