Začetek dela z osnovnimi sredstvi

Navodilo se nanaša na vnos osnovnih sredstev, pridobljenih pred pričetkom knjiženja osnovnih sredstev v Minimax-u, ki jih  vnašamo neposredno v Osnovna sredstva.

Tekoče nabave osnovnih sredstev vnašamo preko prejetih računov.

Začetek obdelave osnovnih sredstev

1. V meniju Knjigovodstvo > Osnovna sredstva.

2. Če osnovnih sredstev še nimamo aktiviranih, program prikaže okno za začetek obdelave osnovnih sredstev:

3. Izberemo:

  •  ali naj se šifrant amortizacijskih skupin prepiše iz sistema 
  • ali iz šifranta izbrane ( druge naše) organizacije.

4. Kliknemo Prepiši amortizacijske skupine.

5. V meni Šifranti program doda dva nova šifranta:

  •  Amortizacijske skupine 
  • in Nahajališča.

Pri aktiviranju osnovnih sredstev program predlaga trenutno poslovno leto.  Ta podatek črpa iz menija Nastavitve > Organizacije > Datum začetka poslovnega leta.


 Vnos osnovnih sredstev v register

1. Ročni vnos otvoritve osnovnih sredstev

Sredstvo je bilo pridobljeno v preteklih letih, vnašamo začetno stanje za tekoče poslovno leto, v katerem začenjamo s knjiženjem v Minimaxu.

2. Začetni uvoz iz Excela (otvoritev)

Podatke o začetnem stanju osnovnih sredstev pripravimo v Excel tabeli ter jih nato uvozimo v Minimax.

3. Vnos osnovnih sredstev, nabavljenih v tekočem poslovnem letu, vendar pred vstopom v Minimax

V Minimaxu smo pričeli s knjiženjem sredi leta, sredstvo je bilo nabavljeno v tem poslovnem letu, vendar pred vstopom v Minimax.

V tem prispevku