Začetek dela z osnovnimi sredstvi

Navodilo se nanaša na vnos osnovnih sredstev, pridobljenih pred pričetkom knjiženja osnovnih sredstev v Minimax-u, ki jih vnašamo neposredno v Osnovna sredstva.

Tekoče nabave osnovnih sredstev vnašamo preko prejetih računov.

Začetek (aktivacija) osnovnih sredstev

 1. V meniju Knjigovodstvo > Osnovna sredstva.
 2. Če osnovnih sredstev še nimamo aktiviranih, program prikaže okno za začetek obdelave osnovnih sredstev:
 3. Izberemo:
  • ali naj se šifrant amortizacijskih skupin prepiše iz sistema 
  • ali iz šifranta izbrane organizacije plačnika (lahko izberemo v primeru, da imamo vsaj še en organizacijo, na kateri vodimo Osnovna sredstva.)
 4. Kliknemo Prepiši amortizacijske skupine.
 5. V meni Šifranti program doda dva nova šifranta:
  • Amortizacijske skupine 
  • in Nahajališča.

Pri aktiviranju osnovnih sredstev program predlaga trenutno poslovno leto. Ta podatek črpa iz menija Nastavitve > Organizacije > Datum začetka poslovnega leta.

Vnos osnovnih sredstev v register

Način vnosa Osnovnih sredstev pa je odvisen od več faktorjev:

 1. Ročni vnos otvoritve osnovnih sredstev
  • Sredstvo je bilo pridobljeno v preteklih letih, vnašamo začetno stanje za tekoče poslovno leto, v katerem začenjamo s knjiženjem v Minimaxu.
 2. Začetni uvoz iz Excela (otvoritev)
  • Podatke o začetnem stanju osnovnih sredstev pripravimo v Excel tabeli ter jih nato uvozimo v Minimax.
 3. Vnos osnovnih sredstev, nabavljenih v tekočem poslovnem letu, vendar pred vstopom v Minimax
  • V Minimaxu smo pričeli s knjiženjem sredi leta, sredstvo je bilo nabavljeno v tem poslovnem letu, vendar pred vstopom v Minimax.
V tem prispevku