Podjemna pogodba

Navodilo velja za primer obračuna podjemne pogodbe. 

Podjemna pogodba v praksi zajema vse vrste del, ki ne sodijo med avtorska dela. Sklenjena je za občasna in časovno omejena dela.

Nastavitve delavca

Najprej v meniju Šifranti > Delavci vnesemo delavca s katerim smo sklenili podjemno pogodbo.

 1. Kliknemo Nov.
 2. Na zavihku Osnovni podatki vpišemo:
  • ime in priimek,
  • datum rojstva,
  • spol,
  • EMŠO,
  • davčno številko,
  • šifro,
  • morebitne opombe.
 3. Vnesemo spremenljive podatke:
  • naslov,
  • pošto,
  • državo prebivanja,
  • državo rezidenstva in
  • po potrebi analitiko.
 4. Vnesemo bančni račun delavca.
 5. Na zavihku Podatki za osebne prejemke, v polju Vrsta zaposlitve, izberemo Zaposlen drugod.
 6. Vnos shranimo.

Obračun podjemne pogodbe

Nato pripravimo obračun po podjemni pogodbi.

 1. V meniju Plače > Obračun DOP kliknemo Nov.
 2. V polju Vrsta obračuna izberemo :
  • Podjemne pogodbe.
  • Podjemne pogodbe – brez PDDP - zavarovani po 18. čl. ZPIZ-2.
  • Podjemne pogodbe - zavarovani po 18. čl. ZPIZ-2. V tem primeru program obračuna tudi poseben davek na prejemke.
 3. Naziv obračuna program samodejno predlaga, lahko ga poljubno uredimo.
 4. V polju vrsta dohodka -  izberemo ustrezno vrsto dohodka.
 5. Vnesemo datum obračuna in datum izplačila.
 6. Na zavihku Ostali podatki preverimo predlagane nastavitve in jih po potrebi uredimo.
 7. Kliknemo Shrani in nato Naprej.
 8. Na drugem koraku kliknemo Dodaj delavca:
 9. izberemo delavca.
 10. Izberemo Način izračuna (bruto ali neto).
 11. Vnesemo znesek.
  • Če je označen bruto način izračuna, program od vpisanega zneska odšteje vse davke in prispevke. 
  • Če je označen neto način izračuna, program izvede obračun na bruto osnovo.
 12. V polju Analitika: izberemo analitiko
 13. V polju Tip bonitet izberemo vrsto bonitete (če jo obračunamo):
  • Zavarovalne premije.
  • Nastanitev.
  • Drugo.
 14. Vnesemo Znesek bonitete.
 15. Če smo za delavca že pripravljali obračun po podjemni pogodbi kliknemo Prenesi iz prejšnjega obračuna.
 16. S klikom na Shrani vnos shranimo.
 17. Kliknemo Naprej in Zaključi obračun.

Za izplačila od vključno 1. 2. 2024 dalje je osnova za plačilo prispevkov za vsako posamezno plačilo za opravljeno delo oziroma storitev, prejeto na podlagi drugega pravnega razmerja, zmanjšana za normirane stroške v višini 10% dohodka.

Kaj program pripravi?

Program pripravi:

 • temeljnico.
 • Obračunske liste za posamezne delavce in skupni obračunski list,
 • REK obrazec z možnostjo oddaje na spletni portal eDavki,
 • rekapitulacijo.
 • plačilne naloge za: dohodek podjemne pogodbe, akontacijo dohodnine, prispevke za PIZ in prispevke za zdravstvo ter posebni davek.
V tem prispevku