Letne obdelave

Preko letnih obdelav naredimo zaključek poslovnega leta in otvoritev novega ter pripravimo podatke za oddajo na Ajpes in FURS.
 

Pred pričetkom letnih obdelav

Preden pričnemo z letnimi obdelavami preverimo in uredimo naslednje:

 • v Dvostavnem knjigovodstvu uredimo in potrdimo morebitne osnutke temeljnic, ki se nanašajo na leto, ki ga zaključujemo;
 • Poskrbimo, da so vsi obračuni DDV-ja za to poslovno leto  potrjeni;
 • Izvedemo zaključni obračun amortizacije,
 • V primeru, da imamo plačila v tuji denarni enoti, moramo ob koncu leta preveriti stanje na TRR-ju ter v primeru, da so nastale tečajne razlike, moramo le-te ročno uskladiti z vnosom temeljnice za tečajne razlike. Program namreč prenese v novo leto saldo v domači denarni enoti in pri tem ne upošteva tečajnih razlik.
 • Poknjižimo vse poslovni dogodki, ki se nanašajo na to poslovno leto in
 • izvedemo prehod v novo leto v Zalogah in Maloprodaji, če smo zaloge oz. maloprodajo kadarkoli v preteklosti aktivirali.

 

Letne obdelave

1. V meniju Knjigovodstvo > Letne obdelave

2. Kliknemo na leto, ki ga zaključujemo.

3. Preden izvedemo prvo obdelavo kliknemo Uredi:

 

 

Podatki za zapiranje razredov:

 • Stranka (Podatek vnesemo pri letnih obdelavah v primeru, ko ima konto oznako, ki pomeni obvezen vnos Stranke).
 • Analitika (Podatek vnesemo pri letnih obdelavah v primeru, ko ima konto oznako, ki pomeni obvezen vnos Analitike).
 • Delavec (Podatek vnesemo pri letnih obdelavah v primeru, ko ima konto oznako, ki pomeni obvezen vnos Delavca).

 

Omenjeno uporabimo samo v primeru, če smo med letom spreminjali nastavitve na posameznem kontu. Program bo vnesen podatek upošteval v OTV temeljnici.

 

4. Nato sledimo obdelavam po korakih, kot nam jih ponuja program.

5. Tečajne razlike odprtih postavk: program pripravi tečajne razlike za vse terjatve in obveznosti ter za finančne konte v tuji DE na dan 31.12. po tečaju Banke Slovenije in temeljnico. Če podatkov za izračun tečajnih razlik ni, program izpiše obvestilo, da temeljnica ni bila izdelana.

6. Prenos limita iz TRR: v primeru negativnega salda (saldo v dobro) na transakcijskem računu program pripravi temeljnico, ki stornira saldo v dobro na kontu TRR (11XX) in obveznost poknjiži na konto 2722. Po prehodu v novo leto, se v otvoritveni temeljnici pripravita dve vknjižbi, storno zneska na kontu 2722 in knjižba v dobro na TRR.

V primeru, da podatka za to knjižbo ni, nam program javi obvestilo, da temeljnica ni bila izdelana.

 

7. Zapiranje razreda stroškov: program izvede samodejno zapiranje vseh kontov razreda 4 s protiknjižbo na konto 4910.

Program poknjiži tudi prenos iz konta 4910 na konto 7030, saldo konta 4500 (obresti) pa na konto 7430.

 

8. Zapiranje razreda prihodkov:  program izvede samodejno zapiranje vseh kontov razreda 7 s protiknjižbo na konto 8000.

Program poknjiži promet v breme in v dobro.

 

9. Obdelava za davčno upravo:

Odpre se stran za nastavitve za pripravo obračuna:

Iz Knjigovodstva program samodejno prepiše zneske prihodkov in odhodkov. Pri obračunu za zasebnika pa prepiše še podatek socialnega zavarovanja in prispevkov.

 Nastavitve za pripravo obračuna

Program predlaga konte za izračun iz nastavitev predhodne organizacije istega tipa, saj predpostavljamo, da računovodja pri vseh organizacijah istega tipa, knjiži na enake konte. Gre za pomoč računovodji. Konte za izračun lahko ročno spremenimo.

Preverimo in po potrebi uredimo:

 • Način ugotavljanja davčne osnove - izberemo način ugotavljanja davčne osnove - dejanski oziroma normirani.
 • Podatek, ki se prenaša na eDavke - vnesemo konte, ki želimo, da se upoštevajo na določenih vrsticah obračuna;
 • Prilogi 3 in 4 - izpolnjuje samo zasebnik ( npr. zapiranje med letom,...)

 

Nato podatke:

 • Pošlji podatke na davčno upravo > Pošlji - program odpre davčni obračun na spletni stran eDavkov prepiše podatke v polja katera smo izpolnili znotraj Minimaxa in nato nadaljujemo za vnosom podatkov na eDavkih.
 • Shrani podatke na svoj računalnik. Program pripravi XML datoteko katero shranimo in kasneje uvozimo na eDavke in nato nadaljujemo za vnosom podatkov na eDavkih.
 • Nazaj - po ureditvi vseh podatkov se pomaknemo nazaj.

 

 

10. Knjiženje poslovnega rezultata: ko zaključimo z urejanjem podatkov davčnega obračuna na eDavkih, nadaljujemo z zaključevanjem v Minimaxu. Izberemo Izvedi knjiženje poslovnega rezultata.

 

Pri poslovnem rezultatu označimo: dobiček oziroma izguba.

 • V primeru vnosa Dobička:

- V polje Davek od dobička znaša  vnesemo znesek, ki ga prepišemo iz davčnega obračuna.

- V polje Že plačan davek za določeno leto  vpišemo znesek in program na podlagi tega pripravi plačilne naloge za plačilo akontacij.

 - Izberemo  Potrdi.

 

 • V primeru izgube:

V primeru, da izberemo pri poslovnem rezultatu > Izguba, bo program pripravil temeljnico poslovnega rezultata.

 Knjiženje poslovnega rezultata pripravi temeljnico, ki:

 • v primeru davčnega dobička poknjiži davek iz dobička
 • poknjiži poračun plačanih akontacij - poknjiži dobiček
 • pripravi knjižbe za pokrivanje izgub iz preteklega leta
 • poknjiži izgubo
 • pripravi plačilne naloga za plačilo akontacij dohodnine.

Temeljnico poslovnega rezultata lahko urejamo.

 

11. Obdelava statističnih poročil:

 

Na tem koraku pripravimo podatke za Ajpes.

Klinemo Uredi in lahko urejamo:

 • Osnovni podatki:  Vnesemo podatke kateri se izpisujejo na listinah:

 

 

 • Statistični podatki:  Program prepiše podatke iz kontov iz glavne knjige. Podatke lahko urejamo.

Kliknemo Statistična poročila > Pripravi podatke za pošiljanje.  Preko tega mesta podatke pregledujemo oziroma jih shranimo na svoj računalnik ter oddamo na Ajpes.

Klik na Zbriši in začni znova pobriše vse podatke, ki smo jih do sedaj vnesli v statistična poročila in vpiše vrednosti, ki jih prenese iz knjigovodskih podatkov v Minimaxu.

Kliknemo Nazaj in nato:

 

Program pripravi otvoritveno temeljnico za novo poslovno leto.

Pripravljena temeljnica je avtomatična, to pomeni, da je ne moremo urejati.

 

V primeru, da nam podatki v otvoritveni temeljnici ne ustrezajo in želimo izvesti določene popravke, imamo na razpolago dve možnosti:

 • OTV temeljnico, ki jo program pripravi kopiramo v storno in naredimo novo temeljnico. Ker bomo z novo temeljnico popravljali otvoritveno temeljnico, moramo izbrati vrsto temeljnice OTV. Knjižbe OTV temeljnice v bruto bilanci predstavljajo otvoritveno stanje in ne predstavljajo prometa v tekočem letu.
 • Se vrnemo nazaj v staro poslovno leto. Prekličemo korake letnih obdelav (vse avtomatično pripravljene temeljnice se pobrišejo), naredimo popravke v prejšnjem letu in ponovimo vse korake za prehod v novo leto.
V tem prispevku