Začetek dela s prejetimi računi

Prejeti račun je dokument, ki nam ga dobavitelj izstavi za opravljeno storitev, dobavljeno blago ali material ter za dana predplačila. V program vnašamo prejete račune, dobropise in račune za predplačila. Dobavitelji so lahko domače in tuje pravne ter fizične osebe. Program samodejno poknjiži račun v glavno knjigo in naredi zapise v davčne evidence ter pripravi plačilne naloge.

Nastavitve pred vnosom prejetega računa

 1. Vnos strank
  • V meni Šifranti > Stranke lahko stranke uvozimo preko xml ali Excel datoteke,
  • ali pa stranke vnesemo ročno
   • V šifrant strank lahko vnesemo stranko ročno tudi neposredno na vnosu prejetega računa, tako da pri polju Dobavitelj kliknemo na znak.
 2. Vnos konta odhodka
  • V meniju Šifranti > Konti je sistemsko vnesen enotni kontni načrt v skladu z računovodskimi standardi oziroma Zakonom o računovodstvu.
  • Če konta ni na seznamu, dodamo s klikom napri polju Konto v šifrant nov analitični konto, ne da bi zaprli vnosno okno prejetega računa.

Različne možnosti pri prejetih računih

 V meniju Poslovanje > Prejeti računi lahko:

Knjiženje prejetih računov

Prejete račune vnašamo v meniju Poslovanje > Prejeti računi. Program glede na vnesene datume številči račune in jih zapiše v DDV evidence za izbrano obdobje (če gre za davčnega zavezanca).

Kako bo program prejeti račun poknjižil je odvisno od:

 1. Odhodka, ki ga določimo na vrstici prejetega računa.
  • Odhodek določa:
   • Vrsta odhodka in morebitna povezava prejetega računa s pomožnimi evidencami (na primer pri vrsto odhodka zaloga je obvezna povezava s prejemom, pri osnovnih sredstvih z registrom osnovnih sredstev).
   • Konto.
   • Način vpisa v davčne evidence (stopnja DDV, neobdavčeno, oproščeno, samoobdavčitev, predplačilo…).
   • Nastavitve v šifrantu Avtomatični konti.
    • Avtomatični konti določajo:
     • Konte za knjiženje obveznosti do domačega, EU oziroma tujega dobavitelja. Program ob potrditvi računa samodejne izbere konto knjiženja glede na državo, ki jo ima dobavitelj izbrano v šifrantu.
     • Konto za knjiženje DDV-ja (glede na stopnjo in druge nastavitve izbranega odhodka).

Osnovni ukazi

V tem prispevku