Začetek dela s prejetimi računi

Prejeti račun je dokument, ki nam ga dobavitelj izstavi za opravljeno storitev, dobavljeno blago ali material ter za dana predplačila. V program vnašamo prejete račune, dobropise in račune za predplačila. Dobavitelji so lahko domače in tuje pravne ter fizične osebe. Program samodejno poknjiži račun v glavno knjigo in naredi zapise v davčne evidence ter pripravi plačilne naloge.

Nastavitve pred vnosom prejetega računa

 1. Vnos strank
  • V meniju Šifranti > Stranke lahko stranke uvozimo preko xml ali Excel datoteke
  • ali pa stranke vnesemo ročno v šifrant neposredno na vnosu prejetega računa. V polju Dobavitelj kliknemo na znak.
 2. Nastavitve odhodkov
  • V meniju Šifrant > Odhodki se nahajajo odhodki, ki jih lahko prilagodimo svojim potrebam: spremenimo naziv, konto knjiženja, nastavitve za DDV.  Če želenega odhodka ni na seznamu, vnesemo nov odhodek s klikom na Nov.
  • Odhodek lahko vnesemo v šifrant dohodkov tudi neposredno na vnosu prejetega računa, in sicer v polju Odhodek kliknemo na znak.

Kakšna je razlika med šifrantom Konti in šifrantom Odhodki?

Prejete račune knjižimo preko odhodkov, ki jih imamo vnesene v Šifrant > Odhodki. Odhodki predstavljajo vzorce za knjiženje prejetih računov v knjigovodske in davčne evidence. V šifrantu je za vsak odhodek določen konto knjiženja, nastavitve za DDV in morebitne povezave na druge dokumente oziroma evidence.

Če imamo konto vnesen v meniju Šifranti > Konti, še ne pomeni, da ga lahko izberemo pri vnosu prejetega računa. Za vsak konto, na katerega želimo knjižiti odhodke na prejetih računih, moramo imeti vnesen odhodek v Šifranti > Odhodki, kjer mu določimo konto in ostale nastavitve za knjiženje.

Različne možnosti pri prejetih računih

 V meniju Poslovanje > Prejeti računi lahko:

Knjiženje prejetih računov

Prejete račune vnašamo v meniju Poslovanje > Prejeti računi. Program glede na vnesene datume številči račune in jih zapiše v DDV evidence za izbrano obdobje (če gre za davčnega zavezanca).

Kako bo program prejeti račun poknjižil je odvisno od:

 1. Odhodka, ki ga izberemo v vrstici prejetega računa. 
  • Odhodek določa:
   • konto odhodka,
   • način vpisa v davčne evidence (stopnja DDV, neobdavčeno, oproščeno, samoobdavčitev…) in
   • morebitno povezavo prejetega računa s pomožnimi evidencami (na primer pri zalogah s prejemom, pri osnovnih sredstvih z registrom osnovnih sredstev).
 2. Nastavitve v šifrantu Avtomatični konti
  • Avtomatični konti določajo:
   • Konte za knjiženje obveznosti do domačega, EU oziroma tujega dobavitelja. Program ob potrditvi računa samodejne izbere konto knjiženja glede na državo, ki jo ima dobavitelj izbrano v šifrantu.
   • Konto za knjiženje DDV-ja (glede na stopnjo in druge nastavitve izbranega odhodka).

Osnovni ukazi

V tem prispevku