Začetek dela s prejetimi računi

Prejeti račun je dokument, ki nam ga dobavitelj izstavi za opravljeno storitev, dobavljeno blago ali material ter za dana predplačila. V program vnašamo prejete račune, dobropise in račune za predplačila. Dobavitelji so lahko domače in tuje pravne ter fizične osebe. Program samodejno poknjiži račun v glavno knjigo in naredi zapise v davčne evidence ter pripravi plačilne naloge.

Nastavitve pred vnosom prejetega računa

1.  Vnos strank v meniju Šifranti > Stranke.

  • Stranke lahko uvozimo v program z xml ali Excel datoteko.
  • Stranko lahko vnesemo v šifrant neposredno na vnosu prejetega računa.  Pri polju Dobavitelj kliknemo na  .

2.  Nastavitve odhodkov.

V meni Šifrant > Odhodki je vpisanih veliko odhodkov, ki jih lahko prilagodimo svojim potrebam: spremenimo naziv, konto knjiženja, nastavitve za DDV.  Če želenega odhodka ni na seznamu, vnesemo nov odhodek s klikom na Nov.

  • Odhodek lahko vnesemo v šifrant dohodkov tudi neposredno na vnosu prejetega računa. Pri polju Odhodek kliknemo na .

Kakšna je razlika med šifrantom Konti in šifrantom Odhodki?

Prejete račune knjižimo preko odhodkov, ki jih imamo vnesene v Šifrant > Odhodki. Odhodki predstavljajo vzorce za knjiženje prejetih računov v knjigovodske in davčne evidence. V šifrantu je za vsak odhodek določen konto knjiženja, nastavitve za DDV in morebitne povezave na druge dokumente oziroma evidence.

Če imamo konto vnesen v Šifrant > Konti, še ne pomeni, da ga lahko izberemo pri vnosu prejetega računa. Za vsak konto, na katerega želimo knjižiti odhodke na prejetih računih, moramo imeti vnesen odhodek v Šifrant > Odhodki, kjer mu določimo konto in ostale nastavitve za knjiženje.

Različne možnosti pri prejetih računih

 V meniju Poslovanje > Prejeti računi lahko:

Knjiženje prejetih računov

Prejete račune vnašamo v meniju Poslovanje > Prejeti računi. Program glede na vnesene datume številči račune in jih zapiše v DDV evidence za izbrano obdobje (če gre za davčnega zavezanca). Kako bo program prejeti račun poknjižil je odvisno od:

1. Odhodka, ki ga izberemo v vrstici prejetega računa. 

Odhodek določa:

  • konto odhodka,
  • način vpisa v davčne evidence (stopnja DDV, neobdavčeno, oproščeno, samoobdavčitev…) in
  • morebitno povezavo prejetega računa s pomožnimi evidencami (na primer pri zalogah s prejemom, pri osnovnih sredstvih z registrom osnovnih sredstev).

2. Nastavitve v šifrantu Avtomatični konti

Avtomatični konti določajo:

  • Konte za knjiženje obveznosti do domačega, EU oziroma tujega dobavitelja. Program ob potrditvi računa samodejne izbere konto knjiženja glede na državo, ki jo ima dobavitelj izbrano v šifrantu.
  • Konto za knjiženje DDV-ja (glede na stopnjo in druge nastavitve izbranega odhodka).

Osnovni ukazi

V tem prispevku