Prejeti račun za osnovno sredstvo s 100% odpisom

Navodilo velja za vnos prejetega računa za osnovno sredstvo, ki je 100% odpisano.

 1. V meni Poslovanje > Prejeti računi > Nov vnesemo glavo prejetega računa enako kot za druge prejete račune.
 2. V vrstici računa dodamo odhodek z naslednjimi lastnostmi:
  • Vrsta odhodka > osnovno sredstvo, drobni inventar ali nepremičnina.
  • Program ponudi dodatno polje Osnovno sredstvo za povezavo na osnovno sredstvo, nepremičnino ali drobni inventar. 
   • Če imamo osnovno sredstvo že vneseno v registru, ga izberemo iz seznama.
   • Če osnovnega sredstva še nimamo vnesenega, ga dodamo s klikom na .
  • V polju Prenos v uporabo izberemo 100% odpis.
  • Določimo konto knjiženja 0270 - Nepremičnine v gradnji oziroma izdelavi ali 0470 - Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva v gradnji oziroma izdelavi (prehodni konto).
  • Izberemo ustrezno stopnjo DDV-ja.
 3. Preverimo Znesek osnove in DDV.
 4. Vnos odhodka shranimo.
 5. Ko končamo z vnašanjem odhodkov, račun potrdimo.

Kaj program pripravi?

Program pripravi temeljnico in poknjiži na konte določene na amortizacijski skupini za izbrano osnovno sredstvo. Vrednost osnovnega sredstva prenese iz prehodnega konta na kotno nabavne vrednosti in vpiše znesek amortizacije in pripadajoči konto popravka.
Nabavna vrednost in popravek vrednosti sta na osnovnem sredstvu enaka.

V tem prispevku