ePobot - Priprava podatkov o zapadlih obveznostih za Ajpes

Pri pripravi podatkov za ePobot upoštevamo:

 • V pobot ni obvezna prijava zneskov do 250 EUR (ti zneski predstavljajo tip obveznosti 3).
 • Dospelo obveznost mora dolžnik, ki je prišel v zamudo, prijaviti pred zaprtjem kroga pobota v mesecu, ki sledi mesecu nastanka zamude.

Program bo vsem dospelim obveznostim, katerih znesek bo višji od 250 EUR in do sedaj še ni bil dan v pobot, vpisali tip obveznosti 1.

Vnos ePobota

 1. V meniju Poslovanje > Odprte postavke > ePobot.
 2. Kliknemo Nov.
 3. Vpišemo datum pobota.
 4. Na polju Znesek za pobot naj se predlaga pri > Izberemo Tipe obveznosti, kjer se bo za pobot predlagal znesek celotne obveznosti (če določenega tipa ne označimo s kljukico, bodo v polju za pobot vrednosti 0,00, ki jih lahko naknadno spremenimo za vsako posamezno postavko. 
 5. V sistem ePobot lahko prijavljamo 3 tipe obveznosti:
  • Prijava obveznosti Tipa 1 je po zakonu obvezna.
   • Tip 1 so neporavnane obveznosti, ki zapadejo v plačilo do vključno dneva pred izvedbo ePobota. Prijava teh podatkov je obvezna. 
  • Vključitev obveznosti Tipa 2 in Tipa 3 v ePobot je neobvezna, v dogovoru z dobavitelji.
   • Tip 2 so neporavnane obveznosti, ki zapadejo na dan izvedbe ePobota ali kasneje.
   • Tip 3 so obveznosti, ki so že bile prijavljene v sistem ePobot, vendar do sedaj niso bile pobotane. V ta tip obveznosti spadajo tudi obveznosti z zneski do 250 €.
 6. Kliknemo Potrdi.

Urejanje podatkov

Na preglednice ePobota je seznam vseh odprtih obveznosti.

S klikom na Uredi lahko podatke, ki jih bomo prijavili, urejamo, popravimo:

 • V stolpcu Za kompenzirati lahko spremenimo zneske obveznosti, ki jih želimo prijaviti v ePobot. To velja predvsem za obveznosti tipa 2 in 3, ki sicer še niso zapadle, jih pa lahko v dogovoru z dobaviteljem prijavimo v ePobot.

V našem primeru smo izbrali, naj se predlagajo zneski za Tip 1 in Tip 2. Pri tipu 3 je predlagani znesek 0,00, ki ga lahko popravimo. 

Brisanje podatkov

V primeru, da smo podatke za AJPES že pripravili in naknadno knjižimo račune ali plačila, moramo podatke zbrisati (gumb Briši) in jih pripraviti ponovno (gumb Nov). Če smo urejali Tip obveznosti ali zneske za poravnavo, moramo te podatke ponovno popraviti. 

Podatki za ePobot vplivajo na plačilne naloge

Ko pripravimo podatke za pobot, program plačilne naloge, ki so bili pripravljeni  pri vnosu prejetega računa, premakne med plačane. 

 • Če je bila obveznost dana v pobot le delno, za razliko, ki ostane, program pripravi nov plačilni nalog. 
 • Če podatke za ePobot zbrišemo, program plačilni naloge povrne med neplačane Pri ponovni pripravi podatkov za ePobot, se nalogi ponovno premaknejo med plačane.

Priprava za AJPES

Ko imamo seznam pripravljen, izberemo Priprava za AJPES. Datoteko shranimo na namizje in jo uvozimo v sistem ePobot na spletni strani AJPES-a. 

Vnos izvedenih ePobotov

Ko prejmemo poročilo o pobotanih zneskih iz AJPES-a, poknjižimo pobote, program plačilne naloge za nepobotan znesek povrne v preglednico plačilnih nalogov.

Odgovori s strani AJPESa na vprašanja:

 1. vprašanje: Kakšen je tip obveznosti (1,2 ali 3) za prejete dospele račune, katerih znesek je do 250,00 EUR in še niso bili dani v pobot, ko jih damo prvič v pobot?
  • Odgovor: 
   Skladno s 28. členom (drugi odstavek, druga alineja) pri prijavi v obvezni pobot niste dolžni prijaviti denarne obveznosti, ki ni višja od 250 EUR.
  • To pomeni, da dospele denarne obveznosti, ki niso višje od 250 EUR ter jih želite prijaviti v pobot (niste dolžni, lahko pa jih), lahko prijavite ali v obvezni pobot (tip=1) ali v prostovoljni pobot dospelih denarnih obveznosti (tip=3).
 2. vprašanje: Kakšen je tip obveznosti (1,2 ali 3) za prejete dospele račune, če jih damo v pobot v mesecu nastanka zamude.
  • Primer: Prejeti račun ima datum zapadlosti 15.09., zaključek pobota v septembru je 20.09., zaključek pobota v oktobru je 20.10. Račun vnesemo v večstranski pobot 20.09. (v mesecu, ko je nastala zamuda). Kakšen tip pobota vpišemo?
  • Odgovor:
   Dospelo obveznost mora dolžnik, ki je prišel v zamudo, prijaviti najkasneje pred trenutkom zaprtja kroga pobota v mesecu, ki sledi mesecu nastanka zamude, lahko pa tudi prej.
   Glede na opisani primer lahko torej dospelo obveznost prijavite v obvezni pobot (tip=1) ter s tem že izpolnite dolžnost prijave.
  • Če bi v septembru prijavili v prostovoljni pobot (tip=3), bi morali v oktobru ponovno prijaviti v obvezni pobot, da bi izpolnili dolžnost prijave, seveda če v vmesnem času ne bi računa poravnali že v denarju ali pobotali v septembrskem krogu pobota.

Nasvet

Preden pripravimo podatke o neplačanih obveznostih, moramo imeti knjižene (potrjene) vse dokumente, ki vplivajo na zapiranje obveznosti > bančne izpiske, blagajniške izdatke in kompenzacije.

V tem prispevku