Prenos osnovnih sredstev (prvič) v uporabo

Osnovno sredstvo damo v uporabo na dva načina:

 Navodilo velja za primer kasnejšega dodajanja osnovnega sredstva v uporabo:

Pregled sredstev, ki še niso bila dana v uporabo

 1. V meniju Knjigovodstvo > Osnovna sredstva izberemo zavihek Prvič v uporabo.
 2. Program prikaže pregled osnovnih sredstev, ki še niso bila dana v uporabo.
 3. S kljukico označimo osnovna sredstva, ki jih bomo prenesli v uporabo na isti dan.
 4. V polje Prvič v uporabo dne vpišemo datum (program sicer predlaga sistemski datum) na katerega želimo osnovna sredstva dati v uporabo.
 5. Kliknemo na V uporabo.

Knjiženje prometa Prvič v uporabo

V obeh primerih (s knjiženjem prejetega računa ali s klikom na Prvič v uporabo) program pripravi avtomatično temeljnico, s katero prenese nabavno vrednost iz konta v izgradnji na konto nabavne vrednosti, ki je določen glede na izbrano amortizacijsko skupino na posameznem osnovnem sredstvu.

Na osnovna sredstva program zapiše promet Prvič v uporabo s povezavo na temeljnico.

 1. Podatek preverimo tako, da v meniju Knjigovodstvo > Osnovna sredstva
 2. izberemo na preglednici osnovno sredstvo.
 3. Na pogledu osnovnega sredstva je pri razdelku Promet prikazan ves promet izbranega osnovnega sredstva.
 4. Promet osnovnega sredstva lahko podrobneje preverimo s klikom na Promet, kjer se s filtrti po potrebi dodatno omejimo.

Brisanje prometa Prvič v uporabo

Na posameznem osnovnem sredstvu v registru lahko promet Prvič v uporabo tudi brišemo.

 1. V meniju Knjigovodstvo > Osnovna sredstva
 2. izberemo na preglednici osnovno sredstvo. 
 3. Na pogledu osnovnega sredstva je pri razdelku Promet prikazan ves promet izbranega osnovnega sredstva.
 4. Na koncu vrstice s prometom Prvič v uporabo kliknemo znak za brisanje.

Brisanje prometa Prvič v uporabo ne vpliva na že knjižene obračune amortizacije.

Priporočamo.

Če izvedemo začasni obračun amortizacije, bo naslednji obračun amortizacije sicer pripravil ustrezne popravke (storno) v naslednjem obračunanem obdobju, vendar svetujemo, da po brisanju prometa Prvič v uporabo ponovno izvedemo obračun amortizacije, v katerem je bilo sredstvo zajeto.

Tako bodo podatki knjiženi v ustreznem obdobju. To je še posebej pomembno, ko imamo osnovna sredstva večjih vrednosti.

V tem prispevku