Prenos osnovnih sredstev (prvič) v uporabo

Osnovno sredstvo damo v uporabo na dva načina:

 Navodilo velja za primer kasnejšega dodajanja osnovnega sredstva v uporabo:


Pregled sredstev, ki še niso bila dana v uporabo

1. V meniju Knjigovodstvo > Osnovna sredstva s klikom na Prvič v uporabo  program prikaže pregled osnovnih sredstev, ki še niso bila dana v uporabo.

 

V uporabo na osnovnih sredstvih

2. S  kljukico označimo osnovna sredstva, ki jih bomo prenesli v uporabo na isti dan,

3. V polje Prvič v uporabo dne:  vpišemo datum 

4. in kliknemo  V uporabo.

 

Knjiženje prometa "Prvič v uporabo"

V obeh primerih (s knjiženjem prejetega računa ali s klikom na Prvič v uporabo) program pripravi avtomatično temeljnico, s katero prenese nabavno vrednost iz konta v izgradnji na konto nabavne vrednosti, ki je določena glede na izbrano amortizacijsko skupino na posameznem osnovnem sredstvu.

Na osnovna sredstva program zapiše promet Prvič v uporabo s povezavo na temeljnico.

Podatek preverimo tako, da v meniju  Knjigovodstvo > Osnovna sredstva >  izberemo osnovno sredstvo in kliknemo na Promet.  


Brisanje prometa Prvič v uporabo

Na posameznem sredstvu v registru lahko promet Prvič v uporabo tudi brišemo.

Na koncu vrstice s tem prometom je povezava do temeljnice in znak za brisanje.

Brisanje prometa Prvič v uporabo ne vpliva na že knjižene obračune amortizacije.

 

Priporočamo:  če izvedemo začasni obračun amortizacije, bo naslednji obračun amortizacije sicer pripravil ustrezne popravke (storno) v naslednjem obračunanem obdobju, vendar po brisanju prometa Prvič v uporabo ponovno izvedemo obračun amortizacije, v katerem je bilo sredstvo zajeto.

Tako bodo podatki knjiženi v ustreznem obdobju. To je še posebej pomembno, ko imamo osnovna sredstva večjih vrednosti.

V tem prispevku