Izdana naročila

Izdana naročila so namenjena naročanju materiala, blaga in storitev dobaviteljem in notranjemu spremljanju naročil. V programu spremljamo izdana naročila po datumu izdaje naročila, stranki, datumu predvidene dobave in statusu naročila.

Novo izdano naročilo vnesemo v meniju Poslovanje > Izdana naročila s klikom na Nov. 

Zavihek Osnovni podatki

Program odpre okno za vnos izdanega naročila, ki je razdeljeno na dva glavna dela:

 • Glavo naročila > gre za splošne podatke o naročilu (dobavitelj, datumi, veza).
 • Vrstice naročila > vsebujejo podatke o posameznih artiklih, količinah in ceni.

Vnos glave naročila

 1. Številkaštevilko lahko določimo samo pri prvem vnosu izdanega naročila. Nato jo program vpiše samodejno v okviru poslovnega leta in je ne moremo spreminjati.
 2. Stranka: na spustnem seznamu izberemo stranko.
  • Podatke o stranki lahko spremenimo s klikom na .
  • Če stranke ne najdemo na spustnem seznamu, jo vnesemo s klikom na
 3. Datum: vnesemo datum naročila. Datum naročila je izpisan na izpisu naročila. 
 4. Rokvnesemo datum predvidene dobave. Rok dobave je izpisan na izpisu naročila. 
 5. Denarna enotana spustnem seznamu izberemo denarno enoto.
 6. Če imamo v Šifrantu > Analitike vneseno vsaj eno analitiko, program prikaže polje Analitika. Na spustnem seznamu izberemo analitiko.
  • Podatke o analitiki lahko spremenimo s klikom na .
  • Novo analitiko vnesemo s klikom na .
 7. Veza: vnesemo poljubno vezo.

Vnos vrstic naročila

 1. Artikel: na spustnem seznamu izberemo artikel. Za lažji pregled oziroma hitrejši izbor lahko v polje vnesemo koren naziva artikla (na primer stek za steklenica) ali šifro artikla.
  • S klikom na urejamo nastavitve izbranega artikla. 
  • Če artikla ne najdemo na spustnem seznamu, ga dodamo s klikom na
 2. Program predlaga opis, šifro in naziv ter ceno izbranega artikla iz menija Šifrant > Artikli. Podatke lahko ročno spremenimo. Podatki so izpisani na izpisu izdanega naročila.
 3. Vnesemo količino in morebiten popust v %.
 4. Kliknemo Shrani vrstico.
 5. Če je naročilo sestavljeno iz več artiklov, jih dodamo po opisanem postopku (točke od 1 do 4).
 6. Na spodnjem delu ekrana so vidne vnesene vrstice naročila. Posamezne vrstice lahko:
  • urejamo s klikom na pred artiklom,
  • brišemo s klikom nana koncu vrstice.
 7. Po končanem vnosu podatkov z gumbi v orodni vrstici:
  • Opustimo vnos izdanega naročila  (gumb Opusti) > v tem primeru bodo izgubljeni vsi vnosi in spremembe na izdanem naročilu. 
  • Shranimo izdano naročilo (gumb Shrani) > uporabimo ga v primeru, ko vnos izdanega naročila še ni dokončen. Program bo pripravil osnutek izdanega naročila, ki ga lahko naknadno urejamo. Osnutek izdanega naročila ima isto številko, kot jo bo imelo potrjeno naročilo. 
  • Potrdimo izdano naročilo (gumb Potrdi) > izdano naročilo dobi status Potrjeno. Program v polje Potrjeno vpiše datum potrditve naročila.

Zavihek Predogled

 1. V zavihku Predogled lahko izbiramo vrsto izpisa izdanega naročila (v kolikor imamo vnesenih več izpisov) oziroma urejamo obstoječ izpis izdanega naročila.
 2. Pri izpisu izdanega naročila urejamo:
  • Opis zgoraj.
  • Opis spodaj.
 3. S klikom na Uredi splošne nastavitve pa lahko uredimo še:
  • Splošne nastavitve (naziv za izbiranje, barvo pisave,..)
  • Glavo listine.
  • Naslov.
  • Dodatne opise/klavzule.
  • Podpis.
  • Nogo listine.
  • Terminologijo in prevajanje.
  • Ostale nastavitve.

Več o urejanju nastavitev izpisov  nastavitve izpisov - splošne nastavitve.

Ostale nastavitve

V zavihku Ostale nastavitve urejamo dodatne nastavitve za izpis izdanega naročila. Posamezno nastavitev vključimo tako, da dodamo kljukico pri nastavitvi:

 • Tiskanje kode artikla - pri nazivu artikla je v oklepaju izpisana tudi koda artikla. Če artikel nima kode, je program ne izpiše.
 • Tiskanje zaporedne številke vrstice - na izpisu listine so vrstice artiklov oštevilčene z zaporednimi številkami.
 • Izpis nabavne cene - na izpisu listine je poleg količine izpisana tudi nabavna cena artikla.
 • Tiskanje popusta in vrednosti - na izpisu naročila je izpisan tudi popust in vrednost.
  • Podatek se izpisuje samo pri nastavitvi izpisa nabavne cene.
 • Izpis naslova Minimax - zapis Minimax je izpisan na dnu dokumenta.

Zavihek Naslovnik/Prejemnik

Program podatke prepiše iz nastavitev na stranki. Podatke lahko vpišemo tudi ročno.

Zavihek Opomba

V zavihku Opomba vpišemo želeno besedilo. Opomba je namenjena interni uporabi in ni prikazana na izpisu naročila.

Pogled izdanega naročila

Na pogledu osnutka izdanega naročila so prikazani naslednji gumbi:

 • Nov > vnos novega izdanega naročila.
 • Uredi > urejanje podatkov izdanega naročila, vnos in brisanje vrstic.
 • Briši > brisanje celotnega izdanega naročila.
 • Potrdi > izstavitev izdanega naročila. Pri polju Potrjeno program zapiše sistemski datum potrditve naročila. Izdano naročilo dobi status Potrjeno.
 • Natisni > tiskanje izdanega naročila za dobavitelja. 
 • Pošlji po e-pošti > izdano naročilo pošljemo po elektronski pošti.

Na pogledu potrjenega izdanega naročila so prikazani še gumbi:

 • Prekliči potrditev > izdano naročilo prekličemo v osnutek, ki ga lahko urejamo. Izdano naročilo dobi status Osnutek.
 • Zaključi > naročilo zaključimo. Pri polju Zaključeno program zapiše sistemski datum zaključka naročila. Naročilo dobi status Zaključeno.
 • Razveljavi > naročilo razveljavimo. Pri polju Razveljavljeno program zapiše sistemski datum razveljavitve naročila. Naročilo dobi status Razveljavljeno.
 • Kopiraj > vsebino naročila lahko kopiramo v prejem na zalogo (v prejem) oziroma v novo izdano naročilo (v izdano naročilo).
V tem prispevku