Izdana naročila

Izdana naročila so namenjena naročanju materiala, blaga in storitev dobaviteljem ter notranjemu spremljanju naročil.

V programu spremljamo izdana naročila po datumu izdaje naročila, stranki, datumu predvidene dobave in statusu naročila.

 1. V meniju Poslovanje > Izdana naročila. 
 2. Kliknemo Nov. Program odpre okno za vnos izdanega naročila.
 3. Vnosno okno izdanega naročila je razdeljeno na dva glavna dela:
  • na glavo naročila, kjer so splošni podatki o naročilu (dobavitelj, datumi, veza) in
  • vrstice naročila, ki vsebujejo podatke o posameznih artiklih, količinah in ceni.

Vnos glave naročila

 1. Številkaprogram številko vpiše samodejno v okviru poslovnega leta in je ne moremo spreminjati.
 2. Stranka: na spustnem seznamu izberemo stranko.
  • Podatke o stranki lahko spreminjamo s klikom na .
  • Če stranke ne najdemo na spustnem seznamu, novo stranko vnesemo s klikom na
 3. Datum: vnesemo datum naročila. Datum naročila je izpisan na izpisu naročila. 
 4. Rok: vnesemo datum predvidene dobave. Rok dobave je izpisan na izpisu naročila. 
 5. Denarna enotana spustnem seznamu izberemo denarno enoto.
 6. Če imamo v Šifrantu > Analitike vneseno vsaj eno analitiko, program prikaže polje Analitika. Na spustnem seznamu izberemo analitko:
  • Podatke o analitiki lahko spreminjamo s klikom na .
  • Novo analitiko vnesemo s klikom na .
 7. Veza: vnesemo poljubno vezo.

Vnos vrstic naročila

 1. Artikel: na spustnem seznamu izberemo artikel, tako da v polje vnesemo začetek opisa artikla (na primer stek za steklenica).
  • S klikom na lahko urejamo nastavitve izbranega artikla. 
  • Če artikla ne najdemo na spustnem seznamu, ga lahko dodamo s klikom na
 2. Program predlaga opis, šifro in naziv izbranega artikla iz šifranta, ki jih lahko ročno spremenimo. Podatki so izpisani na izpisu izdanega naročila.
 3. Vnesemo količino in ceno.
 4. Kliknemo Shrani vrstico.
 5. Če je naročilo sestavljeno iz več artiklov, jih dodamo po opisanem postopku (točke od 1 do 4).
 6. Na spodnjem delu ekrana so vidne vnesene vrstice naročila. Posamezne vrstice lahko:
  • urejamo s klikom na pred artiklom.
  • brišemo s klikom nana koncu vrstice.
 7. Po končanem vnosu podatkov lahko z gumbi v orodni vrstici:
  • Opustimo vnos izdanega naročila  (gumb Opusti) > v tem primeru bodo izgubljene vsi vnosi in spremembe na izdanem naročilu. 
  • Shranimo izdano naročilo (gumb Shrani) > uporabimo ga v primeru, ko vnos izdanega naročila še ni dokončen. Program bo pripravil osnutek izdanega naročila, ki ga lahko naknadno urejamo. Osnutek izdanega naročila ima isto številko, kot jo bo imelo potrjeno naročilo. 
  • Potrdimo izdano naročilo (gumb Potrdi) > izdano naročilo dobi status Potrjeno. Program v polje Potrjeno vpiše datum potrditve naročila.

Zavihek Predogled

 1. V zavihku Predogled lahko izbiramo izpis izdanega naročila (v kolikor imamo vnesenih več izpisov) oziroma urejamo obstoječ izpis izdanega naročila.
 2. Pri izpisu izdanega naročila urejamo:
  • Opis zgoraj.
  • Opis spodaj.
 3. S klikom na Uredi splošne nastavitve pa urejamo:
  • Splošne nastavitve (naziv listine, barvo pisave,..)
  • Glavo listine.
  • Naslov.
  • Dodatne opise/klavzule.
  • Podpis.
  • Nogo listine.
  • Terminologijo in prevajanje.
  • Ostale nastavitve.

Več o urejanju nastavitev izpisov > nastavitve izpisov - splošne nastavitve.

 Ostale nastavitve

V zavihku Ostale nastavitve urejamo dodatne nastavitve za izpis izdanega naročila. Posamezno nastavitev vključimo tako, da dodamo kljukico pri nastavitvi:

 • Tiskanje kode artikla - pri nazivu artikla je v oklepaju izpisana tudi koda artikla. Če artikel nima kode, je program ne izpiše.
 • Tiskanje zaporedne številke vrstice - na izpisu listine so vrstice artiklov oštevilčene z zaporednimi številkami.
 • Izpis naslova Minimax - zapis Minimax je izpisan na dnu dokumenta.

Zavihek Naslovnik/Prejemnik

Program podatke prepiše iz nastavitev na stranki. Podatke lahko vpišemo tudi ročno.

Zavihek Opomba

V zavihku Opomba vpišemo želeno besedilo. Opomba je namenjena interni uporabi in ni prikazana na izpisu delovnega naloga.

Pogled izdanega naročila

Na pogledu osnutka izdanega naročila so prikazani naslednji gumbi:

 • Nov > vnos novega izdanega naročila.
 • Uredi > urejanje podatkov izdanega naročila, vnos in brisanje vrstic.
 • Briši > brisanje vseh izdanega naročila.
 • Potrdi > izstavitev izdanega naročila. Pri polju Potrjeno program zapiše sistemski datum potrditve naročila. Izdano naročilo dobi status Potrjeno.
 • Natisni > tiskanje izdanega naročila za dobavitelja. 
 • Pošlji po e-pošti > izdano naročilo pošljemo po elektronski pošti.

Na pogledu potrjenega izdanega naročila so prikazani še gumbi:

 • Prekliči potrditev > izdano naročilo prekličemo v osnutek, ki ga lahko urejamo. Izdano naročilo dobi status Osnutek.
 • Zaključi > naročilo zaključimo. Pri polju Zaključeno program zapiše sistemski datum zaključka naročila. Naročilo dobi status Zaključeno.
 • Razveljavi naročilo razveljavimo. Pri polju Razveljavljeno program zapiše sistemski datum razveljavitve naročila. Naročilo dobi status Razveljavljeno.
 • Kopiraj v prejem > program kopira celotno vsebino naročila v prejem na zalogo.
V tem prispevku