Vrste temeljnic

Vrste temeljnic

Minimax omogoča pripravo različnih temeljnic, katere nosijo oznake:

BD - Izpisek v domači denarni enoti
KOMP - Dvostranski pobot
BL - Blagajna
BT - Izpisek v tuji denarni enoti
DDV - Obračun ddv
DDVP - DDV preknjižba
DI - Iztržek
DOP - Drugi osebni prejemki
FT - Finančna temeljnica
IR - Izdan račun
OP - Obračun plač
OS - Osnovna sredstva
OTV - Otvoritev
PR - Prejet račun
PRPR - Prenos prometa
SP - Nalog za službeno potovanje
TDR - Maloprodaja
TR - Tečajne razlike
TROP - Tečajne razlike odprtih postavk
ZAL - Zaloge
ZAP - Zapiranje razredov
ZO - Zamudne obresti
ZT - Zaključna temeljnica 

Status temeljnic

Pri vnosu temeljnic je bistvenega pomena status le teh. Torej, temeljnica je lahko:

  • v osnutku (pomeni, da knjižba ni upošteva znotraj glavne knjige, oziroma obračuna DDV), 
  • potrjena (knjižbe zapiše tako znotraj GK kot obračuna DDV)
  • ali pa avtomatska (pomeni, da je temeljnico kreiral program samodejno na podlagi prehoda v novo poslovno leto, knjiženja zalog, proženja obračuna amortizacije). 

Avtomatske temeljnice ni mogoče ročno preklicevati ali pa urejati. Ostale temeljnice lahko poljubno urejamo, v kolikor je davčno obdobje vezano na omenjeno še vedno odprto, oziroma nepotrjeno.

Posebnosti temeljnic

Dejansko so vse vrste temeljnic enake. 

Bistvene razlike so samo pri temeljnicah :

  • OTV (otvoritev):  knjižbe znotraj temeljnice OTV pri pogledu podatkov pri bruto bilanci  so upoštevane v začetnem stanju (začetni promet). 
  • TR  (tečajne razlike) : Posebnost pri vnosu je ta, da lahko znotraj le-te vnašamo vrednost v domači denarni enoti,  in protiknjižbo z vrednostjo nič v tuji denarni enoti. 
  • Temeljnici IR (izdan račun) in PR (prejet račun) pa omogočata na osnovi vnosa podatkov za DDV, samodejno predlaganje knjižb.
  • FT (finančna temeljnica):  posebnost je ta, da jo program ne pripravi prek posameznih  modulov , ampak  jo vnesemo ročno. Običajno jo uporabimo v primeru vnosov in usklajevanja prometa med letom.
V tem prispevku