Priprava datoteke XML za uvoz temeljnic izdanih računov in dnevnega iztržka

Datoteko xml za uvoz temeljnic izdanih računov in dnevnega iztržka v Minimax je potrebno pripraviti po naslednji shemi: 

https://moj.minimax.si/SI/CommonWeb/documents/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo.xsd.

Datoteko xml uvozimo v meniju za urejanje nastavitevs klikom na Uvoz iz XML.

Spodaj navedeni dodatni podatki o dolžini polj so informativne narave, za ažurne podatke je potrebno preveriti shemo za uvoz. 

V primeru nejasnosti se obrnite na uporabniško podporo preko zahtevka za pomoč.

<miniMAXUvozKnjigovodstvo xmlns="http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo.xsd">

<Stranke>

Začetek segmenta strank

○○

<Stranka>

Začetek podatkov določene stranke.

Prenašajo se samo podatki novih strank.

Če stranka s šifro že obstaja, jo bo Minimax ignoriral.

○○○

<Sifra>

Obvezen vnos.

Šifra stranke.

Dolžina: do 10 znakov.

○○○

<Naziv>

Obvezen vnos.

Naziv stranke.

Dolžina: do 100 znakov.

○○○

<Naslov>

Obvezen vnos.

Naslov stranke.

Dolžina: do 50 znakov.

○○○

<KraticaDrzave>

Obvezna dvomestna šifra države stranke.

Po šifrantu iz Minimax.

○○○

<PostnaStevilka>

Obvezen vnos.

Vnos: niz številk.

Dolžina: do 30 znakov.

○○○

<NazivPoste>

Obvezen vnos.

Vnos: niz znakov.

Dolžina: do 250 znakov.

○○○

<DavcniZavezanec>

"D" > če je stranka zavezanec za DDV, sicer tega podatka ni.

○○○

<IdentifikacijskaStevilka>

Če je stranka zavezanec za DDV, potem je identifikacijska številka obvezen podatek.

Dolžina: do 14 znakov.

○○

</Stranka>

Konec podatkov določene stranke.

○○○

Podatki naslednje stranke itd.

</Stranke>

Konec segmenta strank.

<Temeljnice>

Začetek segmenta temeljnic.

○○

<Temeljnica>

Začetek podatkov določene temeljnice iztržka.

○○○

<GlavaTemeljnice>

Začetek podatkov glave temeljnice.

○○○○

<SifraVrsteTemeljnice>

Vnesite »DI« > Dnevni iztržek.

Obstajajo pa še:

BD       Izpisek v domači denarni enoti

BK       Dvostranski pobot

BL        Blagajna

BT        Izpisek v tuji denarni enoti

DI         Dnevni iztržek

DDV     Obračun DDV

DOP     Drugi osebni prejemki

FT        Finančna temeljnica

IR         Izdan račun

OP       Obračun plač

OS       Osnovna sredstva

OTV     Otvoritev

PR       Prejet račun

PRPR   Prenos prometa

SP       Nalog za službeno potovanje

TDR     Maloprodaja

TR        Tečajne razlike

TROP   Tečajne razlike odprtih postavk

ZAL      Zaloge

ZAP     Zapiranje razredov

ZO       Zamudne obresti

ZT        Zaključna temeljnica

○○○○

<DatumTemeljnice>

Datum iztržka.

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○

<OpisGlaveTemeljnice>

Opis, ki določa iztržek.

Predlagamo Računi: Od - Do številke iz blagajne.

Dolžina: do 250 znakov.

Primer: Računi:1234-1345

○○○

</GlavaTemeljnice>

Konec podatkov glave temeljnice.

○○○

<DDV>

Začetek segmenta DDV.

Ta segment izpolnjuje samo zavezanec za DDV.

○○○○

<DDVVrstica>

Začetek podatkov določenega DDV.

En iztržek ima en segment DDVVrstica.

○○○○○

<DDVGlava>

En segment DDVVrstica mora imeti en segment DDVGlava.

○○○○○○

<DatumDDV>

Datum iztržka.

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○○○

<KnjigaDDV>

Vnesite »IR«.

IR > knjiga izdanih računov.

○○○○○○

<DatumKnjizenjaDDV>

Datum iztržka.

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○○○

<Listina>

Oznaka, ki kolikor toliko enoznačno določa iztržek.

Dolžina: do 30 znakov.

○○○○○○

<DatumListine>

Datum iztržka.

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○○

</DDVGlava>

Konec segmenta DDVGlava.

○○○○○

<DDVStopnje>

Začetek segmenta stopenj DDV.

○○○○○○

<DDVStopnja>

Začetek segmenta podatkov določene stopnje DDV.

Teh segmentov je toliko, kolikor različnih stopenj DDV ima iztržek.

○○○○○○○

<SifraStopnjeDDV>

Vnesite eno od spodnjih stopenj:

  • S > splošna stopnja.
  • Z > znižana stopnja.
  • 0 > posebna nižja stopnja.
  • O > oproščeno.
  • N > neobdavčeno.

○○○○○○○

<Osnova>

Osnova za DDV od blaga.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○○○○

<DDV>

Obračunan DDV od blaga.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○○○○

<StoritevOsnova>

Osnova za DDV od storitev.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○○○○

<StoritevDDV>

Obračunan DDV od storitev.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○○○

</DDVStopnja>

Konec podatka določene stopnje DDV.


Podatki naslednje stopnje itd.

○○○○○

</DDVStopnje>

Konec segmenta stopenj.

○○○○

</DDVVrstica>

Konec podatkov določenega DDV.

○○○

</DDV>

Konec segmenta DDV.

○○○

<VrsticeTemeljnice>

Začetek segmenta knjižb.

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Začetek podatkov knjižbe gotovine.

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum temeljnice.

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis vrstice temeljnice.

Dolžina: do 250 znakov.

○○○○○

<SifraKonta>

Vnesite konto "1090".

Dolžina: do 10 znakov.

○○○○○

<ZnesekVBremeVDenarniEnoti>

Znesek gotovine.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○○

<ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>

Znesek gotovine.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Konec podatkov knjižbe gotovine.

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Začetek podatkov knjižbe DDV.

Te knjižbe (ena ali dve) se formirajo samo, če obstaja DDV po splošni ali znižani stopnji.

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum temeljnice.

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis vrstice temeljnice.

Dolžina: do 250 znakov.

○○○○○

<SifraKonta>

"26000" za DDV po splošni stopnji.

"26001" za DDV po znižani stopnji.

○○○○○

<ZnesekVDobroVDenarniEnoti>

Znesek DDV.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○○

<ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>

Znesek DDV.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Konec podatkov knjižbe DDV.

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Začetek podatkov knjižbe negotovinskih plačil (kartice …).

Teh knjižb je toliko, kolikor je kartic.

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum temeljnice.

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis vrstice temeljnice.

Dolžina: do 250 znakov.

○○○○○

<SifraKonta>

Vnesite konto "1650".

Dolžina: do 10 znakov.

○○○○○

<SifraStranke>

Šifra stranke, ki predstavlja banko za terjatev.

Obvezen vnos, ko imamo pri kontu obvezen vnos stranke.

○○○○○

<ZnesekVDobroVDenarniEnoti>

Znesek negotovinskega plačila.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○○

<ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>

Znesek negotovinskega plačila.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Konec podatkov knjižbe negotovinskih plačil.

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Začetek podatkov knjižbe prihodka od blaga.

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum temeljnice.

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis vrstice temeljnice.

Dolžina: do 250 znakov.

○○○○○

<SifraKonta>

Vnesite konto "7620".

○○○○○

<ZnesekVDobroVDenarniEnoti>

Znesek prihodka od blaga.

○○○○○

<ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>

Znesek prihodka od blaga.

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Konec podatkov knjižbe prihodka od blaga.

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Začetek podatkov knjižbe prihodka od storitev.

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum temeljnice.

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis vrstice temeljnice.

Dolžina: do 250 znakov.

○○○○○

<SifraKonta>

Vnesite konto "7601".

○○○○○

<ZnesekVDobroVDenarniEnoti>

Znesek prihodka od storitev.

○○○○○

<ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>

Znesek prihodka od storitev.

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Konec podatkov knjižbe prihodka od storitev.

○○○

</VrsticeTemeljnice>

Konec segmenta knjižb.

○○

</Temeljnica>

Konec podatkov določene temeljnice.


Temeljnica naslednjega računa.

</Temeljnice>

Konec segmenta temeljnic.

</MinimaxUvozKnjigovodstvo>

Primer datoteke XML za uvoz temeljnic izdanih računov in dnevnega iztržka

<miniMAXUvozKnjigovodstvo xmlns="http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo.xsd">

<Stranke>

<Stranka>

<Sifra>123</Sifra>

<Naziv>Podjetje d.o.o.</Naziv>

<Naslov>Ulica 23</Naslov>

<PostnaStevilka>1000</PostnaStevilka>

<NazivPoste>Ljubljana</NazivPoste>

<DavcniZavezanec>D</DavcniZavezanec>

<IdentifikacijskaStevilka>SI12345678</IdentifikacijskaStevilka>

</Stranka>

<Stranka>

<Sifra>Banka1</Sifra>

<Naziv>Prva banka d.d.</Naziv>

<Naslov>Ulica 3</Naslov>

<PostnaStevilka>12345</PostnaStevilka>

<NazivPoste>Posta 1</NazivPoste>

<DavcniZavezanec>D</DavcniZavezanec>

<IdentifikacijskaStevilka>SI12345678</IdentifikacijskaStevilka>

</Stranka>

</Stranke>

<Temeljnice>

<Temeljnica>

<GlavaTemeljnice>

<SifraVrsteTemeljnice>DI</SifraVrsteTemeljnice>

<DatumTemeljnice>2013-01-11</DatumTemeljnice>

<OpisGlaveTemeljnice>Iztržek 11.1.2013</OpisGlaveTemeljnice>

</GlavaTemeljnice>

<DDV>

<DDVVrstica>

<DDVGlava>

<DatumDDV>2013-01-11</DatumDDV>

<KnjigaDDV>IR</KnjigaDDV>

<DatumKnjizenjaDDV>2013-01-11</DatumKnjizenjaDDV>

<Listina>Računi:1234-1345</Listina>

<DatumListine>2013-01-11</DatumListine>

</DDVGlava>

<DDVStopnje>

<DDVStopnja>

<SifraStopnjeDDV>S</SifraStopnjeDDV>

<Osnova>1000.00</Osnova>

<DDV>200.00</DDV>

</DDVStopnja>

</DDVStopnje>

</DDVVrstica>

</DDV>

<VrsticeTemeljnice>

<VrsticaTemeljnice>

<DatumKnjizbe>2013-01-11</DatumKnjizbe>

<OpisVrsticeTemeljnice>Računi:1234-1345</OpisVrsticeTemeljnice>

<SifraKonta>1090</SifraKonta>

<SifraAnalitike>P1</SifraAnalitike>

<ZnesekVBremeVDenarniEnoti>1120.00</ZnesekVBremeVDenarniEnoti>

<ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>1120.00</ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>

</VrsticaTemeljnice>

<VrsticaTemeljnice>

<DatumKnjizbe>2013-01-11</DatumKnjizbe>

<OpisVrsticeTemeljnice>Računi:1234-1345</OpisVrsticeTemeljnice>

<SifraKonta>1650</SifraKonta>

<SifraStranke>Banka1</SifraStranke>

<SifraAnalitike>P1</SifraAnalitike>

<ZnesekVBremeVDenarniEnoti>200.00</ZnesekVBremeVDenarniEnoti>

<ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>200.00</ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>

</VrsticaTemeljnice>

<VrsticaTemeljnice>

<DatumKnjizbe>2013-01-11</DatumKnjizbe>

<OpisVrsticeTemeljnice>Računi:1234-1345</OpisVrsticeTemeljnice>

<SifraKonta>26000</SifraKonta>

<ZnesekVDobroVDenarniEnoti>220.00</ZnesekVDobroVDenarniEnoti>

<ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>220.00</ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>

</VrsticaTemeljnice>

<VrsticaTemeljnice>

<DatumKnjizbe>2013-01-11</DatumKnjizbe>

<OpisVrsticeTemeljnice>Računi:1234-1345</OpisVrsticeTemeljnice>

<SifraKonta>7620</SifraKonta>

<ZnesekVDobroVDenarniEnoti>1100.00</ZnesekVDobroVDenarniEnoti>

<ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>1100.00</ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>

</VrsticaTemeljnice>

</VrsticeTemeljnice>

</Temeljnica>

<Temeljnica>

<GlavaTemeljnice>

<SifraVrsteTemeljnice>IR</SifraVrsteTemeljnice>

<DatumTemeljnice>2013-02-02</DatumTemeljnice>

<OpisGlaveTemeljnice>IR:2013-12</OpisGlaveTemeljnice>

</GlavaTemeljnice>

<DDV>

<DDVVrstica>

<DDVGlava>

<DatumDDV>2013-02-02</DatumDDV>

<KnjigaDDV>IR</KnjigaDDV>

<DatumKnjizenjaDDV>2013-02-02</DatumKnjizenjaDDV>

<SifraStranke>123</SifraStranke>

<Listina>IR:2013-12</Listina>

<DatumListine>2011-02-01</DatumListine>

</DDVGlava>

<DDVStopnje>

<DDVStopnja>

<SifraStopnjeDDV>S</SifraStopnjeDDV>

<Osnova>100.00</Osnova>

<DDV>20.00</DDV>

<StoritevOsnova>10.00</StoritevOsnova>

<StoritevDDV>2.00</StoritevDDV>

</DDVStopnja>

</DDVStopnje>

</DDVVrstica>

</DDV>

<VrsticeTemeljnice>

<VrsticaTemeljnice>

<DatumKnjizbe>2013-02-02</DatumKnjizbe>

<OpisVrsticeTemeljnice>IR:2013-12</OpisVrsticeTemeljnice>

<SifraKonta>1200</SifraKonta>

<SifraStranke>123</SifraStranke>

<DatumZapadlosti>2013-04-06</DatumZapadlosti>

<DatumOpravljanja>2013-02-16</DatumOpravljanja>

<VezaZaPlacilo>2013-12</VezaZaPlacilo>

<ZnesekVBremeVDenarniEnoti>132.00</ZnesekVBremeVDenarniEnoti>

<ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>132.00</ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>

</VrsticaTemeljnice>

<VrsticaTemeljnice>

<DatumKnjizbe>2013-02-02</DatumKnjizbe>

<OpisVrsticeTemeljnice>IR:2013-12</OpisVrsticeTemeljnice>

<SifraKonta>7620</SifraKonta>

<ZnesekVDobroVDenarniEnoti>100.00</ZnesekVDobroVDenarniEnoti>

<ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>100.00</ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>

</VrsticaTemeljnice>

<VrsticaTemeljnice>

<DatumKnjizbe>2013-02-02</DatumKnjizbe>

<OpisVrsticeTemeljnice>IR:2013-12</OpisVrsticeTemeljnice>

<SifraKonta>7601</SifraKonta>

<ZnesekVDobroVDenarniEnoti>10.00</ZnesekVDobroVDenarniEnoti>

<ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>10.00</ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>

</VrsticaTemeljnice>

<VrsticaTemeljnice>

<DatumKnjizbe>2013-02-02</DatumKnjizbe>

<OpisVrsticeTemeljnice>IR:2011-12</OpisVrsticeTemeljnice>

<SifraKonta>26000</SifraKonta>

<ZnesekVDobroVDenarniEnoti>22.00</ZnesekVDobroVDenarniEnoti>

<ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>22.00</ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>

</VrsticaTemeljnice>

</VrsticeTemeljnice>

</Temeljnica>

</Temeljnice>

</miniMAXUvozKnjigovodstvo>

V tem prispevku