Prejeti račun za razmejitev stroškov

Prejeti račun za razmejitev stroškov uporabljamo v primeru plačila naročnine, zavarovalne premije, ipd. 

 1. V meniju Poslovanje > Prejeti računi > Nov vnesemo glavo prejetega računa enako kot za vse druge prejete račune.
 2. Na vrstici računa dodamo odhodek, ki ima naslednje nastavitve:
  • Vrsto odhodka > Razmejitev stroškov.
  • Program ponudi dve dodatni polji:
   • Konto stroška razmejitve: izberemo konto, na katerega želimo knjižiti strošek.
   • Število mesecev razmejitve: vpišemo število mesecev, na katere se strošek nanaša.
  • Izdremo ustrezen konto in stopnjo DDV.
  • Preverimo osnovo in znesek DDV.
  • Vnos podatkov shranimo.
 3. Račun potrdimo.

Kaj program pripravi?

Ob potrditvi prejetega računa program pripravi osnovno temeljnico in dodatne temeljnice:

 • Osnovna temeljnica poknjiži račun na konto razmejitve, to je konto odhodka. 
 • Dodatne temeljnice razknjižijo konto razmejitve in knjižijo strošek na konto, ki smo ga vpisali v polje Konto stroška razmejitve.

Program pripravi toliko temeljnic, kot smo določili mesecev v polju Število mesecev razmejitve. Prva temeljnica je v mesecu, ki je vpisan pri datumu opravljanja na prejetem računu. Vsaka naslednja temeljnica je za en mesec naprej.

V tem prispevku