Refundacija in zahtevek za refundacijo

Navodilo prikazuje kako v programu obračunamo refundirano nadomestilo plače in pripravimo zahtevek za refundacijo.

Nastavitve delavca

Naprej uredimo nastavitve delavca, vnesemo podatke osnove za refundacijo.

 1. V meniju Šifranti > Delavci izberemo delavca. 
 2. Postavimo se na Ostali podatki delavca in izberemo Osnove za refundacije.
 3. Kliknemo Nov in izberemo leto osnove
  • Če smo v programu za izbranega delavca že pripravljali obračune plač, program samodejno predlaga podatke osnove za refundacijo (mesece izplačil, skupno bruto osnovo za nadomestila, skupno število ur osnove) in prikaže katere podatke je upošteval pri izračunu osnove. 
   • Podatke lahko ročno spremenimo.
  • Če za izbranega delavca nimamo izplačila plač v preteklem letu, podatke vnesemo ročno.
   • Vpišemo mesece izplačil za osnovo. 
    • Številke mesecev izplačil vpišemo ločene z vejico (npr. 1, 5, 7, 12).
    • Če je delavec delal celo leto vpišemo 13.
    • Podatek je izpisan na zahtevku ta refundacijo.
   • V polje Skupno bruto osnovo za nadomestilo vpišemo seštevek izplačanih bruto plač in nadomestil plače oziroma osnov za plačilo prispevkov v letu osnove. 
   • Skupno število ur osnove je število ur, za katere je bila delavcu izplačana plača in nadomestilo plače oziroma za katere je imel delavec osnovo za plačilo prispevkov v letu osnove.

Podatke osnove za refundacijo lahko vnesemo tudi na obračunu plače. Morebitna sprememba podatkov ne bo vplivala samo na trenutno obdelovan obračun plače, temveč bo spremenila podatke tudi v Šifrantu > Delavci.

 1. Na drugem koraku obračuna plače, na seznamu delavcev izberemo delavca.  
 2. Postavimo se na Ostali podatki delavca in izberemo Osnove za refundacije.
 3. S klikom na leto osnove lahko podatke osnove za refundacijo uredimo.
 4. Če želimo vnesti podatke osnove za refundacije za novo leto osnove, kliknemo na Nov.

Obračun refundacije

 1. V meniju Plače > Obračun plač, na drugem koraku obračuna plače izberemo delavca, ki mu želimo obračunati refundirano nadomestilo.
 2. Kliknemo na + Dodaj obračunsko vrstico.
 3. Na spustnem seznamu izberemo vrsto izplačila (npr. Nega, Boleznine do 90 dni (refundirano),...).
  • Pri izbiri ustrezne vrste izplačila si lahko pomagamo tako, da v polje vpišemo koren besede.
 4. Vpišemo Število enot. To je število ur.
 5. Vnesemo obdobje odsotnosti:
  • Vpišemo Datum od in 
  • Datum do.
  • Oba datuma morata biti v mesecu, ki ga obračunavamo.
 6. Vpišemo še Datum prve zadržanosti.
 7. Izberemo Leto osnove.
  • Podatke osnove za refundacijo delavca preverimo in po potrebi uredimo s klikom na . Če podatke spremenimo, jih program posodobi tudi pri delavcu v šifrantu > delavcev.
  • Če želenega leta osnove ni na spustnem seznamu, ga dodamo s klikom na
  • V obeh primeri program prepiše podatke v Šifrant > Delavci.
 8. Kliknemo na Potrdi.
 9. Program bo za ure odsotnosti zmanjšal:
  • ure rednega dela,
  • število dni za prevoz za delo in
  • število dni za prehrano.
 10. Po končanem vnosu vseh obračunskih postavk, kliknemo Shrani.

Kaj program pripravi?

Program pripravi:

 • knjigovodsko temeljnico z vsemi ustreznimi vknjižbami v glavno knjigo, 
 • plačilne liste za vse zaposlene, 
 • REK-1 obrazec za neposredno oddajo na eDavke in datoteko xml za uvoz,
 • obrazec Zap/m za oddajo na Ajpes, 
 • plačilne naloge za izplačilo plače,
 • zahtevek za refundacijo za oddajo na ZZZS, ki ga lahko natisnemo.
Pomembno
Program izračuna iz vnesenih podatkov osnove za refundacijo izračuna urno postavko. 
Če je ta postavka višja od urne postavke rednega dela, program pri izračunu vzame nižjo vrednost.
Da je program upošteval urno postavko rednega dela vidimo tako, da je na koncu naziva obračunske vrstice dodana * in % je 100.

Zahtevek za refundacijo

Zahtevek za refundacijo prikazuje bruto nadomestila plač in prispevkov od razlike do minimalne plače za čas zadržanosti od dela v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja in je narejen za primer dejanskega obračuna.

Dokument program pripravi samodejno z drugimi dokumenti na obračunu plač, če vsebuje vrsto izplačila refundirano.

Zahtevek ZZZS

Prvi list je zbir bruto nadomestil, ostale listine so potrdila o upravičeni zadržanosti od dela po delavcih (za vsako zadržanost posebej).

Zavod povrne delodajalcu poleg bruto nadomestila plače tudi obračunane in plačane prispevke za socialno varnost delodajalca (II. bruto).

Izvor podatkov, ki je prikazan na zahtevku za refundacijo:

 1. Šifrant delavcev: Številka ZZZS, davčna številka ali EMŠO ter priimek in ime delavca.
 2. Obračunske postavke na obračunu plač: Zadržan v breme ZZZS, šifra razloga, število ur, podatki o zneskih ter podatki o oprostitvah in višini prispevkov delodajalcev.
  • Pazljivi moramo biti katero vrsto obračuna izberemo, ker to vpliva na šifro razloga in obračunani odstotek.
 3. Odgovorna oseba, telefon: prvi korak obračuna plače, zavihek odgovorna oseba. 

Priloge: Potrdila za posameznega delavca za vsako zadržanost posebej.

Izvor podatkov na potrdilih:

Obračunske postavke na obračunu plač: izpolnjena polja.

Določena polja so prazna, podatke vnesemo ročno, ker niso nikjer zajeti v obračunu plač.

V tem prispevku