Refundacija in zahtevek za refundacijo

Navodilo prikazuje kako v programu obračunamo refundirano nadomestilo plače in pripravimo zahtevek za refundacijo.

Nastavitve delavca

Naprej uredimo nastavitve delavca, vnesemo podatke osnove za refundacijo.

 1. V meniju Šifranti > Delavci izberemo delavca. 
 2. Postavimo se na Ostali podatki delavca in izberemo Osnove za refundacije.
 3. Kliknemo Nov in izberemo leto osnove
  • Če smo v programu za izbranega delavca že pripravljali obračune plač, program samodejno predlaga podatke osnove za refundacijo (mesece izplačil, skupno bruto osnovo za nadomestila, skupno število ur osnove) in prikaže katere podatke je upošteval pri izračunu osnove. 
   • Podatke lahko ročno spremenimo.
  • Če za izbranega delavca nimamo izplačila plač v preteklem letu, podatke vnesemo ročno.
   • Vpišemo mesece izplačil za osnovo. 
    • Številke mesecev izplačil vpišemo ločene z vejico (npr. 1, 5, 7, 12).
    • Če je delavec delal celo leto vpišemo 13.
    • Podatek je izpisan na zahtevku ta refundacijo.
   • V polje Skupno bruto osnovo za nadomestilo vpišemo seštevek izplačanih bruto plač in nadomestil plače oziroma osnov za plačilo prispevkov v letu osnove. 
   • Skupno število ur osnove je število ur, za katere je bila delavcu izplačana plača in nadomestilo plače oziroma za katere je imel delavec osnovo za plačilo prispevkov v letu osnove. Število ur osnove lahko vnesemo na dve decimalni mesti.

Podatke osnove za refundacijo lahko vnesemo tudi na obračunu plače. Morebitna sprememba podatkov ne bo vplivala samo na trenutno obdelovan obračun plače, temveč bo spremenila podatke tudi v Šifrantu > Delavci.

 1. Na drugem koraku obračuna plače, na seznamu delavcev izberemo delavca.  
 2. Postavimo se na Ostali podatki delavca in izberemo Osnove za refundacije.
 3. S klikom na leto osnove lahko podatke osnove za refundacijo uredimo.
 4. Če želimo vnesti podatke osnove za refundacije za novo leto osnove, kliknemo na Nov.

Obračun refundacije

 1. V meniju Plače > Obračun plač, na drugem koraku obračuna plače izberemo delavca, ki mu želimo obračunati refundirano nadomestilo.
 2. Kliknemo na + Dodaj obračunsko vrstico.
 3. Na spustnem seznamu izberemo vrsto izplačila (npr. Nega, Boleznine do 90 dni (refundirano),...).
  • Pri izbiri ustrezne vrste izplačila si lahko pomagamo tako, da v polje vpišemo koren besede.
 4. Vpišemo Število enot. To je število ur.
 5. Vnesemo obdobje odsotnosti:
  • Vpišemo Datum od in 
  • Datum do.
  • Oba datuma morata biti v mesecu, ki ga obračunavamo.
 6. Vpišemo še Datum prve zadržanosti.
 7. Izberemo Leto osnove.
  • Podatke osnove za refundacijo delavca preverimo in po potrebi uredimo s klikom na . Če podatke spremenimo, jih program posodobi tudi pri delavcu v šifrantu > delavcev.
  • Če želenega leta osnove ni na spustnem seznamu, ga dodamo s klikom na
  • V obeh primeri program prepiše podatke v Šifrant > Delavci.
 8. Kliknemo na Potrdi.
 9. Program bo za ure odsotnosti zmanjšal:
  • ure rednega dela,
  • število dni za prevoz za delo in
  • število dni za prehrano.
 10. V kolikor nam izračunana urna postavka ne ustreza, jo lahko spremenimo. Več o urejanju urne postavke vseh vrst izplačil preberite tukaj.
 11. Po končanem vnosu vseh obračunskih postavk, kliknemo Shrani.

Kaj program pripravi?

Program pripravi:

 • knjigovodsko temeljnico z vsemi ustreznimi vknjižbami v glavno knjigo, 
 • plačilne liste za vse zaposlene, 
 • REK-O obrazec za neposredno oddajo na eDavke in datoteko xml za uvoz,
 • plačilne naloge za izplačilo plače,
 • zahtevek za refundacijo za oddajo na ZZZS, ki ga lahko natisnemo.

Višina nadomestila

Višina nadomestila plače je odvisna od osnove za nadomestilo, razloga in trajanja začasne zadržanosti od dela ter načina valorizacije

Osnova za nadomestilo je zavarovančeva povprečna mesečna plača in nadomestila, ki so bila izplačana v koledarskem letu pred letom, v katerem je nastala začasna zadržanost od dela oziroma povprečna osnova za plačilo prispevkov v koledarskem letu pred letom, v katerem je nastala začasna zadržanost od dela.  

Izplačano nadomestilo ne sme biti višje od plače, ki bi jo delavec dobil, če bi delal in ne manjše od 60% minimalne plače, ki je določena z zakonom, ki ureja minimalno plačo. 

Program izračuna urno postavko iz podatkov osnove za refundacijo, ki smo jih vnesli v Šifrant > Delavci

 • Če je ta postavka višja od urne postavke rednega dela, program pri izračunu vzame nižjo vrednost. Da je program upošteval urno postavko rednega dela vidimo tako, da je na koncu naziva obračunske vrstice dodana ikona in % je 100. 
 • Če pa je višina nadomestila nižja od 60% veljavne minimalne plače, program pri obračunu preveri predpisano spodnjo mejo in samodejno upošteva minimalno urno postavko refundiranega nadomestila (spodnji limit). Na obračunu plače prikaže informacijo, da je urna postavka refundiranega nadomestila enaka spodnjemu limitu in koliko znaša izvorna urna postavka za refundacijo (urna postavka izračunana iz podatkov osnove za refundacijo, ki smo jih vnesli na delavcu). Spremenjen znesek refundiranega nadomestila plače program upošteva tudi pri pripravi zahtevka za refundacijo.
  • Če nam izračunana urna postavka refundiranega nadomestila ne ustreza, jo lahko spremenimo. Označimo polje prikaži samodejne podatke in s klikom na uredimo urno postavko na enoto. Več o urejanju urne postavke vseh vrst izplačil preberite tukaj.

Količnik valorizacije

Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji predvideva uskladitev osnove za odmero nadomestila, vendar le v primeru, da ima zavarovanec osnovo najmanj iz predpreteklega koledarskega leta glede na obdobje zadržanosti. Uskladitev se opravi enkrat letno, in sicer 1. marca z rastjo cen življenjskih potrebščin v preteklem letu po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (SURS). 

Koliko znaša količnik valorizacije lahko preverite kolicniki_2022__2023_in_2024_i.xlsx.

Količnik valorizacije je že sistemsko vnesen v program.

Pomembno.

Pri daljši odsotnosti, preverite na obračunu , da je podatek leto osnove ustrezno zapisan. Zapis vpliva na pravilnost obračuna količnika valorizacije na zahtevku za refundacijo.

Zahtevek za refundacijo

Zahtevek za refundacijo prikazuje bruto nadomestila plač in prispevkov od razlike do minimalne plače za čas zadržanosti od dela v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja in je narejen za primer dejanskega obračuna.

Dokument program pripravi samodejno z drugimi dokumenti na obračunu plač, če vsebuje vrsto izplačila refundirano.

Zahtevek ZZZS

Prvi list je zbir bruto nadomestil, ostale listine so potrdila o upravičeni zadržanosti od dela po delavcih (za vsako zadržanost posebej).

Zavod povrne delodajalcu poleg bruto nadomestila plače tudi obračunane in plačane prispevke za socialno varnost delodajalca (II. bruto). 

Izvor podatkov, ki je prikazan na zahtevku za refundacijo:

 1. Šifrant delavcev: Številka ZZZS, davčna številka ali EMŠO ter priimek in ime delavca.
 2. Obračunske postavke na obračunu plač: Zadržan v breme ZZZS, šifra razloga, število ur, podatki o zneskih ter podatki o oprostitvah in višini prispevkov delodajalcev.
  • Pazljivi moramo biti katero vrsto obračuna izberemo, ker to vpliva na šifro razloga in obračunani odstotek.
 3. Odgovorna oseba, telefon: prvi korak obračuna plače, zavihek odgovorna oseba. 

Priloge: Potrdila za posameznega delavca za vsako zadržanost posebej.

Izvor podatkov na potrdilih:

Obračunske postavke na obračunu plač: izpolnjena polja.

Določena polja so prazna, podatke vnesemo ročno, ker niso nikjer zajeti v obračunu plač.

V tem prispevku