Priprava datoteke XML za uvoz temeljnic izdanih računov

Datoteko xml za uvoz temeljnic izdanih računov v Minimax je potrebno pripraviti po naslednji shemi: 

https://moj.minimax.si/SI/CommonWeb/documents/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo.xsd.

Datoteko xml uvozimo v meniju za urejanje nastavitev , s klikom na Uvoz iz XML.


Spodaj navedeni dodatni podatki o dolžini polj so informativne narave, za ažurne podatke je potrebno preveriti shemo za uvoz. 

V primeru nejasnosti se obrnite na uporabniško podporo preko zahtevka za pomoč.


miniMAXUvozKnjigovodstvo xmlns="http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo.xsd">

<Stranke>

Začetek segmenta strank.

○○

<Stranka>

Začetek podatkov določene stranke.

Prenašajo se samo podatki novih strank.

Če stranka s šifro že obstaja, jo bo Minimax ignoriral.

○○○

<Sifra>

Obvezen vnos.

Šifra stranke.

Dolžina: do 10 znakov.

○○○

<Naziv>

Obvezen vnos.

Naziv stranke.

Dolžina: do 100 znakov.

○○○

<Naslov>

Obvezen vnos.

Naslov stranke.

Dolžina: do 50 znakov.

○○○

<KraticaDrzave>

Obvezna dvomestna šifra države stranke.

Po šifrantu iz Minimax-a.

○○○

<PostnaStevilka>

Obvezen vnos.

Vnos: niz številk.

Dolžina: do 30 znakov.

○○○

<NazivPoste>

Obvezen vnos.

Vnos: niz znakov.

Dolžina: do 250 znakov.

○○○

<DavcniZavezanec>

"D" > če je stranka zavezanec za DDV, sicer tega podatka ni.

○○○

<IdentifikacijskaStevilka>

Če je stranka zavezanec za DDV, potem je identifikacijska številka obvezen podatek.

Dolžina: do 14 znakov.

○○

</Stranka>

Konec podatkov določene stranke.

○○○

Podatki naslednje stranke itd..

</Stranke>

Konec segmenta strank.

<Temeljnice>

Začetek segmenta temeljnic.

○○

<Temeljnica>

Začetek podatkov določene temeljnice računa.

○○○

<GlavaTemeljnice>

Začetek podatkov glave temeljnice.

○○○○

<SifraVrsteTemeljnice>

Vnesite »IR« > Izdan račun.

○○○○

<DatumTemeljnice>

Datum opravljanja na računu.

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○

<OpisGlaveTemeljnice>

Opis, ki določa izdan račun.

Predlagamo, da podatek polnite s  številko računa.

Dolžina: do 250 znakov.

Primer:  IR2016-487

○○○

</GlavaTemeljnice>

Konec podatkov glave temeljnice.

○○○

<DDV>

Začetek segmenta DDV.

Ta segment izpolnjuje samo zavezanec za DDV.

○○○○

<DDVVrstica>

Začetek podatkov določenega DDV.

En račun ima en segment DDVVrstica.

○○○○○

<DDVGlava>

En segment DDVVrstica mora imeti en segment DDVGlava.

○○○○○○

<DatumDDV>

Datum opravljanja na računu.

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○○○

<KnjigaDDV>

Vnesite »IR«.

IR > knjiga izdanih računov.

○○○○○○

<DatumKnjizenjaDDV>

Datum opravljanja na računu.

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○○○

<SifraStranke>

Šifra stranke, ki je v zgornjem delu pri podatkih uvoza strank.

○○○○○○

<Listina>

Številka računa.

Dolžina: do 30 znakov.

○○○○○○

<DatumListine>

Datum računa.

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○○

</DDVGlava>

Konec segmenta DDVGlava.

○○○○○

<DDVStopnje>

Začetek segmenta stopenj DDV.

○○○○○○

<DDVStopnja>

Začetek segmenta podatkov določene stopnje DDV.

Teh segmentov je toliko, kolikor različnih stopenj DDV ima račun.

○○○○○○○

<SifraStopnjeDDV>

Vnesite eno od spodnjih stopenj:

  • S > splošna stopnja.
  • Z > znižana stopnja.
  • 0 > posebna nižja stopnja.
  • O > oproščeno.
  • N > neobdavčeno.

○○○○○○○

<Osnova>

Osnova za DDV od blaga.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○○○○

<DDV>

Obračunan DDV od blaga.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○○○○

<StoritevOsnova>

Osnova za DDV od storitev.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○○○○

<StoritevDDV>

Obračunan DDV od storitev.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○○○

</DDVStopnja>

Konec podatka določene stopnje DDV.


Podatki naslednje stopnje itd..

○○○○○

</DDVStopnje>

Konec segmenta stopenj.

○○○○

</DDVVrstica>

Konec podatkov določenega DDV.

○○○

</DDV>

Konec segmenta DDV.

○○○

<VrsticeTemeljnice>

Začetek segmenta knjižb.

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Začetek podatkov knjižbe DDV.

Te knjižbe (ena ali dve) se formirajo samo, če obstaja DDV po splošni ali znižani stopnji.

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum temeljnice.

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis vrstice temeljnice.

Dolžina: do 250 znakov.

○○○○○

<SifraKonta>

"26000" za DDV po splošni stopnji.

"26001" za DDV po znižani stopnji.

○○○○○

<ZnesekVDobroVDenarniEnoti>

Znesek DDV.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○○

<ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>

Znesek DDV.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Konec podatkov knjižbe DDV.

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Začetek podatkov knjižbe terjatve.

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum temeljnice.

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis vrstice temeljnice.

Dolžina: do 250 znakov.

○○○○○

<SifraKonta>

Vnesite konto "1200".

Dolžina: do 10 znakov.

○○○○○

<SifraStranke>

Šifra stranke, ki je v zgornjem delu pri podatkih uvoza strank.

○○○○○

<DatumZapadlosti>

Datum zapadlosti iz računa.

○○○○○

<DatumOpravljanja>

Datum opravljanja iz računa.

○○○○○

<VezaZaPlacilo>

Referenca za plačilo iz računa.

○○○○○

<ZnesekVBremeVDenarniEnoti>

Znesek terjatve.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○○

<ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>

Znesek terjatve.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Konec podatkov terjatve.

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Začetek podatkov knjižbe prihodka od blaga.

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum temeljnice.

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis vrstice temeljnice.

Dolžina: do 250 znakov.

○○○○○

<SifraKonta>

Vnesite konto "7620".

○○○○○

<ZnesekVDobroVDenarniEnoti>

Znesek prihodka od blaga.

○○○○○

<ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>

Znesek prihodka od blaga.

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Konec podatkov knjižbe prihodka od blaga.

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Začetek podatkov knjižbe prihodka od storitev.

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum temeljnice.

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis vrstice temeljnice.

Dolžina: do 250 znakov.

○○○○○

<SifraKonta>

Vnesite konto "7601".

○○○○○

<ZnesekVDobroVDenarniEnoti>

Znesek prihodka od storitev.

○○○○○

<ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>

Znesek prihodka od storitev.

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Konec podatkov knjižbe prihodka od storitev.

○○○

</VrsticeTemeljnice>

Konec segmenta knjižb.

○○

</Temeljnica>

Konec podatkov določene temeljnice.


Temeljnica naslednjega računa.

</Temeljnice>

Konec segmenta temeljnic.

</MinimaxUvozKnjigovodstvo>


Primer datoteke XML za uvoz temeljnic izdanih računov

<miniMAXUvozKnjigovodstvo xmlns="http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo.xsd">

<Stranke>

<Stranka>

<Sifra>123</Sifra>

<Naziv>Podjetje d.o.o.</Naziv>

<Naslov>Ulica 23</Naslov>

<PostnaStevilka>1000</PostnaStevilka>

<NazivPoste>Ljubljana</NazivPoste>

<DavcniZavezanec>D</DavcniZavezanec>

<IdentifikacijskaStevilka>SI12345678</IdentifikacijskaStevilka>

</Stranka>

<Stranka>

<Sifra>Banka1</Sifra>

<Naziv>Prva banka d.d.</Naziv>

<Naslov>Ulica 3</Naslov>

<PostnaStevilka>12345</PostnaStevilka>

<NazivPoste>Posta 1</NazivPoste>

<DavcniZavezanec>D</DavcniZavezanec>

<IdentifikacijskaStevilka>SI12345678</IdentifikacijskaStevilka>

</Stranka>

</Stranke>

<Temeljnice>

<Temeljnica>

<GlavaTemeljnice>

<SifraVrsteTemeljnice>IR</SifraVrsteTemeljnice>

<DatumTemeljnice>2013-02-02</DatumTemeljnice>

<OpisGlaveTemeljnice>IR:2013-12</OpisGlaveTemeljnice>

</GlavaTemeljnice>

<DDV>

<DDVVrstica>

<DDVGlava>

<DatumDDV>2013-02-02</DatumDDV>

<KnjigaDDV>IR</KnjigaDDV>

<DatumKnjizenjaDDV>2013-02-02</DatumKnjizenjaDDV>

<SifraStranke>123</SifraStranke>

<Listina>IR:2013-12</Listina>

<DatumListine>2011-02-01</DatumListine>

</DDVGlava>

<DDVStopnje>

<DDVStopnja>

<SifraStopnjeDDV>S</SifraStopnjeDDV>

<Osnova>100.00</Osnova>

<DDV>20.00</DDV>

<StoritevOsnova>10.00</StoritevOsnova>

<StoritevDDV>2.00</StoritevDDV>

</DDVStopnja>

</DDVStopnje>

</DDVVrstica>

</DDV>

<VrsticeTemeljnice>

<VrsticaTemeljnice>

<DatumKnjizbe>2013-02-02</DatumKnjizbe>

<OpisVrsticeTemeljnice>IR:2013-12</OpisVrsticeTemeljnice>

<SifraKonta>1200</SifraKonta>

<SifraStranke>123</SifraStranke>

<DatumZapadlosti>2013-04-06</DatumZapadlosti>

<DatumOpravljanja>2013-02-16</DatumOpravljanja>

<VezaZaPlacilo>2013-12</VezaZaPlacilo>

<ZnesekVBremeVDenarniEnoti>132.00</ZnesekVBremeVDenarniEnoti>

<ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>132.00</ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>

</VrsticaTemeljnice>

<VrsticaTemeljnice>

<DatumKnjizbe>2013-02-02</DatumKnjizbe>

<OpisVrsticeTemeljnice>IR:2013-12</OpisVrsticeTemeljnice>

<SifraKonta>7620</SifraKonta>

<ZnesekVDobroVDenarniEnoti>100.00</ZnesekVDobroVDenarniEnoti>

<ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>100.00</ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>

</VrsticaTemeljnice>

<VrsticaTemeljnice>

<DatumKnjizbe>2013-02-02</DatumKnjizbe>

<OpisVrsticeTemeljnice>IR:2013-12</OpisVrsticeTemeljnice>

<SifraKonta>7601</SifraKonta>

<ZnesekVDobroVDenarniEnoti>10.00</ZnesekVDobroVDenarniEnoti>

<ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>10.00</ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>

</VrsticaTemeljnice>

<VrsticaTemeljnice>

<DatumKnjizbe>2013-02-02</DatumKnjizbe>

<OpisVrsticeTemeljnice>IR:2011-12</OpisVrsticeTemeljnice>

<SifraKonta>26000</SifraKonta>

<ZnesekVDobroVDenarniEnoti>22.00</ZnesekVDobroVDenarniEnoti>

<ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>22.00</ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>

</VrsticaTemeljnice>

</VrsticeTemeljnice>

</Temeljnica>

</Temeljnice>

</miniMAXUvozKnjigovodstvo>

V tem prispevku