Priprava datoteke XML za uvoz temeljnic izdanih računov

Datoteko xml za uvoz temeljnic izdanih računov v Minimax je potrebno pripraviti po naslednji shemi: 

https://moj.minimax.si/SI/CommonWeb/documents/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo.xsd.

Datoteko xml uvozimo v meniju za urejanje nastavitevs klikom na Uvoz iz XML.

Spodaj navedeni dodatni podatki o dolžini polj so informativne narave, za ažurne podatke je potrebno preveriti shemo za uvoz. 

V primeru nejasnosti se obrnite na uporabniško podporo preko zahtevka za pomoč.

miniMAXUvozKnjigovodstvo xmlns="http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo.xsd">

<Stranke>

Začetek segmenta strank.

○○

<Stranka>

Začetek podatkov določene stranke.

Prenašajo se samo podatki novih strank.

Če stranka s šifro že obstaja, jo bo Minimax ignoriral.

○○○

<Sifra>

Obvezen vnos.

Šifra stranke.

Dolžina: do 10 znakov.

○○○

<Naziv>

Obvezen vnos.

Naziv stranke.

Dolžina: do 100 znakov.

○○○

<Naslov>

Obvezen vnos.

Naslov stranke.

Dolžina: do 50 znakov.

○○○

<KraticaDrzave>

Obvezna dvomestna šifra države stranke.

Po šifrantu iz Minimaxa.

○○○

<PostnaStevilka>

Obvezen vnos.

Vnos: niz številk.

Dolžina: do 30 znakov.

○○○

<NazivPoste>

Obvezen vnos.

Vnos: niz znakov.

Dolžina: do 250 znakov.

○○○

<DavcniZavezanec>

"D" > če je stranka zavezanec za DDV, sicer tega podatka ni.

○○○

<IdentifikacijskaStevilka>

Če je stranka zavezanec za DDV, potem je identifikacijska številka obvezen podatek.

Dolžina: do 14 znakov.

○○

</Stranka>

Konec podatkov določene stranke.

○○○

Podatki naslednje stranke itd.

</Stranke>

Konec segmenta strank.

<Temeljnice>

Začetek segmenta temeljnic.

○○

<Temeljnica>

Začetek podatkov določene temeljnice računa.

○○○

<GlavaTemeljnice>

Začetek podatkov glave temeljnice.

○○○○

<SifraVrsteTemeljnice>

Vnesite »IR« > Izdan račun.

○○○○

<DatumTemeljnice>

Datum opravljanja na računu.

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○

<OpisGlaveTemeljnice>

Opis, ki določa izdan račun.

Predlagamo, da podatek polnite s številko računa.

Dolžina: do 250 znakov.

Primer: IR2022-487

○○○

</GlavaTemeljnice>

Konec podatkov glave temeljnice.

○○○

<DDV>

Začetek segmenta DDV.

Ta segment izpolnjuje samo zavezanec za DDV.

○○○○

<DDVVrstica>

Začetek podatkov določenega DDV.

En račun ima en segment DDVVrstica.

○○○○○

<DDVGlava>

En segment DDVVrstica mora imeti en segment DDVGlava.

○○○○○○

<DatumDDV>

Datum opravljanja na računu.

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○○○

<KnjigaDDV>

Vnesite »IR«.

IR > knjiga izdanih računov.

○○○○○○

<DatumKnjizenjaDDV>

Datum opravljanja na računu.

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○○○

<SifraStranke>

Šifra stranke, ki je v zgornjem delu pri podatkih uvoza strank.

○○○○○○

<Listina>

Številka računa.

Dolžina: do 30 znakov.

○○○○○○

<DatumListine>

Datum računa.

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○○

</DDVGlava>

Konec segmenta DDVGlava.

○○○○○

<DDVStopnje>

Začetek segmenta stopenj DDV.

○○○○○○

<DDVStopnja>

Začetek segmenta podatkov določene stopnje DDV.

Teh segmentov je toliko, kolikor različnih stopenj DDV ima račun.

○○○○○○○

<SifraStopnjeDDV>

Vnesite eno od spodnjih stopenj:

 • S > splošna stopnja.
 • Z > znižana stopnja.
 • 0 > posebna nižja stopnja.
 • O > oproščeno.
 • N > neobdavčeno.

○○○○○○○

<Osnova>

Osnova za DDV od blaga.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○○○○

<DDV>

Obračunan DDV od blaga.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○○○○

<StoritevOsnova>

Osnova za DDV od storitev.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○○○○

<StoritevDDV>

Obračunan DDV od storitev.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○○○

</DDVStopnja>

Konec podatka določene stopnje DDV.


Podatki naslednje stopnje itd.

○○○○○

</DDVStopnje>

Konec segmenta stopenj.

○○○○

</DDVVrstica>

Konec podatkov določenega DDV.

○○○

</DDV>

Konec segmenta DDV.

○○○

<VrsticeTemeljnice>

Začetek segmenta knjižb.

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Začetek podatkov knjižbe DDV.

Te knjižbe (ena ali dve) se formirajo samo, če obstaja DDV po splošni ali znižani stopnji.

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum temeljnice.

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis vrstice temeljnice.

Dolžina: do 250 znakov.

○○○○○

<SifraKonta>

"26000" za DDV po splošni stopnji.

"26001" za DDV po znižani stopnji.

○○○○○

<ZnesekVDobroVDenarniEnoti>

Znesek DDV.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○○

<ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>

Znesek DDV.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Konec podatkov knjižbe DDV.

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Začetek podatkov knjižbe terjatve.

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum temeljnice.

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis vrstice temeljnice.

Dolžina: do 250 znakov.

○○○○○

<SifraKonta>

Vnesite konto "1200".

Dolžina: do 10 znakov.

○○○○○

<SifraStranke>

Šifra stranke, ki je v zgornjem delu pri podatkih uvoza strank.

○○○○○

<DatumZapadlosti>

Datum zapadlosti iz računa.

○○○○○

<DatumOpravljanja>

Datum opravljanja iz računa.

○○○○○

<VezaZaPlacilo>

Referenca za plačilo iz računa.

○○○○○

<ZnesekVBremeVDenarniEnoti>

Znesek terjatve.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○○

<ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>

Znesek terjatve.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Konec podatkov terjatve.

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Začetek podatkov knjižbe prihodka od blaga.

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum temeljnice.

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis vrstice temeljnice.

Dolžina: do 250 znakov.

○○○○○

<SifraKonta>

Vnesite konto "7620".

○○○○○

<ZnesekVDobroVDenarniEnoti>

Znesek prihodka od blaga.

○○○○○

<ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>

Znesek prihodka od blaga.

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Konec podatkov knjižbe prihodka od blaga.

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Začetek podatkov knjižbe prihodka od storitev.

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum temeljnice.

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis vrstice temeljnice.

Dolžina: do 250 znakov.

○○○○○

<SifraKonta>

Vnesite konto - napr."7601".

○○○○○

<ZnesekVDobroVDenarniEnoti>

Znesek prihodka od storitev.

○○○○○

<ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>

Znesek prihodka od storitev.

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Konec podatkov knjižbe prihodka od storitev.

○○○

</VrsticeTemeljnice>

Konec segmenta knjižb.

○○

</Temeljnica>

Konec podatkov določene temeljnice.


Temeljnica naslednjega računa.

</Temeljnice>

Konec segmenta temeljnic.

</MinimaxUvozKnjigovodstvo>

Primer datoteke XML za uvoz temeljnic izdanih računov

<miniMAXUvozKnjigovodstvo xmlns="http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo" 
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
  xsi:schemaLocation="http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo.xsd">
  <Stranke>
    <Stranka>
      <Sifra>123</Sifra>
      <Naziv>Podjetje d.o.o.</Naziv>
      <Naslov>Ulica 23</Naslov>
      <PostnaStevilka>1000</PostnaStevilka>
      <NazivPoste>Ljubljana</NazivPoste>
      <DavcniZavezanec>D</DavcniZavezanec>
      <IdentifikacijskaStevilka>SI12345678</IdentifikacijskaStevilka>
    </Stranka>
    <Stranka>
      <Sifra>Banka1</Sifra>
      <Naziv>Prva banka d.d.</Naziv>
      <Naslov>Ulica 3</Naslov>
      <PostnaStevilka>12345</PostnaStevilka>
      <NazivPoste>Posta 1</NazivPoste>
      <DavcniZavezanec>D</DavcniZavezanec>
      <IdentifikacijskaStevilka>SI12345678</IdentifikacijskaStevilka>
    </Stranka>
  </Stranke>
  <Temeljnice>
    <Temeljnica>
      <GlavaTemeljnice>
        <SifraVrsteTemeljnice>IR</SifraVrsteTemeljnice>
        <DatumTemeljnice>2022-02-02</DatumTemeljnice>
        <OpisGlaveTemeljnice>IR:2022-12</OpisGlaveTemeljnice>
      </GlavaTemeljnice>
      <DDV>
        <DDVVrstica>
          <DDVGlava>
            <DatumDDV>2022-02-02</DatumDDV>
            <KnjigaDDV>IR</KnjigaDDV>
            <DatumKnjizenjaDDV>2022-02-02</DatumKnjizenjaDDV>
            <SifraStranke>123</SifraStranke>
            <Listina>IR:2022-12</Listina>
            <DatumListine>2022-02-01</DatumListine>
          </DDVGlava>
          <DDVStopnje>
            <DDVStopnja>
              <SifraStopnjeDDV>S</SifraStopnjeDDV>
              <Osnova>100.00</Osnova>
              <DDV>20.00</DDV>
              <StoritevOsnova>10.00</StoritevOsnova>
              <StoritevDDV>2.00</StoritevDDV>
            </DDVStopnja>
          </DDVStopnje>
        </DDVVrstica>
      </DDV>
      <VrsticeTemeljnice>
        <VrsticaTemeljnice>
          <DatumKnjizbe>2022-02-02</DatumKnjizbe>
          <OpisVrsticeTemeljnice>IR:2022-12</OpisVrsticeTemeljnice>
          <SifraKonta>1200</SifraKonta>
          <SifraStranke>123</SifraStranke>
          <DatumZapadlosti>2022-04-06</DatumZapadlosti>
          <DatumOpravljanja>2022-02-16</DatumOpravljanja>
          <VezaZaPlacilo>2022-12</VezaZaPlacilo>
          <ZnesekVBremeVDenarniEnoti>132.00</ZnesekVBremeVDenarniEnoti>
          <ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>132.00</ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>
        </VrsticaTemeljnice>
        <VrsticaTemeljnice>
          <DatumKnjizbe>2022-02-02</DatumKnjizbe>
          <OpisVrsticeTemeljnice>IR:2022-12</OpisVrsticeTemeljnice>
          <SifraKonta>7620</SifraKonta>
          <ZnesekVDobroVDenarniEnoti>100.00</ZnesekVDobroVDenarniEnoti>
          <ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>100.00</ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>
        </VrsticaTemeljnice>
        <VrsticaTemeljnice>
          <DatumKnjizbe>2022-02-02</DatumKnjizbe>
          <OpisVrsticeTemeljnice>IR:2022-12</OpisVrsticeTemeljnice>
          <SifraKonta>7601</SifraKonta>
          <ZnesekVDobroVDenarniEnoti>10.00</ZnesekVDobroVDenarniEnoti>
          <ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>10.00</ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>
        </VrsticaTemeljnice>
        <VrsticaTemeljnice>
          <DatumKnjizbe>2022-02-02</DatumKnjizbe>
          <OpisVrsticeTemeljnice>IR:2022-12</OpisVrsticeTemeljnice>
          <SifraKonta>26000</SifraKonta>
          <ZnesekVDobroVDenarniEnoti>22.00</ZnesekVDobroVDenarniEnoti>
          <ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>22.00</ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>         
        </VrsticaTemeljnice>
      </VrsticeTemeljnice>
    </Temeljnica>
  </Temeljnice>
</miniMAXUvozKnjigovodstvo>
V tem prispevku