Journal (Temeljnica)

Navodilo velja za prenos podatkov temeljnic prek API vmesnika.

Splošno navodilo:SL: Ročni vnos temeljnice
API dokumentacija:https://moj.Minimax.si/SI/API/Home/ModuleDetails/Journal
Kratek opis:Omogočeno je branje temeljnic.
Omogočeno je dodajanje in spreminjanje temeljnic.
Omogočeno je brisanje temeljnic.

Podatki temeljnice

 • Journal
 • JournalEntry
 • VatEntry.
 • VatEntryRow.

Journal - podatki temeljnice

Journal

Podatek

Opis

JournalType

Vrsta temeljnice, obvezen podatek.

Vnese se ID vrste temeljnice – vrsto temeljnice izberemo iz šifranta vrst temeljnic, ki ga izpišemo s klicem metode GetJournalTypes

JournalDate

Datum temeljnice, obvezen podatek.

Description

Opis temeljnice.

Status

Status temeljnice. Podatek je samo za branje.

 • O – osnutek.
 • P – potrjena.
 • A – avtomatska.

JournalEntries

Vrstice temeljnice, knjižbe.

Seznam knjižb.

VatEntries

Vrstice za knjigo DDV.

Seznam DDV-jev.

JournalEntry - podatki vrstice temeljnice, knjižbe

JournalEntry

Podatek

Opis

ExternalId

Zunanji ID knjižbe za povezavo na vrstico v knjigi DDV. Neobvezen podatek.

Journal

ID temeljnice v katero knjižimo.

JournalEntryDate

Datum knjižbe, obvezen podatek.

DueDate

Datum zapadlosti.

TransactionDate

Datum opravljanja.

Account

Konto, obvezen podatek.

Vnese se ID konta – konto izberemo iz šifranta kontov, ki ga izpišemo s klicem metode GetAccounts.

Customer

Stranka.

Vnese se ID stranke – stranko izberemo iz šifranta strank, ki ga izpišemo s klicem metode GetCustomers.

Analytic

Analitika.

Vnese se ID analitike – analitiko izberemo iz šifranta analitik, ki ga izpišemo s klicem metode GetAnalytics.

Employee

Delavec.

Vnese se ID delavca – delavca izberemo iz šifranta delavcev, ki ga izpišemo s klicem metode GetEmployees.

Currency

Denarna enota, obvezen podatek.

Vnese se ID denarne enote - denarno enoto izberemo iz šifranta denarnih enot, ki ga izpišemo s klicem metode GetCurrencies.

Description

Opis knjižbe.

PaymentReference

Veza za plačilo.

Če se ujemata stranka in veza za plačilo ter stranka in sklic plačilnega naloga, potem se pri uvozu izpiska taka knjižba samodejno predlaga za zapiranje.

Debit

Znesek v breme v denarni enoti.

Če je vnesena domača denarna enota, potem je ta podatek enak kot podatek DebitInDomesticCurrency.

Credit

Znesek v dobro v denarni enoti.

Če je vnesena domača denarna enota, potem je ta podatek enak kot podatek CreditInDomesticCurrency.

DebitInDomesticCurrency

Znesek v breme v domači denarni enoti.

Če je knjižba za tujo denarno enoto, potem se ta podatek preračuna iz tečaja.

CreditInDomesticCurrency

Znesek v dobro v domači denarni enoti.

Če je knjižba za tujo denarno enoto, potem se ta podatek preračuna iz tečaja.

VatEntry - podatki DDV

VatEntry

Podatek

Opis

Journal

ID temeljnice na katero bodo vezani podatki za DDV.

VatDate

Datum za DDV.

V primeru, da vodi organizacija DDV po plačani realizaciji, je potrebno ta podatek pustiti prazen in povezati DDV s knjižbo s podatkom ExternalID in JournalEntryExternalID.

VatBook

Knjiga DDV. Izbira iz:

 • PR – knjiga prejetih računov.
 • IR – knjiga izdanih računov.

VatAccountingType

Vrsta obračuna DDV. Možna izbira iz:

 • AZ - Obračunan DDV po 25. členu.
 • CP - Po carinskih postopkih 42 in 63.
 • GP - Gradbeni posel.
 • IS - Izvozne storitve.
 • MI - Montaža in instaliranje.
 • OD - Obračuna se DDV.
 • PA - Potovalne agencije.
 • PD - Prodaja na daljavo.
 • PP - Prevoz potnikov.
 • PS - Prevozne storitve.
 • TR - Tristranske dobave.

Če nimamo določene vrste obračuna DDV, potem je ta podatek NULL.

VatEntryDate

Datum knjiženja DDV.

Customer

Stranka.

Vnese se ID stranke – stranko izberemo iz šifranta strank, ki ga izpišemo s klicem metode GetCustomers.

Document

Listina, obvezen podatek.

DocumentDate

Datum listine, obvezen podatek.

ReceivedDate

Če je knjiga prejetih računov, potem ta podatek predstavlja Datum prejema.

Če je knjiga izdanih računov, potem ta podatek predstavlja Datum opravljanja.

SelfTaxing

Samoobdavčitev, obvezen podatek. Izbira iz:

 • D – da.
 • N – ne.

JournalEntry

ID knjižbe.

JournalEntryExternalID

Zunanji ID knjižbe. S tem podatkom povežemo knjižbo in zapis v knjigi DDV.

Notes

Opomba.

AdvancePayment

Predplačilo, obvezen podatek. Izbira iz:

 • D - da.
 • N - ne.

Analytic

Analitika.

Vnese se ID analitike – analitiko izberemo iz šifranta analitik, ki ga izpišemo s klicem metode GetAnalytics.

VatEntryRows

Seznam vrstic DDV-ja.

VatEntryRow - podatki vrstice DDV

VatEntryRow

Podatek

Opis

VatEntry

ID DDV-ja.

VatRate

Stopnja DDV, obvezen podatek.

Vnese se ID stopnje DDV-ja - stopnjo DDV izberemo iz šifranta stopenj DDV, ki ga izpišemo s klicem metode GetVatRates.

VatBase

Osnova.

Vat

DDV.

NonDeductibleVatBase

Neodbiti DDV osnova.

NonDeductibleVat

Neodbiti DDV.

ServicesVatBase

Osnova od storitev.

ServicesVat

DDV od storitev.

ServicesNonDeductibleVatBase

Neodbiti DDV osnova od storitev.

ServicesNonDeductibleVat

Neodbiti DDV od storitev.

Primeri

Pri zgradbi objekta za pošiljanje si lahko pomagamo s testnimi podatki objekta, ki jih prikažemo s klikom na gumb Test API na pogledu posamezne metode.

Vnos nove temeljnice brez podatkov za knjigo DDV.

Metoda: AddJournal

Journal

Podatek

Opis

JournalType

ID vrste temeljnice

JournalDate

 10.9.2015

Description

IR:2015-115

JournalEntries

Seznam JournalEntries


JournalEntry

Podatek

Opis

Customer

ID stranke

Account

ID konta 1200

JournalEntryDate

 9.9.2015

TransactionDate

 8.9.2015

DueDate

 29.9.2015

PaymentReference

 20150999

Currency

ID denarne enote (EUR)

Debit

 100

DebitInDomesticCurrency

 100


JournalEntry

Podatek

Opis

Account

ID konta 7620

JournalEntryDate

 8.9.2015

Currency

ID denarne enote (EUR)

Credit

 81,97

CreditInDomesticCurrency

 81,97


JournalEntry

Podatek

Opis

Account

ID konta 26000

JournalEntryDate

 8.9.2015

Currency

ID denarne enote (EUR)

Credit

 18,03

CreditInDomesticCurrency

 18,03

JSON

{

"JournalId": 0,

"JournalType": {

"ID": 2,

"Name": null,

"ResourceUrl": null

},

"JournalDate": "2015-09-10T12:19:59.5600677+02:00",

"Description": "IR:2015-115",

"Status": null,

"JournalEntries": [{

"ExternalId": null,

"JournalEntryId": null,

"Journal": null,

"JournalEntryDate": "2015-09-09T00:00:00",

"DueDate": "2015-09-29T00:00:00",

"TransactionDate": "2015-09-08T00:00:00",

"Account": {

"ID": 36559605,

"Name": null,

"ResourceUrl": null

},

"Customer": {

"ID": 3381150,

"Name": null,

"ResourceUrl": null

},

"Analytic": null,

"Employee": null,

"Currency": {

"ID": 7,

"Name": null,

"ResourceUrl": null

},

"Description": null,

"PaymentReference": "20150999",

"Debit": 100.0,

"Credit": 0.0,

"DebitInDomesticCurrency": 100.0,

"CreditInDomesticCurrency": 0.0,

"RecordDtModified": "0001-01-01T00:00:00",

"RowVersion": null

},

{

"ExternalId": null,

"JournalEntryId": null,

"Journal": null,

"JournalEntryDate": "2015-09-08T00:00:00",

"DueDate": null,

"TransactionDate": null,

"Account": {

"ID": 36560301,

"Name": null,

"ResourceUrl": null

},

"Customer": null,

"Analytic": null,

"Employee": null,

"Currency": {

"ID": 7,

"Name": null,

"ResourceUrl": null

},

"Description": null,

"PaymentReference": null,

"Debit": 0.0,

"Credit": 81.97,

"DebitInDomesticCurrency": 0.0,

"CreditInDomesticCurrency": 81.97,

"RecordDtModified": "0001-01-01T00:00:00",

"RowVersion": null

},

{

"ExternalId": null,

"JournalEntryId": null,

"Journal": null,

"JournalEntryDate": "2015-09-08T00:00:00",

"DueDate": null,

"TransactionDate": null,

"Account": {

"ID": 36559862,

"Name": null,

"ResourceUrl": null

},

"Customer": null,

"Analytic": null,

"Employee": null,

"Currency": {

"ID": 7,

"Name": null,

"ResourceUrl": null

},

"Description": null,

"PaymentReference": null,

"Debit": 0.0,

"Credit": 18.03,

"DebitInDomesticCurrency": 0.0,

"CreditInDomesticCurrency": 18.03,

"RecordDtModified": "0001-01-01T00:00:00",

"RowVersion": null

}],

"VatEntries": null,

"RecordDtModified": "0001-01-01T00:00:00",

"RowVersion": null

}


Vnos nove temeljnice s podatki za knjigo DDV.

Pripravimo temeljnico podobno kot je opisano v poglavju Vnos nove temeljnice brez podatkov za DDV.

Za potrebe DDV-ja na knjižbo terjatve dodatno vpišemo še podatek ExternalId, da bomo lahko pri vpisu DDV-ja povezali DDV in knjižbo, ostalo je vse enako kot pri temeljnici, ki nima DDV-ja.

Metoda: AddJournal

JournalEntry

Podatek

Opis

Customer

ID stranke

Account

ID konta 1200

JournalEntryDate

 9.9.2015

TransactionDate

 8.9.2015

DueDate

 29.9.2015

PaymentReference

 20150999

ExternalId

terjatev

Currency

ID denarne enote (EUR)

Debit

 100

DebitInDomesticCurrency

 100

JSON

{

"JournalId": 0,

"JournalType": {

"ID": 2,

"Name": null,

"ResourceUrl": null

},

"JournalDate": "2015-09-11T13:15:47.774144+02:00",

"Description": "IR:2015-115",

"Status": null,

"JournalEntries": [{

"ExternalId": "terjatev",

"JournalEntryId": null,

"Journal": null,

"JournalEntryDate": "2015-09-09T00:00:00",

"DueDate": "2015-09-29T00:00:00",

"TransactionDate": "2015-09-08T00:00:00",

"Account": {

"ID": 36559605,

"Name": null,

"ResourceUrl": null

},

"Customer": {

"ID": 3381150,

"Name": null,

"ResourceUrl": null

},

"Analytic": null,

"Employee": null,

"Currency": {

"ID": 7,

"Name": null,

"ResourceUrl": null

},

"Description": "",

"PaymentReference": "20150999",

"Debit": 100.0,

"Credit": 0.0,

"DebitInDomesticCurrency": 100.0,

"CreditInDomesticCurrency": 0.0,

"RecordDtModified": "0001-01-01T00:00:00",

"RowVersion": null

},

{

"ExternalId": null,

"JournalEntryId": null,

"Journal": null,

"JournalEntryDate": "2015-09-08T00:00:00",

"DueDate": null,

"TransactionDate": null,

"Account": {

"ID": 36560301,

"Name": null,

"ResourceUrl": null

},

"Customer": null,

"Analytic": null,

"Employee": null,

"Currency": {

"ID": 7,

"Name": null,

"ResourceUrl": null

},

"Description": "",

"PaymentReference": null,

"Debit": 0.0,

"Credit": 81.97,

"DebitInDomesticCurrency": 0.0,

"CreditInDomesticCurrency": 81.97,

"RecordDtModified": "0001-01-01T00:00:00",

"RowVersion": null

},

{

"ExternalId": null,

"JournalEntryId": null,

"Journal": null,

"JournalEntryDate": "2015-09-08T00:00:00",

"DueDate": null,

"TransactionDate": null,

"Account": {

"ID": 36559862,

"Name": null,

"ResourceUrl": null

},

"Customer": null,

"Analytic": null,

"Employee": null,

"Currency": {

"ID": 7,

"Name": null,

"ResourceUrl": null

},

"Description": "",

"PaymentReference": null,

"Debit": 0.0,

"Credit": 18.03,

"DebitInDomesticCurrency": 0.0,

"CreditInDomesticCurrency": 18.03,

"RecordDtModified": "0001-01-01T00:00:00",

"RowVersion": null

}],

"VatEntries": null,

"RecordDtModified": "0001-01-01T00:00:00",

"RowVersion": null

}

Nato na to temeljnico dodamo podatke za DDV.

Metoda: AddVATEntry

VatEntry

Podatek

Opis

VatBook

IR

VatDate

 8.9.2015

Customer

ID stranke

Document

IR:2015-115

DocumentDate

 9.9.2015

ReceivedDate

 8.9.2015

Pri zapisu za knjigo izdanih računov predstavlja ta podatek datum opravljanja.

SelfTaxing

N

AdvancePayment

N

JournalEntryExternalId

Terjatev

Pri vpisu se preveri ali na isti temeljnici obstaja knjižba (JournalEntry), ki ima ExternalID enak JournalEntryExternalId. Če obstaja, potem poveže knjižbo in DDV ter vpiše ID knjižbe v JournalEntry.

VatEntryRows

Seznam VatEntryRows


VatEntryRow

Podatek

Opis

VatRate

ID stopnje DDV (splošna stopnja S)

VatBase

 81,97

Vat

 13,03

JSON

{

"VatEntryId": null,

"Journal": null,

"VatDate": "2015-09-08T00:00:00",

"VatBook": "IR",

"VatAccountingType": null,

"VatEntryDate": null,

"Customer": {

"ID": 3381150,

"Name": null,

"ResourceUrl": null

},

"Document": "IR:2015-115",

"DocumentDate": "2015-09-09T00:00:00",

"ReceivedDate": "2015-09-08T00:00:00",

"PaymentDate": null,

"SelfTaxing": "N",

"JournalEntry": null,

"JournalEntryExternalId": "terjatev",

"Notes": null,

"AdvancePayment": "N",

"Analytic": null,

"VatEntryRows": [{

"VatEntryRowId": null,

"VatEntry": null,

"VatRate": {

"ID": 36,

"Name": null,

"ResourceUrl": null

},

"VatBase": 81.97,

"Vat": 18.03,

"NonDeductibleVatBase": 0.0,

"NonDeductibleVat": 0.0,

"ServicesVatBase": 0.0,

"ServicesVat": 0.0,

"ServicesNonDeductibleVatBase": 0.0,

"ServicesNonDeductibleVat": 0.0,

"RecordDtModified": "0001-01-01T00:00:00",

"RowVersion": null

}],

"RecordDtModified": "0001-01-01T00:00:00",

"RowVersion": null

}

V tem prispevku