Prejeti končni račun z upoštevanim predplačilom

Navodilo velja za primer, ko zavezanec za DDV, prejme končni račun, na katerem je upoštevano dano predplačilo. 

Pogoj je, da smo predhodno poknjižili prejeti prejeti račun za predplačilo

  1. V meniju Poslovanje > Prejeti računi > Nov vnesemo glavo prejetega računa enako kot za vse druge prejete račune.
  2. Znesek računa predstavlja znesek, ki je še ostal za plačilo.
    • Če je bil račun v celoti poravnan s predplačilom, vnesemo znesek 0,00.
  3. Nato vnesemo vrstice računa.

Upoštevanje predplačila

4. Pri polju Konto izberemo konto skupine 13na primer 1300 - Kratkoročni predujmi, dani za opredmetena osnovna sredstva.

5. Šele po izbiri konta skupne 13 prikaže program v polju Povezava na predplačilo vsa predplačila izbrane stranke. Izberemo ustrezno predplačilo.

6. Program prenese podatke iz predplačila in predlaga Znesek osnove in znesek DDV-ja predplačila z negativnim predznakom ter opis. Podatke lahko ročno popravimo.

7. Kliknemo na Shrani in nov.

Vnos dejanskega odhodka

8. Nato vnesemo dejanski odhodek računa, tako da izberemo ustrezen Konto in po potrebi določimo druge lastnosti odhodka.

9. Program predlaga Znesek osnove in znesek DDV, ki ju po potrebi popravimo.

10. Kliknemo Shrani.

11. Po končanem vnosu podatkov račun potrdimo.

Kaj program pripravi?

Obračun DDV

  1. Če je bil znesek računa v celoti že plačan s predplačilom, končni prejeti račun v davčne evidence ne bo zapisan, ker je bil celotni DDV obračunan že s prejetim računom za predplačilo. 
  2. Če je bil znesek računa samo delno plačan s predplačilom, bo s končnim prejetim računom v davčne evidence zapisana samo osnova in pripadajoči del DDV-ja, ki še ni bil obračunan s prejetim računom za predplačilo.

Obveznost do dobavitelja

  1. Če je bil račun v celoti plačan s predplačilom, bo program obveznost do dobavitelja samodejno v celoti zaprl.
  2. Če je bil račun samo delno plačan s predplačilom, bo program samodejno zaprl ta del obveznosti in bo vzpostavil obveznost za odprt del računa.

Prikaz nepovezanih predplačil

Na spustnem seznamu se prikazujejo samo nepovezana predplačila. V nastavitvah organizacije lahko z vnosom datuma pri Upoštevanje predplačil od datuma omejimo prikaz glede na datum predplačil.

Kako knjižimo plačilo prejetega računa preko bančnega izpiska preverite tukaj.

V tem prispevku