Poslovodenje (obračun plače)

Navodilo velja za primer obračuna poslovodenja za lastnika družbe (npr. d.o.o.)

Nastavitve delavca

 1. Najprej uredimo nastavitve v meniju Šifranti > Delavci, 
 2. na delavcu v zavihku Podatki za osebne prejemke pri vrsti zaposlitve izberemo > Zaposleni lastnik.
 3. Vpišemo datume Zaposlitve od.
 4. V polju Zavarovan na podlagi :
  • Izberemo eno izmed zavarovalnih podlag, ki so navedene v spodnji preglednici.
  • Zavarovalna podlaga določa, kateri prispevki bodo obračunani.

Zavarovalna podlaga

Prispevki za PIZ

Prispevki za ZZ

Prispevek za starševsko varstvo

Prispevek za  zaposlovanje

       040 + 112

da

da

da

da

 040

da

da

da

 

  103


da

 

 

5. Izberemo Polna zavarovalna osnova  

 • Zavarovalna osnova:  je osnova za plačilo prispevkov za obvezno zavarovanje.
  Pri ugotovitvi dohodka za razvrstitev v zavarovalno osnovo se upoštevajo bruto dohodki iz zaposlitev po ZDoh-2, prejeti od subjekta, pri katerem zavarovanec izpolnjuje pogoje za zavarovanje po zavarovalni podlagi 040.

6. Izberemo Uveljavljanje znižanja oz. zvišanja zavarovalne osnove 

 • zavarovalni razred, na podlagi katerega bo delavcu z upoštevanjem povprečne plače za predzadnji mesec pred mesecem, v katerem se določa zavarovalna osnova, izračunana zavarovalna osnova. Najnižja zavarovalna osnova je najnižja pokojninska osnova.

7. Prispevki naj se odtegnejo od nagrade: če polje označimo s kljukico, za znesek izračunanih prispevkov program zmanjša neto izplačilo nagrade.

8. Izračun urne postavke:  znesek, ki ga vpišemo v polje, predstavlja znesek nagrade, ki ga lastnik poslovodja dobi za opravljanje dela poslovodenja.

9. Prevoz na delo, vrednost km na dan, število dni zaposlitve: tudi poslovodji lahko obračunamo povračila materialnih stroškov. Če je ta podatek vpisan, jih bo pri obračunu nagrade za poslovodenje program samodejno izračunal.

10. Število ur na teden: ta podatek vpliva na obrazec OPSVL in sicer na tedenski sklad ur zavezanca.

11. V razdelku Podatki za dohodnino, če v polju Glavni delodajalec:

 • dodamo kljukico, bo dohodnina obračunana po lestvici in upoštevane bodo vse olajšave, ki jih nastavimo na delavcu.
 • Če polje ostane prazno, bo obračunana 25 % akontacija dohodnine.

Obračun prispevkov za poslovodenje

Nato pripravimo obračun 

 1. V meniju Plače >  Obračun plač > Nova plača,
 2. na prvem koraku obračuna uredimo naslednje nastavitve:
  • Obračun prispevkov za socialno varnost: če polje označimo s kljukico, bo za delavca, ki je zaposlen lastniprogram obračunal prispevke za socialno varnost in pripravil obrazec OPSVL.
  • Datum izplačila prispevkov za socialno varnost: vpišemo datum, na katerega želimo plačati prispevke. Ta podatek vpliva na datum zapadlosti na plačilnih nalogih za plačilo prispevkov za socialno varnost.
 3. Delavec, ki ima v nastavitvah delavca označeno polje zaposlen lastnik s kljukico, ima na drugem koraku obračuna plače pred svojim nazivom črko "Z". 
  • Na tem koraku lahko urejamo obračunske podatke in dodamo različna nadomestila, bonitete, prevoz in prehrano.
  • Podatki o nadomestilih vplivajo na pripravo obrazca OPSVL, razdelek Osnove za obračun prispevkov.
  • Ure boleznin, ki jih vpišemo na drugem koraku plač, se odražajo v obrazcu OPSVL.
 4. Na zadnjem koraku preverimo listine in zaključimo obračun.

Obračun nagrade za poslovodenje

V primeru, da smo na delavcu izbrali:

 • v polju Izračun urne postavke: vnesli znesek nagrade, ki jo bomo obračunali lastniku
 • ter v polju Prispevki naj se odtegnejo od nagrade, dodali kljukico.

pripravimo obračun na sledeči način:

 1. V meniju Plače >  Obračun plač > Nova plača,
 2. na prvem koraku obračuna uredimo poleg nastavitev za obračun prispevkov še:
  •  Datum izplačila nagrade: vpišemo datum, na katerega želimo plačati nagrado za poslovodenje.
 • Ta podatek vpliva na datum zapadlosti na plačilnem nalogu za izplačilo nagrade za poslovodenje.

Kaj program pripravi?

Ko zaključimo obračun plače, v primeru, da s plačo obračunavamo tudi nagrado za poslovodenje, pripravijo:

 • obrazec OPSVL (tudi xml na eDavke)
 • obrazec REK-O poslovodenje (tudi xml na eDavke)
 • plačilne naloge razdeli na dva dela: 
  • plačilni nalogi za plače in nagrado za poslovodenje,  
  • plačilni nalogi OPSVL (za plačilo prispevkov za socialno varnost)
 • temeljnico, kjer je knjižena nagrada za poslovodenje.

Obrazec REK-O poslovodenje

Pri obračunu nagrade za poslovodenje program pripravi ločen obrazec REK-O poslovodenje.

Pri obračunu nagrade za poslovodenje se lahko uporabita dva tipa vrste dohodka na zbirnem delu obrazca REK-O in na individualnem (analitičnem) delu obrazca REK-O.

Zap. št.

 

 Vrsta dohodka zbirni REK-O

Vrsta dohodka individualni REK-O

1.      

Zavarovan na podlagi 040

1141 Dohodek za vodenje družbe (zavarovalna podlaga 040)

1110 Dohodek za vodenje družbe (zavarovalna podlaga 040)

2.      

Nagrada za poslovodenje, zavarovan na drugi podlagi

1108 Dohodek prejet za vodenje poslovnega subjekta

1109 Drugi dohodki iz delovnega razmerja

 • Prek obračuna plač pripravimo obračun nagrade za poslovodenje za zaporedno številko 1 (obračun poslovodenja za osebe zavarovane na podlagi 040)
 • Obračun poslovodenja navedenega pod točko 2 (nagrada za poslovodenje, zavarovan na drugi podlagi) pa pripravimo prek Obračuna DOP (v tem primeru dodatno program obračuna še 6 % PIZ).
V tem prispevku