Obračun plače: Korak 1 (osnovne nastavitve)

Program omogoča enostaven obračun plač v dveh korakih. 

Na enem obračunu lahko obračunamo različne vrste izplačil :

Preko obračuna plač obračunavamo tudi različne vrste obračunov:

Z obračunom plače začnemo z letom, ki ga imamo v Nastavitvah > organizacije določenega kot poslovno leto. Obračuni za pretekla obdobja (manjša od nastavljenega poslovnega leta) niso mogoči.

Za potrebe poročanja za dohodnino je omogočen obračun plače za en mesec pred vstopom v program.

Pri zasebniku vnesemo še polja za vnos ur za obračun prispevkov zasebnika.

Korak 1: Nastavitve obračuna plače

V nadaljevanju opisujemo vnos podatkov na prvem koraku obračuna.

 1. V meniju Plače, 
 2. izberemo Obračun plač, 
 3. kliknemo Nova plača.

Osnovni podatki

Plača

 1. V spustnem seznamu izberemo/spremenimo mesec, za katerega bomo obračunali plačo. Vsi dokumenti se nanašajo na izbrani mesec. Temeljnica se tvori na zadnji dan izbranega obračunskega meseca.
 2. V Nazivu obračuna lahko podrobneje opišemo naziv obračuna in ta bo izpisan na plačilni listi, rekapitulaciji ter v opisu temeljnice.
 3. V polju Vrsta obračuna plač izbiramo med:
  • Plačo
  • Zaostalimi izplačili in nadomestili (poračuni)
  • Izrednimi izplačili, kot so na primer Božičnica, 13. plača.
  • Jubilejna nagrada
  • Odpravnina
  • Poslovna uspešnost
   • Izbira vrste obračuna vpliva na prikazane podatke na obrazcu 1/ZAP-M, na obračunavanje olajšav in kreditov.
  • V primeru izbire vrste obračuna Zaostala izplačila in nadomestila vnesemo Število mesecev za zaostala izplačila.
 4. Vnesemo Datum izplačila. Ta datum se upošteva na listinah in pri datumu plačila na plačilnih nalogih za neto nakazila in povračila.
 5. Vnesemo Datum plačila dajatev.  Na vpisani datum se pripravijo plačilni nalogi za dajatve delavcev.
 6. V Ure na dan vnesemo število ur na dan, npr. 8 ur, če ima podjetje 40 urni delavnik. Število dni se upošteva pri izračunu povračila stroškov prevoza in prehrane kot količnik med številom ur rednega dela in tem podatkom.
 7. V Mesečni fond ur (vse ure) program predlaga vse delovne ure, vključno s prazniki. Na osnovi tega podatka se za posameznega delavca predlagajo ure rednega dela kot mesečni fond ur, zmanjšan za ure praznika in kolektivnega dopusta.
 8. V Ure praznika vnesemo/spremenimo ure praznika, če je ta bil na delovni dan. Na osnovi tega podatka se v obračunu delavca avtomatično pripravi obračunska vrstica za to vrsto izplačila/nadomestila.
 9. V Ure kolektivnega dopusta vnesemo ure kolektivnega dopusta. Na osnovi tega podatka se vsem delavcem v obračunu pripravi obračunska vrstica za redni dopust s temi vpisani urami kolektivnega dopusta.
 10. Vnesemo Nadomestila (dopust, boleznine) iz povprečja mesecev, v kolikor je tako določeno znotraj kolektivne pogodbe o zaposlitvi. Več o izračunu urne postavke za nadomestila
 11. Če želimo, da program pri izračunu urne postavke za nadomestila upošteva tudi ure dopusta, dodamo kljukico v polju Upoštevaj dopust pri izračunu nadomestil.
 12. Če želimo, da program pri izračunu urne postavke za nadomestila upošteva tudi dodatek za delo v tujini (pri napotitvah), dodamo kljukico v polju Upoštevaj dodatek za delo v tujini pri izračunu nadomestil.

Podatki za obračun prispevkov in nagrade za poslovanje

 1. Podatke za obračun prispevkov (prikaz je samo v primeru, da imamo zasebnika) in nagrado za poslovodenje (prikaz je v primeru, da imamo poslovodno osebo) izpolnimo, če želimo, da se omenjeno upošteva znotraj obračuna plače.
 2. Označimo kljukico v polju Upoštevanje predhodnih izplačil za izračun dohodnine,
 3. upoštevanje olajšav in 
 4. obračun odtegljajev (opcijski vnos)
 5. % dodatka za delovno dobo na leto vnesemo v primeru, da obračunavamo delavcem dodatek za delovno dobo. Pri obračunu plače se delavcu % dodatka za delovno dobo izračuna kot zmnožek let delovne dobe in tega podatka. Leta delovne dobe se izračunajo kot seštevek delovne dobe pred zadnjo zaposlitvijo in delovne dobe od datuma zaposlitve in zadnjim dnem meseca obračuna. Vrstica v obračunu plač se avtomatično doda po potrditvi vnosa podatkov delavca. Če ne želimo, da se dodatek avtomatično obračunava vsem, moramo podatek '% dodatka za delovno dobo na leto' pustiti prazen, oziroma vnesti 0 (nič). Če pa želimo , da se ta dodatek ne obračuna samo enemu delavcu, moramo imeti na tem delavcu prazno polje s podatkom o pretekli delovni dobi ter datum zaposlitve ne sme biti večji od enega leta.
 6. % dodatka za stalnost na leto vnesemo v primeru, da obračunavamo delavcem dodatek za stalnost. Pri obračunu plače se delavcem % dodatka za stalnost izračuna kot zmnožek let delovne dobe v organizaciji in tega podatka. Leta delovne dobe v organizaciji se izračunajo kot seštevek delovne dobe v organizaciji in delovne dobe med datumom zaposlitve in zadnjim dnem meseca obračuna. Če je podatek vpisan, se avtomatično obračunava dodatek za vse delavce, ki izpolnjujejo pogoje (več kot eno leto delovne dobe v organizaciji). Če ne želite, da se dodatek avtomatično obračunava vsem, morate podatek '% dodatka za stalnost na leto' pustiti prazen oziroma vnesti 0 (nič). Če pa želimo , da se samo enemu delavcu ta dodatek ne obračuna, moramo imeti na tem delavcu prazen polje s podatkom o pretekli delovni dobi ter datum zaposlitve ne sme biti večji od enega leta.
 7. Cena km za prevoz na delo predstavlja ceno za kilometer. Program omogoča vnos cene do šest decimalnih mest. 
  • Znesek je upoštevan pri obračunu povračila stroškov prevoza na delo pri delavcih, ki imajo za povračilo prevoza na delo izbrano »km na dan«. Vrednost prevoza na delo na dan je zmnožek km na dan pri delavcu in ceno km za prevoz na delo.
 8. Obračun dajatev od povračil za prevoz na delo: če polje označimo, bo program samodejno obračunal dajatve od povračil prevoza na delo, ki NISO izražene v kilometrih in od zneska višjega od 140,00 EUR.
 9. Cena prehrane na dan predstavlja ceno za povračilo stroškov prehrane na dan. Znesek se upošteva pri obračunu povračila stroškov prehrane. 
  • Če zneska ne vnesemo oziroma vnesemo znesek 0,00, program na obračunu plače ne predlaga obračunske vrstice za povračilo stroškov prehrane in prav tako je na plačilni listi ne izpiše.
 10. Vnesemo Dodatek po zakonu, če ga želimo obračunati.  Za ta znesek se vsem delavcem poveča bruto plača za vnesene ure, razen za nadomestila. Program predlaga podatek, če imate v šifrantu pri delavcu označeno "kolektivna pogodba".
 11. Minimalna osnova za obračun prispevkov > program upošteva predpisano minimalno osnovno.
 12. Razlika do minimalne plače > program bo na drugem koraku opozarjal na razliko do minimalne plače po pogodbi.

Ostali podatki

 1. V primeru, da obračun plače ne sme biti zajet v pripravo podatkov za dohodnino, dodamo kljukico v polju Neizplačana plača.
 2. Vnos podatkov znotraj polja Kolektivna pogodba -  se izpisuje na določenih listinah za FURS. V xml datoteki bodo upoštevani samo trije znaki.
 3. Vnos konta za invalida nad kvoto - konto se bo upošteval v temeljnici plač za knjiženje prispevkov invalidov nad kvoto (pogoj, da je polje aktivno je, da ima en delavec označeno nastavitev, da je invalid nad kvoto).
 4. Vrednost točke/uro se uporablja v primeru, ko obračunavamo plačo na podlagi urne postavke 'Iz točk na uro'. Izračunana urna postavka predstavlja zmnožek števila točk na uro pri delavcu in vrednosti točke na uro.
 5. Vrednost točke/mesec se uporablja pri v primeru, ko obračunavamo plačo na podlagi urne postavke 'Iz točk na mesec. Izračunana urna postavka predstavlja količnik med zmnožkom števila točk na mesec pri delavcu z vrednostjo točk na mesec in mesečnim fondom ur.
 6. % dodatka na nočno delo - upošteva se pri obračunu dodatka za nočno delo.
 7. % dodatka za delo v popoldanski izmeni - upošteva se pri obračunu dodatka za delo v popoldanski izmeni.
 8. % dodatka za delo v nočni izmeni - upošteva se pri obračunu dodatka za nočno izmeno.
 9. % dodatka za delo v deljenem delovnem času (prekinitev več kot 2 uri) - upošteva se pri obračunu dodatkov za delo v deljenem delovnem času kot dodaten % k osnovnim % za dodatke.
 10. % dodatka za delo na nedeljo - upošteva se pri obračunu dodatka za delo na nedeljo.
 11. % dodatka za delo na praznik - upošteva se pri obračunu dodatka za delo na praznik.
 12. % za boleznine do 30 dni - upošteva se pri obračunu boleznin do 30 dni.
 13. % za poškodbe izven dela - upošteva se pri obračunu poškodb izven dela.
 14. % za nadure - upošteva se pri obračunu nadur.
 15. Izpis delovne dobe in datume zaposlitve - možnost označimo, če želimo, da se podatki o skupni delovni dobi in datumu zaposlitve izpišejo na izpisu plačilne liste.
 16. Izpis dopusta - možnost označimo, če želimo, da se podatki o dopustu prikažejo na izpisu plačilne liste.
 17. Izpis osnovne plače - možnost označimo, če želimo, da se podatek o osnovni plači izpiše na izpisu plačilne liste.

Podatki odgovorne osebe

 1. Odgovorna oseba – vpisano ime se upošteva na listinah za FURS.
 2. Telefon - se izpisuje na listinah za FURS.

Predogled

 1. V zavihku Predogled urejamo izpis plačilne liste.
 2. S klikom na + Nov izpis pripravimo nov izpis plačilne liste.
 3. Pri izpisu plačilne liste urejamo:
  • Splošne nastavitve
  • Naslov
  • Dodatni opisi/klavzule
  • Podpis
  • Terminologijo in prevajanje
  • Ostale nastavitve:
  • Izpis naslova Minimax - izpiše se naslov www.Minimax.si v spodnjem delu dokumenta.
 4.  O urejanju standardnih nastavitev izpisov lahko preberete v splošnih nastavitvah izpisov

S klikom na gumb:

 • Shrani potrdimo nastavitve prvega koraka obračuna plače in program prikaže na preglednici seznam delavcev (drugi korak).
 • Opusti prekličemo vnos in vse spremembe.

Naknadno urejanje osnovnih nastavitev obračuna

Če želimo naknadno urejati predlagane nastavitve za obračun kliknemo na ikono za nastavitve

 • Program nas vrne na okno za vnos osnovnih in ostalih podatkov, podatkov za vnos odgovorne osebe ter predogled za urejanje nastavitev izpisa plačilne liste.
V tem prispevku