Obračun plač in drugih osebnih prejemkov po 1.1.2014

Obračun plače:

 1. Za dohodke izplačane od 1. 1. 2014 dalje, je predpisano poročanje podatkov o izplačanih povračilih stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, če so izplačani v višini, ki se (skladno z določili 44. člena ZDoh-2) ne vštevajo v davčno osnovo.
 2. Program ima sledeče vrste izplačil, ki so izpisane na plačilni listi in bodo poročane v individualnih REK obrazcih:
  • Povračilo stroškov do uredbe vlade – prehrana,   
  • Povračilo stroškov do uredbe vlade – prevoz,   
  • Povračilo stroškov do uredbe vlade - stroški službene poti,   
  • Povračilo stroškov do uredbe vlade - terenski dodatek,   
  • Povračilo stroškov do uredbe vlade - nadomestilo za ločeno življenje,   
  • Odpravnine zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi,   
  • Odpravnine ob upokojitvi,   
  • Jubilejne nagrade,   
  • Solidarnostne pomoči,   
  • Premije prostovoljnega dodatnega zavarovanja.
 3. Izplačevalci ob izplačilu dohodkov iz zaposlitve poročajo tudi o vrsti danih bonitet, kjer je predpisano ločeno poročanje o najpogostejših bonitetah, tako lahko izbiramo med naslednjimi tipi izplačil bonitet:
  • Boniteta - uporaba osebnega vozila, vpišemo tudi registrsko številko avtomobila, katerega ima delojemalec v zasebni rabi,
  • Boniteta - nastanitev,
  • Boniteta - zavarovalna premija in
  • Drugo.
 4. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ima še veliko drugih sprememb, ki veljajo za izračun davčnega odtegljaja in medletnega uveljavljanja olajšav. 
  • Te spremembe ne vplivajo direktno na rokovanje s programom ampak predstavljajo dodatne podatke, ki jih poročamo tako v zbirnem kot analitičnem REK obrazcu, kar zagotavlja kontroliranje pravilnosti izračunanega davčnega odtegljaja ob samem izplačilu dohodka. 
  • Npr.: pri uveljavljanju olajšav za vzdrževane družinske člane vpišemo podatek o sorodstvenem razmerju in pri otrocih tudi letnica rojstva.
 5. Izplačevalec poroča tudi o številu ur in znesku plač, nadomestilih plač ter nadomestilih plač po predpisih, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje...

Obračun DOP:

 1. V programu lahko izbiramo vrste dohodkov za najemnine:
  • 1701 - Dohodek iz oddajanja nepremičnega premoženja v najem – 10 % norm. stroškov
  • 1702 - Dohodek iz oddajanja nepremičnega premoženja v najem – 0 % norm. Stroškov
  • 1703 - Zastopniku izplačan dohodek iz oddajanja nepremičnega premoženja v najem - 10 % norm. Stroškov
  • 1704 - Zastopniku izplačan dohodek iz oddajanja nepremičnega premoženja v najem - 0 % norm. Stroškov
  • 1705 - Dohodek iz oddajanja premičnega premoženja v najem – 10 % norm. stroškov
  • 1706 - Zastopniku izplačan dohodek iz oddajanja premičnega premoženja v najem - 10 % norm. stroškov
 2.  Za pripravo pravilnega obračuna najemnine izberemo pravo kombinacijo med podatkoma Vrsta obračuna in Vrsta dohodka. Podatek Vrsta obračuna krmili obračun normiranih odhodkov. 
 3. Imamo dve vrsti obračuna za najemnine:
  • Najemnine – izberemo, če želimo pri obračunu upoštevati normirane odhodke. Program bo vedno upošteval normirane odhodke ne glede na to katero vrsto dohodka izberemo.
  • Najemnine (brez norm. stro.) – izberemo, če ne želimo pri obračunu upoštevati normiranih odhodkov. Program bo vedno pripravil obračun brez normiranih odhodkov ne glede na to katero vrsto dohodka izberemo.
 4. Za potrebe poročanja na individualnem REK obrazcu, na drugem koraku obračuna:
  • izberemo delavca, kateremu želimo izplačati najemnino,
  • vpišemo podatke o nepremičnini, ki jo dajemo v najem. 
 5. Program podpira vrste obračunov, za izplačila dohodkov osebam, ki so vključene v zavarovanje o 18. člen ZPIZ-2. Za vse navedene obračune bo program obračunal 15,5% PIZ iz prejemka in 8,85% PIZ na prejemek. 
  • Nove vrste obračunov so:
   • 2501 - Dohodek na podlagi pogodbenega razmerja - zavarovani po 18. čl. ZPIZ-2,
   • 2502 - Dohodek na podlagi pogodbenega razmerja brez PDDP - zavarovani po 18. čl. ZPIZ-2,
   • 2503 - Dohodek za opravljeno delo na drugi podlagi (sejnine,…) - zavarovani po 18. čl. ZPIZ-2,
   • 2504 - Dohodek za opravljeno avtorsko delo  - zavarovani po 18. čl. ZPIZ-2.

Za pripravo pravilnega obračuna najemnine izberemo pravo kombinacijo med podatkoma Vrsta obračuna in Vrsta dohodka. Podatek Vrsta obračuna krmili obračun normiranih odhodkov.

V tem prispevku