Izpisi osnovnih sredstev (kartice, register, inventura)

V meniju osnovnih sredstev, lahko tiskamo kartico osnovnega sredstva, Inventurno listo in Register osnovnih sredstev.

V meniju Knjigovodstvo > Osnovna sredstva > Natisni.

Kartica osnovnega sredstva

1. Vnesemo datum do katerega bo upoštevan promet na osnovnem sredstvu, 

2. kliknemo Pripravi izpis.

3. Program izpiše vse kartice osnovnih sredstev na izbrani dan.

  • Če želimo tiskati kartico za posamezno osnovno sredstvo, najprej na osnovnem seznamu izberemo osnovno sredstvo in nato kliknemo Tiskanje kartice.

Inventurna lista

1. Kliknemo Inventurna lista 

2. V polje Na dan: vpišemo datum , tiskamo jo na izbrani dan.

3. Polje Nahajališča :

  •  pustimo prazno, če želimo da bodo sredstva na izpisu sortirana po nahajališčih, 
  • lahko pa pripravimo izpis tudi samo za eno nahajališče, če ga izberemo na seznamu.

4. Tiskanje vrednosti:  dodamo kljukico, če želimo, da bo program tiskal tudi vrednost osnovnih sredstev.

Register osnovnih sredstev

1. Izberemo Datum (na izpisu bodo zajete vse spremembe vključno s tem datumom)

2. Izberemo, katera osnovna sredstva naj zajame izpis: 

  • V uporabi, 
  • Ni v uporabi,
  • Trajno izločeno.

3. Kliknemo Pripravi izpis.

Program pripravi izpis osnovnih sredstev z vsemi podatki, na zadnji strani izpisa so tudi seštevki po kontih.

V tem prispevku