Davčno potrjevanje računov

V meniju > Poslovanje > Izdani računi imamo možnost davčnega potrjevanja izdanih računov

Omenjena funkcionalnost je vključena v vse pakete programa Minimax in je brezplačna.

Kaj potrebujemo za ureditev davčnega potrjevanja?

Za ureditev nastavitve davčnega potrjevanja izdanih računov potrebujemo:

 1. Namensko digitalno potrdilo za potrjevanje izdanih računov preko eDavkov
 2. Podatek glede stavbe, v kateri izvajamo dejavnost (katastrska občina in številka stavbe)
 3. Podatke o davčnih številkah blagajnikov oz. fakturistov za izstavljanje gotovinskih računov in računov, ki bi lahko bili plačani v gotovini.
 4. Pripravljen interni akt (popis in označitev poslovnih prostorov, številčenje računov) > 5. člen ZDavPR

Nastavitve elektronske naprave

 1. Na podlagi pridobljenih podatkov uredimo nastavitve znotraj menija Šifranti > Elektronske naprave.
 2. Vnesemo Naziv elektronske naprave, to je interni podatek, ki se nikjer ne izpisuje.
 3. Oznako poslovnega prostora - zapis je upoštevan pri številčenju izdanih računov in se izpisuje na računu (na primer PP1).
 4. Oznako naprave - oznaka naprave je upoštevana pri številčenju izdanih računov in se izpisuje na računu (na primer BL1).
  • na računu se bo izpisal podatek v obliki: PP1-BL1-20210000xx (leto in zaporedna številka računa)
 5. Če imamo premični poslovni prostor, polje označimo in izberemo vrsto premičnega prostora:
  • A – premičen objekt (npr. prevozno sredstvo, premična stojnica).
  • B – objekt na stalni lokaciji (npr. stojnica na tržnici, kiosk).
  • C – zavezanec ne uporablja drugega poslovnega prostora.
 6. Če premičnega poslovnega prostora ne uporabljamo, določimo:
  • katastrsko občino, 
  • številko stavbe, 
  • ulico in hišno številko, naselje 
  • ter pošto in 
  • datum odprtja poslovnega prostora.
 7. V primeru uporabe vezane knjige računov označimo kljukico pri omenjenem polju in nato lahko ob vnosu izdanega računa prepišemo podatke oziroma številke računov iz knjige VKR.
 8. Podatke shranimo.
 9. Program ponudi polje za uvoz namenskega digitalnega potrdila.
  • Digitalno potrdilo najprej namestimo oziroma shranimo na osebni računalnik in ga nato prek menija elektronskih naprav uvozimo kot priponko.
 10. Izberemo Uvozi.
 11. Vnesemo Geslo, katerega smo prejeli s strani FURS-a ob prejemu digitalnega potrdila. 
 12. Vnesene podatke pri elektronski napravi potrdimo s klikom na gumb > Davčno potrdi spremembe. 
 13. Program javi: Spremembe o poslovnem prostoru so bile posredovane na FURS.
  • V primeru, da moramo urediti podatke na elektronski napravi preko gumba > uredi uredimo popravke 
  • nazadnje shranimo in ponovno potrdimo s klikom na Davčno potrdi spremembe.

Tako smo aktivirali davčno potrjevanje in lahko pričnemo z vnosom izdanih računov.

 • V primeru, da zaključimo uporabo davčne blagajne, kliknemo > Zaključek uporabe davčne blagajne, jo pa lahko kadarkoli ponovno aktiviramo in nadaljujemo z uporabo. 

Vnos izdanega računa

Ko uredimo podatke znotraj menija elektronskih naprav... 

 1. ...ob vnosu izdanega računa v polju Številčenje izberemo številčenje za davčno potrjevanje.
 2. Vnesemo podatke o Kupcu.
 3. Ustrezne Datume računa in ostale podatke. (datum računa vedno ponudi sistemski datum vnosa katerega ne moremo urejati, na pdf računu pa izpiše datum in uro izstavitve računa)
 4. Vnesemo Blagajnika, katerega imamo predhodno vnesenega znotraj menija šifranta delavcev.
  • Pri davčnem potrjevanju program pošlje na FURS davčno številko. V primeru delavca nerezidenta, ko je država rezidentstva različna od domače države, program ne pošilja davčne številke.
 5. V primeru, da imamo določeno Vezano knjigo računovob vnosu izdanega računa program prikaže polja za vnos podatkov iz vezane knjige računov.
 6. Dodamo artikle na račun.
 7. V polju Način plačila izbiramo med:
  • Gotovina
  • Kartica
  • Drugo
  • Gotovina po povzetju
   • Če želimo izbrati več načinov plačil, vnesemo znesek pri izbranem načinu plačila. Dodana kljukica ob izbranem načinu plačila pa določa prikaz na izpisu računa "za plačilo" oz. "plačano"
 8. Račun izstavimo in natisnemo s klikom na Izstavi in natisni.
 9. Skladno z zakonodajo program samodejno prenese podatke na davčno upravoRačun je davčno potrjen.

Izstavljenega računa, kjer je izbrano gotovinsko plačilo, v skladu z zakonodajo, ni mogoče preklicati, popravljati ali brisati.

 • Program omogoča tudi davčno potrjevanje, v kolikor imamo na izdanem računu tujo denarno enoto. 
 • Pri knjiženju gotovinskega računa program terjatve knjiži na podlagi avtomatičnih kontov:
  •  gotovina na konto 1090
  •  kartica na konto 1652
  •  drugo na konto 1650
  •  gotovina (po povzetju) na konto 1200

Tiskanje gotovinskih računov

 1. Pri izstavitvi gotovinskega računa, program ponudi gumb Natisni
 2. Zatem lahko tiskamo le kopije računov, gumb Natisni izgine in ga nadomesti gumb Natisni kopijo.
  • Natisnemo kopije računov, katere program samodejno oštevilči, 
  • na posameznem izpisu je dodan tudi vodni žig s podatki številke kopije.
 3. Izvorni dokument računa je shranjen med ostalimi dokumenti v programu.
 4. Program omogoča tudi masovno tiskanje gotovinskih računov. Več o masovnem tiskanju preberite ... tukaj.

Naknadno potrjevanje računov, v kolikor FURS ni dosegljiv oziroma ni internetne povezave

V primeru, da je spletni portal FURS oziroma internetna povezava v določenem trenutku nedosegljiva, posledično račun ni davčno potrjen. 

 1. V tem primeru preko menija Izdanih računov izberemo Gotovinski računi in preverimo status le-teh.
 2. Račun, ki ni bil davčno potrjen, naknadno potrdimo s klikom na številko računa in na gumb Davčno potrdi račun.

Poročanje o gotovinskih izdanih računih

Pravilnik o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev podatkov (Uradni list RS, št. 35/2013 (42/2013 popr.) določa, da mora zavezanec, ki uporablja računalniške programe ali elektronske naprave, na zahtevo davčnega organa predloži izpis podatkov o izdanih računih na način in v obliki, podrobneje določenima v prilogi omenjenega pravilnika.

Več o pripravi podatkov preberite ... tukaj.

V tem prispevku