Obračun obresti

V Minimaxu je mogoče obračunavati obresti na:

 • odprte postavke,
 • zamujena plačila ali
 • poljubno glavnico za določeno časovno obdobje.

Za obračun program uporablja proporcionalna (linearna) metoda.

Program obračunava obresti za tekoče poslovno leto in pri obračunu upošteva postavke od začetnega stanja v tekočem letu dalje.

Obrestne mere

V Šifrantu > Obrestne mere je sistemsko vpisana Predpisana obrestna mera zamudnih obresti, ki jo vnaša skrbnik sistema.

Uporabnik lahko dodaja svoje obrestne mere.

Obračun obresti

1. V meniju Poslovanje > izberemo Obračun obresti.

2. Nov obračun obresti naredimo s klikom na Nov.

Vnos glave obračuna 

Pod zavihkom osnovni podatki

3. Številka: Številčenje je samodejno.

4. Stranka: Izberemo jo iz šifranta ali dodamo novo.

5. Datum obračuna: Vnesemo datum dokumenta obračuna obresti.

6. Datum knjiženja: Datum temeljnice, ki bo pripravljena pri knjiženju.

7. Zapadlost: Vnesemo rok za plačilo obveznosti iz naslova obresti.

8. Obrestna mera: Iz šifranta izberemo obrestno mero za obračun.

9. Za obračun obresti na odprte postavke ali zamujena plačila vpišemo še datuma:

 • Obresti od: Izberemo prvi datum, za katerega se bodo obračunale obresti na glavnico.
 • Obresti do: Izberemo zadnji dan, do katerega se bodo obračunale obresti na glavnico.  

Pripomoček za obračun obresti iz knjigovodstva

Da program prikaže pripomoček za obračun obresti iz knjigovodstva:

 • izberemo stranko, 
 • ter vnesemo datume na razdelku Obresti za obdobje > v polju obresti od in obresti do.

10. Predlagaj obresti za odprte postavke (program bo na obračun dodal vse odprte postavke na datum, ki smo ga vnesli v Obresti do). 

11. Predlagaj obresti za zamujena plačila (program bo na obračun dodal vse zaprte postavke, ki so bile plačane z zamudo v obdobju, ki smo ga vnesli). 

12. S klikom na Predlagaj obračun obresti za to obdobje iz knjigovodstva program prenese postavke za izbrano stranko.

13.  in predlaga vrstice. 

14. Obračun nato Shranimo. 

Dodajanje vrstice za obračun obresti

15. Opis: Vnesemo poljubni opis.

16. Datum od: Datum prvega dne obračuna obresti.

17. Datum do: Datum zadnjega dne obračuna obresti

18. Znesek glavnice: Vnesemo poljubni znesek. 

19. S klikom na Shrani vrstico je vrstica dodana na obračun. Dodamo lahko poljubno število vrstic za isto stranko z enako obrestno mero.

Urejanje in brisanje vrstice obračuna 

 • Posamezne vrstice lahko urejamo s klikom na Datum od.
 • Vrstice lahko brišemo tako, da kliknemo na koncu vrstice, s tem zbrišemo posamezno vrstico 
 • ali s klikom na gumb Briši vse vrstice.

Predogled

 • Nastavitve za izpis zamudnih obresti urejamo v zavihku Predogled.
 • S klikom na Nov izpis odpremo nov izpis.
 • Več o nastavitvah izpisa obračuna obresti lahko preberete v nastavitve izpisov - obračun obresti.

Shranjevanje, potrjevanje in knjiženje obračuna 

 • Dokument shranimo s klikom na Shrani, s čimer se naredi osnutek dokumenta, ki ga lahko urejamo, brišemo ali potrdimo.
 • S klikom na Potrdi obračun potrdimo, dokument dobi številko in se shrani v dokumentacijski sistem stranke.
 • s klikom na Knjiži program pripravi temeljnico v dvostavnem knjigovodstvu.

Avtomatično knjiženje

 • Gospodarske družbe: 1500/7700
 • Zasebniki: 1500/7720
 • Društva: 1700/7301
 • Konte za knjiženje lahko spremenimo v Šifranti > Avtomatični konti.

Obračun obresti za zamujena plačila

V kolikor želimo pripraviti obračun obresti za zamujena plačila, program pripravi obračun samo za tekoče poslovno leto.

V primeru, da želimo obračunati obresti za plačila, katera veljajo za pretekla poslovna leta,  le-te pripravimo z ročnim vnosom.

V tem prispevku