StockEntry (Promet zalog)

Navodilo se nanaša na prenos podatkov stanja zalog prek API vmesnika.


Splošno navodilo:SL: Zaloge
API dokumentacija:https://moj.Minimax.si/SI/API/Home/ModuleDetails/StockEntry
Kratek opis: Omogočeno je branje prometa zalog.
Omogočeno je dodajanje in spreminjanje prometa zalog.
Omogočeno je brisanje prometa zalog.
Omogočeno je potrjevanje, preklicevanje prometa zalog, tiskanje dobavnice.

Podatki prometa zalog:

 • StockEntry.
 • StockEntryRow.

StockEntry - podatki prometa zaloge

StockEntry

Podatek

Opis

StockEntryType

Podatek označuje vrsto prometa zaloge. Obvezen podatek. 

Izbira iz:

 • I – izdaja.
 • P – prejem.

StockEntrySubtype

Podvrsta prometa. Obvezen podatek. 

Izbira iz:

Pri izdaji (StockEntryType = I) >

 • S - izdaja kupcu.
 • P - izdaja v proizvodnjo.
 • L - izdaja v skladišče


Pri prejemu (StockEntryType = P) >

 • S - prejem od dobavitelja.
 • P - prejem iz proizvodnje.
 • L - prejem iz skladišča

Date

Datum prometa. Obvezen podatek.

Number

Številka prometa zalog, samo za branje.

Customer

Stranka.

Vnese se ID stranke – stranko izberemo iz šifranta strank, ki ga izpišemo s klicem metode GetCustomers.

Analytic

Analitika.

Vnese se ID analitike – analitiko izberemo iz šifranta analitik, ki ga izpišemo s klicem metode GetAnalytics.

Rabate

Odstotek rabata.

Description

Opis prometa.

ValueOfReceipt

Skupna vrednost prejema. Podatek se vnaša pri prejemu od dobavitelja.

PercentOfDirectCostsOfPurchase

Procent odvisnih stroškov. Podatek se vnaša pri prejemu od dobavitelja.

Currency

Denarna enota. Podatek se vnaša pri prejemu od dobavitelja.

Vnese se ID denarne enote - denarno enoto izberemo iz šifranta denarnih enot, ki ga izpišemo s klicem metode GetCurrencies.

ExchangeRate

Tečaj. Podatek se vnaša pri prejemu od dobavitelja. Če ni vpisan, se predlaga na podlagi denarne enote in datuma.

DeliveryNoteReportTemplate

Nastavitev izpisa za tiskanje dobavnice. Podatek se vnaša pri izdaji stranki in pri prenosu med skladišči.

Vnese se ID nastavitve izpisa – nastavitev izpisa izberemo iz šifranta nastavitev izpisa, ki ga izpišemo s klicem metode GetReportTemplates.

Za dobavnico se izbere nastavitev izpisa, kjer je DisplayType = DO.

DeliveryNoteDescriptionAbove

Besedilo, ki se bo tiskalo kot opis zgoraj na dobavnici, ki se pripravi. Podatek se vnaša pri izdaji stranki in pri prenosu med skladišči.

DeliveryNoteDescriptionBelow

Besedilo, ki se bo tiskalo kot opis spodaj na dobavnici, ki se pripravi. Podatek se vnaša pri izdaji stranki in pri prenosu med skladišči.

AddresseeName

Naslednji podatki se vnašajo pri izdaji stranki in pri prenosu med skladišči:

Naziv naslovnika.

AddresseeAddress

Naslov naslovnika.

AddresseePostalCode

Poštna številka naslovnika.

AddresseeCity

Naziv pošte naslovnika.

AddresseeCountry

Država naslovnika.

Vnese se ID države – državo izberemo iz šifranta držav, ki ga izpišemo s klicem metode GetCountries.

AddresseeCountryName

Naziv države naslovnika, ki se bo prikazal na dobavnici. Podatek se vnaša, če AddresseeCountry ni domača država.

RecipientName

Naslednji podatki se vnašajo pri izdaji stranki in pri prenosu med skladišči.

Naziv prejemnika.

RecipientAddress

Naslov prejemnika.

RecipientPostalCode

Poštna številka prejemnika.

RecipientCity

Naziv pošte prejemnika.

RecipientCountry

Država prejemnika.

Vnese se ID države – državo izberemo iz šifranta držav, ki ga izpišemo s klicem metode GetCountries.

RecipientCountryName

Naziv države prejemnika, ki se bo prikazal na dobavnici. Podatek se vnaša, če RecipientCountry ni domača država.

Status

Status prometa zaloge:

 • O - osnutek.
 • P - potrjen.

StockEntryRows

Seznam vrstic prometa zalog.


StockEntryRow - podatki vrstic prometa zalog

StockEntryRow

Podatek

Opis

RowNumber

Zaporedna številka vrstice.

Item

Artikel, obvezen podatek.

Vnese se ID artikla – artikel izberemo iz šifranta artiklov, ki ga izpišemo s klicem metode GetItems.

WarehouseFrom

Skladišče iz. Podatek se vnaša pri izdaji in pri prenosu med skladišči.

Vnese se ID skladišča – skladišče izberemo iz šifranta skladišč, ki ga izpišemo s klicem metode GetWarehouses.

WarehouseTo

Skladišče v. Podatek se vnaša pri prejemu in pri prenosu med skladišči.

Vnese se ID skladišča – skladišče izberemo iz šifranta skladišč, ki ga izpišemo s klicem metode GetWarehouses.

Quantity

Količina.

Price

Cena. Podatek se vnaša pri prejemih.

DiscountPercent

Odstotek popusta.

LinkedStockEntryRow

Povezana vrstica zaloge - podatek se vnaša samo pri vračilih kupcev in vračilih dobaviteljem. Vnese se StockEntryRowId izvorne vrstice, na katero se nanaša vračilo.

MarginPercent

Odstotek marže. Podatek se vnaša pri prejemu od dobavitelja.

SellingPrice

Prodajna cena.

Value

Vrednost vrstice.

SerialNumber

Serijska številka. Podatek se vnaša pri izdaji, če imamo v nastavitvah organizacije nastavljeno, da se serijske številke vnašajo.

AveragePrice

Povprečna nabavna cena artikla. Podatek ni nujno ažuren v primeru, da smo vnašali promet pred obdelovanim prometom in je za ažurne podatke potrebno ponovno sprožiti vrednotenje/knjiženje zalog.


Primeri

Pri zgradbi objekta za pošiljanje si lahko pomagamo s testnimi podatki objekta, ki jih prikažemo s klikom na gumb Test API na pogledu posamezne metode.

 

Vnos nove izdaje stranki

Metoda: AddStockEntry

Vnos brez podatkov za dobavnico (brez naslovnika in brez prejemnika).

StockEntry

Podatek

Opis

StockEntryType

I - izdaja

StockEntrySubtype

S - stranki

Date

 12.11.2015

Customer

ID kupca


StockEntryRow

Podatek

Opis

RowNumber

1

Item

ID prvega artikla

WarehouseFrom

ID skladišča

Quantity

 127


StockEntryRow

Podatek

Opis

RowNumber

2

Item

ID drugega artikla

WarehouseFrom

ID skladišča

Quantity

 196


JSON

{

"StockEntryId": null,

"StockEntryType": "I",

"StockEntrySubtype": "S",

"Date": "2015-11-12T00:00:00+01:00",

"Number": null,

"Customer": {

"ID": 3664719,

"Name": null,

"ResourceUrl": null

},

"Analytic": null,

"Rabate": null,

"Description": null,

"ValueOfReceipt": null,

"PercentOfDirectCostsOfPurchase": null,

"Currency": null,

"ExchangeRate": 0.0,

"DeliveryNoteReportTemplate": null,

"DeliveryNoteDescriptionAbove": null,

"DeliveryNoteDescriptionBelow": null,

"AddresseeName": null,

"AddresseeAddress": null,

"AddresseePostalCode": null,

"AddresseeCity": null,

"AddresseeCountryName": null,

"AddresseeCountry": null,

"RecipientName": null,

"RecipientAddress": null,

"RecipientPostalCode": null,

"RecipientCity": null,

"RecipientCountryName": null,

"RecipientCountry": null,

"Status": null,

"StockEntryRows": [{

"StockEntryRowId": null,

"StockEntry": null,

"RowNumber": 1,

"Item": {

"ID": 1070166,

"Name": null,

"ResourceUrl": null

},

"WarehouseFrom": {

"ID": 5124,

"Name": null,

"ResourceUrl": null

},

"WarehouseTo": null,

"Quantity": 127.0,

"Price": 0.0,

"DiscountPercent": 0.0,

"LinkedStockEntryRow": null,

"MarginPercent": 0.0,

"SellingPrice": 0.0,

"Value": 0.0,

"SerialNumber": null,

"AveragePrice": null

},

{

"StockEntryRowId": null,

"StockEntry": null,

"RowNumber": 2,

"Item": {

"ID": 742947,

"Name": null,

"ResourceUrl": null

},

"WarehouseFrom": {

"ID": 5124,

"Name": null,

"ResourceUrl": null

},

"WarehouseTo": null,

"Quantity": 196.0,

"Price": 0.0,

"DiscountPercent": 0.0,

"LinkedStockEntryRow": null,

"MarginPercent": 0.0,

"SellingPrice": 0.0,

"Value": 0.0,

"SerialNumber": null,

"AveragePrice": null

}],

"RecordDtModified": "0001-01-01T00:00:00",

"RowVersion": null

}


Vnos novega prejema od dobavitelja

Metoda: AddStockEntry

StockEntry

Podatek

Opis

StockEntryType

P - prejem

StockEntrySubtype

S - od dobavitelja

Date

 12.11.2015

Customer

ID kupca


StockEntryRow

Podatek

Opis

RowNumber

1

Item

ID prvega artikla

WarehouseTo

ID skladišča

Quantity

 44

Price

 15,51


StockEntryRow

Podatek

Opis

RowNumber

2

Item

ID drugega artikla

WarehouseTo

ID skladišča

Quantity

 10

Price

 28,99


JSON

{

"StockEntryId": null,

"StockEntryType": "P",

"StockEntrySubtype": "S",

"Date": "2015-11-12T00:00:00+01:00",

"Number": null,

"Customer": {

"ID": 3664719,

"Name": null,

"ResourceUrl": null

},

"Analytic": null,

"Rabate": null,

"Description": null,

"ValueOfReceipt": null,

"PercentOfDirectCostsOfPurchase": null,

"Currency": {

"ID": 7,

"Name": null,

"ResourceUrl": null

},

"ExchangeRate": null,

"DeliveryNoteReportTemplate": null,

"DeliveryNoteDescriptionAbove": null,

"DeliveryNoteDescriptionBelow": null,

"AddresseeName": null,

"AddresseeAddress": null,

"AddresseePostalCode": null,

"AddresseeCity": null,

"AddresseeCountryName": null,

"AddresseeCountry": null,

"RecipientName": null,

"RecipientAddress": null,

"RecipientPostalCode": null,

"RecipientCity": null,

"RecipientCountryName": null,

"RecipientCountry": null,

"Status": null,

"StockEntryRows": [{

"StockEntryRowId": null,

"StockEntry": null,

"RowNumber": 1,

"Item": {

"ID": 1070166,

"Name": null,

"ResourceUrl": null

},

"WarehouseFrom": null,

"WarehouseTo": {

"ID": 5124,

"Name": null,

"ResourceUrl": null

},

"Quantity": 44.0,

"Price": 15.51,

"DiscountPercent": null,

"LinkedStockEntryRow": null,

"MarginPercent": null,

"SellingPrice": null,

"Value": null,

"SerialNumber": null,

"AveragePrice": null

},

{

"StockEntryRowId": null,

"StockEntry": null,

"RowNumber": 2,

"Item": {

"ID": 742947,

"Name": null,

"ResourceUrl": null

},

"WarehouseFrom": null,

"WarehouseTo": {

"ID": 5124,

"Name": null,

"ResourceUrl": null

},

"Quantity": 10.0,

"Price": 28.99,

"DiscountPercent": null,

"LinkedStockEntryRow": null,

"MarginPercent": null,

"SellingPrice": null,

"Value": null,

"SerialNumber": null,

"AveragePrice": null

}],

"RecordDtModified": "0001-01-01T00:00:00",

"RowVersion": null

}

V tem prispevku