StockEntry (Promet zalog)

API - https://moj.Minimax.si/SI/API/Home/ModuleDetails/StockEntry

Opis

Vmesnik je namenjen prenosu prometa zalog. Več informacij o delovanju zalog in možnostih, ki jih uporablja uporabniški vmesnik dobimo v članku Zaloge.

API vmesnik zalog omogoča:

StockEntry - podatki prometa zaloge

StockEntry

Podatek

Opis

StockEntryType

Podatek označuje vrsto prometa zaloge. Obvezen podatek. 

Izbira iz:

 • I – izdaja
 • P – prejem
 • L - lastna raba

StockEntrySubtype

Podvrsta prometa. Obvezen podatek. 

Izbira iz:

Pri izdaji (StockEntryType = I) >

 • S - izdaja kupcu.
 • P - izdaja v proizvodnjo.
 • L - izdaja v skladišče
 • R - V skladišče z izdajo stranki

Pri prejemu (StockEntryType = P) >

 • S - prejem od dobavitelja.
 • P - prejem iz proizvodnje.
 • L - prejem iz skladišča
 • R - Iz skladišča z izdajo stranki

Date

Datum prometa. Obvezen podatek.

Number

Številka prometa zalog, samo za branje.

Customer

Stranka.

Vnese se ID stranke – stranko izberemo iz šifranta strank, ki ga izpišemo s klicem metode GetCustomers.

Analytic

Analitika.

Vnese se ID analitike – analitiko izberemo iz šifranta analitik, ki ga izpišemo s klicem metode GetAnalytics.

Rabate

Odstotek rabata.

Description

Opis prometa.

ValueOfReceipt

Skupna vrednost prejema. Podatek se vnaša pri prejemu od dobavitelja.

PercentOfDirectCostsOfPurchase

Procent odvisnih stroškov. Podatek se vnaša pri prejemu od dobavitelja.

Currency

Denarna enota. Podatek se vnaša pri prejemu od dobavitelja.

Vnese se ID denarne enote - denarno enoto izberemo iz šifranta denarnih enot, ki ga izpišemo s klicem metode GetCurrencies.

ExchangeRate

Tečaj. Podatek se vnaša pri prejemu od dobavitelja. Če ni vpisan, se predlaga na podlagi denarne enote in datuma.

DeliveryNoteReportTemplate

Nastavitev izpisa za tiskanje dobavnice. Podatek se vnaša pri izdaji stranki in pri prenosu med skladišči.

Vnese se ID nastavitve izpisa – nastavitev izpisa izberemo iz šifranta nastavitev izpisa, ki ga izpišemo s klicem metode GetReportTemplates.

Za dobavnico se izbere nastavitev izpisa, kjer je DisplayType = DO.

DeliveryNoteDescriptionAbove

Besedilo, ki se bo tiskalo kot opis zgoraj na dobavnici, ki se pripravi. Podatek se vnaša pri izdaji stranki in pri prenosu med skladišči.

DeliveryNoteDescriptionBelow

Besedilo, ki se bo tiskalo kot opis spodaj na dobavnici, ki se pripravi. Podatek se vnaša pri izdaji stranki in pri prenosu med skladišči.

AddresseeName

Naslednji podatki se vnašajo pri izdaji stranki in pri prenosu med skladišči:

Naziv naslovnika.

AddresseeAddress

Naslov naslovnika.

AddresseePostalCode

Poštna številka naslovnika.

AddresseeCity

Naziv pošte naslovnika.

AddresseeCountry

Država naslovnika.

Vnese se ID države – državo izberemo iz šifranta držav, ki ga izpišemo s klicem metode GetCountries.

AddresseeCountryName

Naziv države naslovnika, ki se bo prikazal na dobavnici. Podatek se vnaša, če AddresseeCountry ni domača država.

RecipientName

Naslednji podatki se vnašajo pri izdaji stranki in pri prenosu med skladišči.

Naziv prejemnika.

RecipientAddress

Naslov prejemnika.

RecipientPostalCode

Poštna številka prejemnika.

RecipientCity

Naziv pošte prejemnika.

RecipientCountry

Država prejemnika.

Vnese se ID države – državo izberemo iz šifranta držav, ki ga izpišemo s klicem metode GetCountries.

RecipientCountryName

Naziv države prejemnika, ki se bo prikazal na dobavnici. Podatek se vnaša, če RecipientCountry ni domača država.

Status

Status prometa zaloge:

 • O - osnutek.
 • P - potrjen.

StockEntryRows

Seznam vrstic prometa zalog.

Account

StockEntryRow - podatki vrstic prometa zalog

StockEntryRow

Podatek

Opis

RowNumber

Zaporedna številka vrstice.

Item

Artikel, obvezen podatek.

Vnese se ID artikla – artikel izberemo iz šifranta artiklov, ki ga izpišemo s klicem metode GetItems.

ItemNameNaziv artikla.
Vpišemo poljuben naziv artikla. V kolikor ni podatka, se v to polje prepiše podatek iz naziva izbranega artikla, ki ga pošljemo preko podatka Item.

WarehouseFrom

Skladišče iz. Podatek se vnaša pri izdaji in pri prenosu med skladišči.

Vnese se ID skladišča – skladišče izberemo iz šifranta skladišč, ki ga izpišemo s klicem metode GetWarehouses.

WarehouseTo

Skladišče v. Podatek se vnaša pri prejemu in pri prenosu med skladišči.

Vnese se ID skladišča – skladišče izberemo iz šifranta skladišč, ki ga izpišemo s klicem metode GetWarehouses.

Quantity

Količina.

Price

Cena. Podatek se vnaša pri prejemih.

DiscountPercent

Odstotek popusta.

LinkedStockEntryRow

Povezana vrstica zaloge - podatek se vnaša samo pri vračilih kupcev in vračilih dobaviteljem. Vnese se StockEntryRowId izvorne vrstice, na katero se nanaša vračilo.

MarginPercent

Odstotek marže. Podatek se vnaša pri prejemu od dobavitelja.

SellingPrice

Prodajna cena.

Vnos prodajne cene je odvisen od nastavitve Vnosa cen v šifrantu Artikli na obdobju za DDV.

Podatek o tej nastavitvi lahko pridobimo s klicem API metode GetItemsSettings za nastavitve artiklov.

Value

Vrednost vrstice.

SerialNumber

Serijska številka. Podatek se vnaša pri izdaji, če imamo v nastavitvah organizacije nastavljeno, da se serijske številke vnašajo.

AveragePrice

Povprečna nabavna cena artikla. Podatek ni nujno ažuren v primeru, da smo vnašali promet pred obdelovanim prometom in je za ažurne podatke potrebno ponovno sprožiti vrednotenje/knjiženje zalog.

Primeri

Pomembno:

Med podatki v JSON zapisih v nadaljevanju so navedeni vzorčni ID-ji, ki jih je pred klicem potrebno zamenjati s pravilnimi ID-ji, ki pripadajo organizaciji in jih dobimo s klicem ustreznih metod.

Vzorčni podatki  v primerih:

Vnos nove izdaje stranki

Metoda: AddStockEntry

Primer prikazuje vnos nove izdaje stranki z minimalnim naborom podatkov.

{
  "StockEntryType": "I",
  "StockEntrySubtype": "S",
  "Date": "2020-05-25T00:00:00",
  "Customer": {
    "ID": 111111
  },
  "AddresseeName":"Naziv naslovnika",
  "AddresseeAddress":"Naslov naslovnika",
  "AddresseeCountry":{
    "ID":192
  },
  "AddresseePostalCode":1000,
  "AddresseeCity":"Bled",
  "StockEntryRows": [{
      "RowNumber": 1,
      "Item": {
        "ID": 222222
      },
      "WarehouseFrom": {
        "ID": 2405
      },
      "Quantity": 123
    },
    {
      "RowNumber": 1,
      "Item": {
        "ID": 222222
      },
      "WarehouseFrom": {
        "ID": 2405
      },
      "Quantity": 456
    }
  ],
}

Vnos novega prejema od dobavitelja

Metoda: AddStockEntry

Primer prikazuje vnos novega prejema dobavitelja z minimalnim naborom podatkov.

{
  "StockEntryType": "P",
  "StockEntrySubtype": "S",
  "Date": "2022-05-05T00:00:00",
  "Customer": {
    "ID": 111111 
  }, 
  "StockEntryRows": [{     
      "Item": {
        "ID": 222222 
      },
      "WarehouseTo": {
        "ID": 333333
      },
      "Quantity": 123
    },
    {      
      "Item": {
        "ID": 222222 
      },
      "WarehouseTo": {
        "ID": 333333
      },
      "Quantity": 456
    }
  ]
}
V tem prispevku