Item (Artikel)

API - https://moj.minimax.si/SI/API/Home/ModuleDetails/Item

Opis

Vmesnik je namenjen prenosu podatkov artiklov. Preko vmesnika je omogočeno:

Item - podatki artikla

Item

Podatek

Opis

Name

Naziv artikla, obvezen podatek.

Code

Šifra artikla.

EANCode

Koda artikla.

Description

Opis artikla.

ItemType

Tip artikla, obvezen podatek. Izbiramo lahko med:

 • B – Blago
 • M – Material
 • P - Polizdelek
 • I – Izdelek
 • S – Storitve
 • A - Predplačila
 • AS – Predplačila za storitve
StocksManagedOnlyByQuantity

Vodenje v zalogah samo po količini:

 • N - količinsko in vrednostno vodenje zalog
 • D - samo količinsko vodenje zalog
UnitOfMeasurementMerska enota.
MassPerUnitMasa na enoto. Vpišemo težo artikla za kg. (samo na dve decimalni mesti).
ProductGroupVnese se ID blagovne skupine - blagovno skupino izberemo iz šifranta blagovnih skupin, ki ga izpišemo s klicem metode GetProductGroups.

VatRate

Stopnja DDV, obvezen podatek.

Vnese se ID stopnje DDV-ja - stopnjo DDV izberemo iz šifranta stopenj DDV, ki ga izpišemo s klicem metode GetVatRates.

Price

Cena.

RebatePercent

% marže.

Usage

Uporaba, obvezen podatek. Mogoče izbrati:

 • D - da.
 • N - ne.

Currency

Denarna enota, obvezen podatek.

Vnese se ID denarne enote - denarno enoto izberemo iz šifranta denarnih enot, ki ga izpišemo s klicem metode GetCurrencies.

SerialNumbers

Vnos serijskih številk. Podatek se upošteva v kombinaciji z nastavitvijo Vnos serijskih številk na Organizaciji. Možnosti:

 • D – da
 • N – ne
BatchNumbers

Vnos serij. Podatek se upošteva v kombinaciji z nastavitvijo Vnos serij na Organizaciji. Možnosti:

 • D – da
 • N – ne

RevenueAccountDomestic

Konto prihodka na domačem trgu.

Vnese se ID konta – konto izberemo iz šifranta kontov, ki ga izpišemo s klicem metode GetAccounts.

Če podatek ni vnesen, se zapiše z vrednostjo, ki se predlaga v spletni aplikaciji.

RevenueAccountEU

Konto prihodka na trgih EU.

Vnese se ID konta – konto izberemo iz šifranta kontov, ki ga izpišemo s klicem metode GetAccounts.

Če podatek ni vnesen, se zapiše z vrednostjo, ki se predlaga v spletni aplikaciji.

RevenueAccountOutsideEU

Konto prihodka na trgih izven EU.

Vnese se ID konta – konto izberemo iz šifranta kontov, ki ga izpišemo s klicem metode GetAccounts.

Če podatek ni vnesen, se zapiše z vrednostjo, ki se predlaga v spletni aplikaciji.

StocksAccount

Konto zaloge.

Vnese se ID konta – konto izberemo iz šifranta kontov, ki ga izpišemo s klicem metode GetAccounts.

Če podatek ni vnesen, se zapiše z vrednostjo, ki se predlaga v spletni aplikaciji.

ReliefByCompositeFromWarehouse
Razbremenitev po sestavnici pri izdaji iz skladišča. Možnosti
 • D – da
 • N – ne
Podatek je samo za branje.
Primer - vnos artikla

Metoda: AddItem

Pri zgradbi objekta za pošiljanje podatkov novega artikla,  si lahko pomagamo s testnimi podatki objekta, ki jih prikažemo s klikom na gumb Test API na pogledu posamezne metode.

Osnovni podatki za odajanje novega artikla:

 • naziv artikla,
 • tip artikla,
 • denarna enota
 • stopnjoa DDV artikla.

JSON

{    
  "Name": "Item Name",
  "ItemType": "B",
  "VatRate": {
    "ID": 36
  },
  "Currency": {
    "ID": 7
  }  
}

Nastavitve artiklov

Nastavitve, ki vplivajo na vnos artiklov pridobimo preko metode GetItemsSettings. Metoda vrača nastavitve, opisane v spodnji tabeli.

PodatekOpis
PricesIncludeVATPodatek predstavlja nastavitev Vnos cen v šifrantu Artikli na obdobju za DDV glede na trenutni datum. Metoda vrača podatke:
 
 • D - Cene z DDV
 • N - Cene brez DDV


Podatki o prodajni ceni artikla

Prodajno ceno artikla lahko pridobimo preko metode GetItemsData

Metoda nam vrača osnovne podatke artikla glede na kombinacijo skladišča in kupca.

Podatke lahko filtriramo po:

 • Skladišču (WarehouseId)
 • Stranki (CustomerId)
 • Artiklu (ItemId)

Za filtriranje po skladišču ali stranki velja, da lahko filtriramo po enem ali drugem podatku. Filter po obeh podatkih istočasno predstavlja nedovoljeno kombinacijo.


V tem prispevku