Izračun urne postavke za nadomestila

Navodilo se nanaša na izračun urne postavke za nadomestila.

Nastavitve obračuna plače

 1. V meniju Plače > Obračun plače vnesemo novo plačo.
 2. Na prvem koraku obračuna, na zavihku Osnovni podatki, vnesemo v polju:
  • Število mesecev za izračun nadomestil (boleznine v breme izplačevalca, poškodbe izven dela) število mesecev obračuna plač iz katerih povprečja želimo, da program izračuna urno postavko za boleznine v breme izplačevalca in za poškodbe izven dela.
   • Program samodejno predlaga 1. V tem primeru program izračuna urno postavko iz obračuna plače zadnjega meseca pred obračunom plače, ki ga vnašamo.
  • Število mesecev za izračun nadomestil (dopust, praznik, druge boleznine)  število mesecev obračuna plač iz katerih povprečja želimo, da program izračuna urno postavko za nadomestila plače, kot so dopust, praznik in druge boleznine. 
   • Program samodejno predlaga 3. V tem primeru program izračuna urno postavko iz povprečja plač zadnjih treh mesecev pred obračunom plače, ki ga vnašamo.
 3. Če v polju Upoštevaj dodatek za delo v tujini pri izračunu nadomestil dodamo kljukico, bo program pri izračunu urne postavke za nadomestila na osnovi povprečja preteklih plač upošteval tudi dodatek za delo v tujini.
 4. Pri polju izračun urne postavke "kot če bi delal" izberemo ali želimo, da program izračuna urno postavko:
  • Iz tekočega obračuna > program uporabi za izračun urne postavke za nadomestila vrednosti, ki so dodane na plači (redno delo in vse dodatke, brez nadur) in bi jih delavec v istem mesecu prejel, če bi delal. 
  • Iz podatkov delavca > program upošteva pri izračunu urne postavke za nadomestila podatke vnesene v šifrantu > delavci (vrednost osnovne plače delavca, vrednost povečanja osnovne plače, dodatek za delovno dobo, dodatek za stalnost).
 5. Ko končamo z urejanjem nastavitev obračuna plače, kliknemo na Shrani. 
  • Program prikaže na preglednici seznam delavcev (drugi korak), kjer nadaljujemo z obračunom plače.

Nastavitve delavca

 1. V meniju Šifrant > Delavci na preglednici delavcev izberemo delavca.
 2. Kliknemo na Uredi.
 3. V zavihku Podatki za osebne prejemke, v razdelku Povečanje urne postavke za "kot če bi delal" vnesemo podatke:
  • V polje Dodatki v % na bruto urno postavko vnesemo odstotek bruto urne postavke, ki pripada delavcu.
  • V polje Dodatki v bruto znesku za poln fond ur vpišemo znesek dodatka, ki ga delavec prejme, če dela cel mesec. Program bruto znesek dodatka deli s fondom ur.

Urna postavke za nadomestila iz povprečja plač

Če smo pri polju število mesecev za izračun nadomestil vnesli število mesecev in imamo vsaj eno ali več predhodnih plač, program izračuna urno postavko tako, da najprej izračuna povprečje za vsak mesec.
Povprečje za posamezni mesec izračuna tako, da sešteje vrednosti vseh izplačil, ki predstavljajo redno delo in dodatke (npr. dodatek na delovno dobo, dodatek za delovno uspešnost, dodatek za nočno delo,...) in jih razdeli s količino ur rednega dela.
Ko izračuna povprečje za vpisane mesece, izračuna medmesečno povprečje (sešteje urne postavke posameznih mesecev in vsoto deli s številom mesecev) in tako dobi urno postavko za nadomestila iz povprečja plač. 

Če smo označili polje Upoštevaj dodatek za delo v tujini pri izračunu nadomestil, bo program pri izračunu urne postavke za nadomestila upošteval tudi znesek dodatka v tujini.

Če je vrednost nadomestila plače izračunana iz povprečja višja od vrednosti, ki bi jo delavec prejel, če bi delal, program upošteva urno postavko kot če bi delal.

Zraven postavke je informacija, ki pove ali je urna postavka izračunana iz povprečja ali pa kot če bi delal.

Urna postavka "kot če bi delal"

Če nimamo predhodnih obračunov plač ali imamo v nastavitvah obračuna plače plač nastavljen izračun iz povprečja mesecev število nič, program upošteva za obračun urno postavko kot če bi delal.

Izračun iz tekočega obračuna

Če smo v nastavitvah obračuna plače označili, da se urna postavka kot če delal izračuna iz tekočega obračuna, program za izračun urne postavke kot če bi delal upošteva vrednosti, ki so dodane na plači in bi jih delavec prejel, če bi delal. 

V tem primeru sešteje vsa izplačila, ki predstavljajo redno delo in dodatke, brez nadur (npr. dodatek na delovno dobo, dodatek za delovno uspešnost, dodatek za nočno delo,...) in jih razdeli s količino ur rednega dela.

Primer: 

V našem primeru je izračun sledeč: 

 • seštevek zneska rednega dela in vseh dodatkov na obračunu plače >1.440,00 + 14,40 + 200 = 1.654,40 EUR,
 • razdelimo s številom ur rednega dela > 1.654,00/144=11,48888 EUR.
 • Urna postavka za nadomestila izračunana iz tekočega obračuna znaša 11,48888 EUR.

Izračun iz podatkov delavca

Če smo v nastavitvah obračuna plače označili, da se urna postavka kot če delal izračuna iz podatkov delavca, program za izračun urne postavke kot če bi delal upošteva podatke vnesene v šifrantu > delavci

V tem primeru sešteje vrednost osnovne plače delavca, vrednost povečanja urne postavke (če smo jo vnesli), dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost ter vrednost razdeli s količino ur rednega dela.

Primer:

 • Urna postavka rednega dela: 10,00 EUR
 • Dodatek za delovno dobo (2 leti): 1% > 10,00 EUR * 1% = 0,1 EUR
 • Dodatek v % na bruto urno postavko: 10% > 10,00 EUR * 10% = 1,00 EUR
 • Urna postavka bruto zneska dodatka za polni fond ur: 300 EUR/160ur = 1,875 EUR


Izračun urne postavke za nadomestila iz podatkov delavca: 10,00 EUR + 0,1 EUR + 1,00 EUR + 1,875 EUR = 12,975 EUR

V tem prispevku