Vnos novega artikla - intrastat

Navodilo velja za ročni vnos artikla. V programu Minimax z besedo artikel poimenujemo naše storitve, izdelke, blago in materiale s katerimi poslujemo.

 1. V meniju Šifranti > Artikli.
 2. Kliknemo Nov.

1. Osnovni podatki

 1. Vnesemo Naziv, ki določa artikel. 
  • Na dokumentih iščemo artikle po nazivu ali šifri.
 2. Vnesemo Šifro, ki ima lahko do 30 znakov (črk in/ali številk). Šifro lahko določimo sami, lahko pa jo predlaga program samodejno. Po šifri lahko iščemo artikel na spustnih seznamih. 
  • Pri tiskanju dokumentov je šifra artikla izpisana poleg naziva artikla. 
  • Pri uvozu artiklov v šifrant je šifra obvezen podatek.
 3. Koda: polje je namenjeno za vpis kode artikla, po kateri iščemo artikle.
  • Kodo artikla bo izpisana pri tiskanju izdanega računa in pri tiskanju dobavnice. (nastavitev lahko izključimo v Nastavitvah > Izpisov)
 4. Tip artikla: podatek vpliva na knjiženje. Izbiramo med naslednjimi tipi artiklov:
  • Blago > knjiži na konto zalog 6500 in izberemo v primeru prodaje. 
  • Material > knjiži na konto zalog 3100 in izberemo v primeru vodenja proizvodnje (sestavnic) ali prodaje.
  • Polizdelek > knjiži na konto zalog 6020 in izberemo v primeru vodenja delne proizvodnje (sestavnic).
  • Izdelek > knjiži na konto zalog 6300 in izberemo samo v primeru vodenja proizvodnje - končni izdelek.
  • Storitve > Program knjiži na poseben konto prihodka in izberemo za trženje storitev.
  • Predplačila > Ta tip artikla je namenjen knjiženju računov za prejeta predplačila in končnih računov z upoštevanimi predplačili. Uporabljamo ga za predplačila za blago in material.
  • Predplačila za storitve > Ta tip artikla je namenjen knjiženju računov za prejeta predplačila za storitve in končnih računov z upoštevanimi predplačili za storitve.
  • Če smo artikel že uporabili na dokumentih, tipa artikla ne moremo več spreminjati.
 5. Merska enota: vnesemo oznako (na primer: kos, kg, kom, ur, %). 
  • Merska enota pove, za katero enoto velja cena. 
  • Izjema je %, na osnovi katerega se izračuna vrednost izdanega računa.
 6. V polje Masa na enoto: vpišemo težo artikla za kg (samo na dve decimalni mesti).
 7. Polje blagovna skupina: uporabljamo, ko imamo večje število artiklov, ki jih ločimo in pregledujemo po posameznih skupinah. (Polje je prikazano samo v primeru, da smo predhodno vnesli v Šifrant vsaj eno blagovno skupino)
 8. V polju Vodenje v zalogah samo po količini, z dodano kljukico bo program upošteval samo količinsko vodenje zalog (brez vrednosti). Velja v primeru vodenja prejete konsignacije.
 9. Izberemo Stopnjo DDV. Ta podatek vpliva na izračun DDV-ja na izdanem računu in na knjiženje v knjigovodstvo in obračun DDV. 
 10. Vnesemo Prodajno ceno. Program predlaga ceno na izdanem računu. 
  • Če imamo za izbranega kupca določen cenik, program upošteva ceno iz cenika.
 11. Izberemo Denarno enoto. (sistemsko predlaga domačo denarno enoto EUR)
 12. Vnesemo poljuben Opis artikla. Podatek v opisu bo vedno izpisan na izdanem računu. 
 13. Vnesemo % marže. Podatek bo upoštevan pri izračunu prodajne cene pri vnosu prejema na zalogo. 
 14. Če smo predhodno uredili nastavitve za serije oz. serijske številke, program prikaže dodatni polji:
  • Vnos serijskih številk > dodana kljukica omogoča vnos serijskih številk na izdaji v zalogah.
  • Vnos serij > dodana kljukica omogoča vnos serij na prejemih v zalogah.

2. Knjiženje

 1. V zavihku Knjiženje program predlaga glede na izbran tip artikla ustrezne konte:
  • Konto prihodka na domačem trgu.
  • Konto prihodka na trgih EU.
  • Konto prihodka na trgih izven EU.
  • Konto zaloge.
 2. Program bo ob potrditvi dokumenta izdelal temeljnico, ki bo upoštevala konte, določene na posameznem artiklu.
 3. Za knjiženje lahko določimo druge konte, kot so predvideni v sistemu, pri čemer morajo biti, zaradi poročanja v letnih poročilih, konti prihodka različni za tri vrste trgov.

3. Intrastat

Program pri vnosu artikla v šifrant prikaže zavihek Intrastat, če imamo v nastavitvah organizacije vneseno Obdobje za Intrastat

 1. Izberemo Tarifo.
 2. Vnesemo Pretvornik merske enote za 1 kos. 
  • Program prikaže polje, če ima tarifa mersko enoto.
 3. Vnesemo Pretvornik za maso: vnesemo maso v kilogramih za 1 kos. 
  • Program prikaže polje, če smo pri artiklu na zavihku Osnovni podatki vnesli mersko enoto.
 4. Izberemo Državo porekla.

Zavihek intrastat  program prikaže pri tipu artiklov : material, blago, izdelek in polizdelek.

4. Ceniki

Program prikaže zavihek Ceniki, če imamo v Šifrantu > Ceniki vnesen vsaj en cenik. V tej preglednici ne vnašamo podatkov, ampak je preglednica povezana s šifrantom ceniki.

5. Sestavnica

Če želimo uporabljati sestavnice za razbremenitev zalog iz izdanega računa ali vodenje proizvodnje prek delovnih nalogov dodamo artikle na sestavnico.

 • Na zavihku Sestavnica kliknemo na Dodaj vrstico.
 • Izberemo artikel.
 • Vnesemo količino.
 • Kliknemo Shrani.
 • Po vnosu artiklov sestavnice program prikaže naslednji polji:
Po končanem vnosu podatkov artikla s klikom na:
 • Opusti: opustimo vnos artikla - v tem primeru bodo izgubljene vse spremembe.
 • Shrani: shranimo artikel. 
 • Shrani in nov: shranimo artikel in nadaljujemo z vnosom novega artikla.

Urejanje artikla

 1. V meniju Šifranti > Artikli
 2. Na preglednici artiklov izberemo artikel, ki ga želimo urediti, tako da kliknemo na naziv artikla.
 3. Nato kliknemo Uredi > uredimo nastavitve artikla (Naziv, Šifra, Merska enota, ...).
 4. Po končanem urejanju kliknemo Shrani

Pozor.

Tipa artikla in načina Vodenje v zalogah samo po količini naknadno ne moremo urejati, če je bil artikel že izbran na dokumentih.

Brisanje artikla

 1. V meniju Šifranti > Artikli.
 2. Na preglednici artiklov izberemo artikel, ki ga želimo izbrisati, tako da kliknemo na naziv artikla.
 3. Kliknemo Briši.
 4. Program prikaže opozorilo, ali res želimo brisati. S klikom na V redu bo artikel dokončno izbrisan.

Pozor.

Šifrant artiklov je povezan z ostalimi deli programa, zato je brisanje mogoče le, če artikel ni vezan na noben dokument. 

Kopiranje artikla

 1. V meniju Šifranti > Artikli
 2. Na preglednici artiklov izberemo artikel, ki ga želimo kopirati, tako da kliknemo na naziv artikla.
 3. Kliknemo Kopiraj.
 4. Program odpre novo okno za vnos artikla z vnesenimi podatki izvornega artikla. Po potrebi podatke popravimo (Naziv, Šifra, Merska enota, ...).
 5. Kliknemo Shrani.
V tem prispevku