Vnos prejetega računa za osnovno sredstvo ali nepremičnino

 1. V meni Poslovanje > Prejeti računi > Nov vnesemo glavo prejetega računa enako kot za vse druge prejete račune.
 2. Na vrstici računa dodamo odhodek z naslednjimi nastavitvami:
  • Vrsta odhodka > osnovno sredstvo ali nepremičnina.
  • Program ponudi dodatno polje Osnovno sredstvoza povezavo z osnovnim sredstvom ali nepremičnino.
   • Če imamo osnovno sredstvo že vneseno v registru, ga izberemo iz seznama.
   • Če osnovnega sredstva še nimamo vnesenega, ga dodamo s klikom na .
   • Če je vrednost osnovnega sredstva manjša od 500 EUR, program izpiše opozorilo.
  • V polju Prenos v uporaboizbiramo med naslednjimi možnostmi:
   • Takoj v uporabo.
   • Ne gre takoj v uporabo.
   • 100% odpis.
  • Določen konto knjiženja 0270 - Nepremičnine v gradnji oziroma izdelavi ali 0470 - Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva v gradnji oziroma izdelavi (prehodni konto).
  • Izbrano ustrezno stopnjo DDV-ja.
 3. Preverimo Znesek osnove in DDV.
 4. V polje Opis vpišemo poljuben podatek,
 5. Vnos odhodka shranimo in račun potrdimo.  

Pomembno je, da pri vnosu osnovnega sredstva v register, pri razdelku Začetne vrednosti, polji Nabavna vrednost in Popravek vrednosti pustimo prazni, sicer bo program nabavno vrednost upošteval dvakrat (vrednost začetnega stanja osnovnega sredstva in vrednost na prejetem računu).

Dograditev osnovnega sredstva

Za dograditev obstoječega osnovnega sredstva vnesemo prejeti račun po zgoraj opisanem postopku, pri čemer na spustnem seznamu izberemo osnovno sredstvo, ki ga dograjujemo.

 1. V meniju Poslovanje > Prejeti računi > Nov vnesemo glavo prejetega računa enako kot za vse druge prejete račune.
 2. Na vrstici računa dodamo odhodek vrsto odhodka > osnovno sredstvo ali nepremičnina.
 3. Pri polju Osnovno sredstvo izberemo osnovno sredstvo na katerega se dograditev nanaša.
 4. V polju Prenos v uporaboizbiramo med naslednjimi možnostmi:
  • Ne gre takoj v uporabo,
  • Ne gre takoj v uporabo in zmanjša popravke vrednosti,
  • Takoj v uporabo ali
  • Takoj v uporabo in zmanjša popravek vrednosti
 5. Preverimo Znesek osnove in DDV.
 6. Vnos odhodka shranimo in račun potrdimo.  

Kaj program pripravi?

Na podlagi nastavitve odhodka (vrste odhodka > osnovno sredstvo ali nepremičnina) bo program pravilno zapisal prejeti račun v davčne evidence:

 • Prejeti račun za nakup nepremičnine bo vpisan v polje 34 in 41 obrazca DDV-O.
 • Prejeti račun za nakup drugih osnovnih sredstev pa bo vpisan v polje 35 in 41 obrazca DDV-O.

Če pri vnosu prejetega računa izberemo možnost Takoj v uporabo, program izdela temeljnico in prenese vrednost osnovnega sredstva iz prehodnega konta na konto nabavne vrednosti, ki je določen na amortizacijski skupini izbranega sredstva. 

V tem prispevku