Obračun amortizacije

Navodilo velja za pripravo in delovanje začasnih obračunov ter končnega obračuna amortizacije.

Začasni obračun amortizacije

 1. V meniju Knjigovodstvo > Osnovna sredstva,
 2. kliknemo na Začasni obračun amortizacije,
 3. v polju Začasni obračun za mesec izberemo mesec obračuna:
  • Obračunavamo lahko za vsak mesec posebej ali za več mesecev skupaj.
  • Program predlaga prvi naslednji »še ne obračunani« mesec.
 4. S klikom na Izvedi začasni obračun amortizacije, program pripravi temeljnico v dvostavnem knjigovodstvo in zapiše izračunano amortizacijo na prometu osnovnega sredstva.
  • Začasnih obračunov amortizacije je lahko več, lahko so mesečni, kvartalni, polletni ...
  • Pri začasnem obračunu program računa amortizacijo od končnega datuma prejšnjega obračuna do konca obdobja, ki ga izberemo.
   (npr. če je zadnje obračunano obdobje "januar" in izberemo obdobje "marec", bo program obračunal amortizacijo od 1. februarja do 31. marca.)
  • Če gre za prvi obračun v tekočem poslovnem letu, računa program amortizacijo od začetka poslovnega leta do konca obdobja, ki ga izberemo.
   (npr. če za prvi obračun izberemo "junij", bo program obračunal amortizacijo za obdobje 1. januar do 30. junij. )
  • Ob prehodu v novo poslovno leto izvedemo tudi končni obračun amortizacije. Če smo pripravili začasne obračune za celotno poslovno leto, bo končni obračun to preveril in pripravil prazno temeljnico za končni obračun amortizacije. Temeljnice začasnih obračunov ostanejo nedotaknjene.

Končni obračuni amortizacije

 1. V meniju Knjigovodstvo > Osnovna sredstva,
 2. kliknemo na "Če želite izvesti končni obračun amortizacije, kliknite tukaj."
 3. Program  pripravi temeljnico v dvostavnem knjigovodstvo in zapiše izračunano amortizacijo na prometu osnovnega sredstva.
  • Končni obračun amortizacije program  računa od začetka do konca poslovnega leta – torej za dvanajst mesecev.
  • Končni obračun na osnovnih sredstvih briše vse začasne promete na osnovnih sredstvih, če je bila obračunana začasna amortizacija, tako da je končna amortizacija vedno zapisana le v enem znesku (v registru). V knjigovodstvu ostanejo temeljnice začasnih obračunov.
  • Temeljnica končnega obračuna poračuna morebitne spremembe med letom (npr. sprememba analitike, amortizacijske stopnje, naknadna trajna izločitev ...).
   V takem primeru se lahko zgodi, da sta obračun in temeljnica različna.

Preklic obračuna amortizacije

 1. Če želimo začasni obračun amortizacije brisati, kliknemo na Prekliči zadnji obračun amortizacije.
  • Program izbriše pripadajočo temeljnico in promet na osnovnem sredstvu.
 2. Če želimo končni obračun amortizacije brisati, kliknemo na Če želite preklicati končni obračun amortizacije, kliknite tukaj .
  • Program izbriše pripadajočo temeljnico in promet na osnovnem sredstvu.

Nastavitve knjiženja amortizacije

Konte knjiženja popravka vrednosti in amortizacije za posamezno osnovno sredstvo določajo nastavitve amortizacijske skupine, ki je določena na izbranem osnovnem sredstvu.

V tem prispevku