Šifrant Amortizacijske skupine

Amortizacijske skupine uporabljamo pri osnovnih sredstvih in določajo stopnjo amortizacije ter nastavitve za knjiženje osnovnih sredstev (konto nabavne vrednosti, popravka vrednosti in stroška amortizacije).

Ob pričetku dela z osnovnimi sredstvi šifrant amortizacijskih skupin:

  • prepišemo iz sistema (vpisane so najvišje davčno priznane stopnje amortizacije v skladu z Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb - ZDDPO) ali 
  • kopiramo iz druge svoje organizacije znotraj sistema Minimax. 

Nastavitve amortizacijskih skupin lahko tudi ročno uredimo.

V šifrantu amortizacijskih skupin lahko:

  • pregledujemo amortizacijske skupine,
  • dodajamo nove amortizacijske skupine,
  • urejamo amortizacijske skupine in
  • brišemo amortizacijske skupine.

Pregled amortizacijskih skupin

  1. V meniju Šifranti > Amortizacijske skupine.
  2. program prikaže na preglednici vnesene amortizacijske skupine.
V tem prispevku