IssuedInvoicePosting (Knjiženje izdanih računov in dnevnih iztržkov)

API - https://moj.minimax.si/SI/API/Home/ModuleDetails/IssuedInvoicePosting

Opis

Vmesnik je namenjen prenosu prometa dnevnega iztržka in knjiženju izdanih računov. Preko vmesnika so omogočene naslednje funkcionalnosti:

 • Branje seznama in posameznih zapisov dnevnih iztržkov in knjiženih računov
 • Dodajanje dnevnih iztržkov in knjiženih računov
 • Brisanje dnevnih iztržkov in knjiženih računov
 • Branje seznama pripadajočih načinov plačil, ki se uporabljajo na knjiženji izdanih računov in dnevnih iztržkov

IssuedInvoicePosting

Spodnja tabela opisuje podatke, ki jih potrebujemo za vnos iztržka oz. za vnos knjiženja izdanega računa. 

Podatek

Opis

DocumentType

Tip dokumenta:

 • IZT - Iztržek
 • IRI - Izdan račun, ki je vključen v iztržku
 • IRS - Izdan račun
 • AVA - Predplačilo
Status
 • O - Osnutek
 • P - Potrjen
Customer

Stranka, obvezen podatek na tipih dokumenta:

 • IZT - Iztržek
 • IRS - Izdan račun
 • AVA - Predplačilo

Vnese se ID stranke. Stranko izberemo iz šifranta strank, ki ga dobimo s klicem metode GetCustomers.

DateTransactionDatum opravljanja, obvezen podatek na tipih dokumenta:
 • IRS - Izdan račun
 • AVA - Predplačilo
DateDueDatum opravljanja, obvezen podatek na tipu dokumenta:
 • IRS - Izdan račun
PaymentReferenceVeza za plačilo, podatek lahko vnašamo na tipu dokumenta:
 • IRS - Izdan račun
AnalyticAnalitika. Vnese se ID analitike. Analitiko izberemo iz šifranta analitik, ki ga dobimo s klicem metode GetAnalytics.
DateDatum.
DescriptionOpis.
CurrencyDenarna enota.
ExchangeRateTečaj.
SalesValueProdajna vrednost z DDV. 
SalesValueVatDDV od prodajne vrednosti.
PurchaseValueNabavna vrednost.
IssuedInvoicePostingPaymentMethods

Način plačila - podatek lahko vnašamo na tipih dokumenta:

 • IZT - Iztržek
 • IRS - Izdan račun

Vnesemo ID načina plačil, ki ga dobimo preko seznama GetIssuedInvoicePostingPaymentMethods

IssuedInvoicePostingTaxesDavki na iztržku oz. na knjiženju izdanega računa.
IssuedInvoicePostingRevenuesPrihodki na iztržku oz. na knjiženju izdanega računa.

IssuedInvoicePostingPaymentMethods

Načini plačil na iztržku ali za knjiženje izdanega računa.

PodatekOpis
PaymentMethod
AmountZnesek
AmountInDomesticCurrencyZnesek v domači denarni enoti
Customer

Stranka, lahko vnašamo na tipu dokumenta:

 • IRI - Izdan račun, ki je vključen v iztržku
Vnese se ID stranke. Stranko izberemo iz šifranta strank, ki ga izpišemo s klicem metode GetCustomers.
AdvancePaymentIssuedInvoicePostingIdReferenca na predplačilo.

IssuedInvoicePostingTaxes

Podatki za vnos davka na iztržek ali za knjiženje izdanega računa.

PodatekOpis
TaxTypeTip davka:
 • DDV
TaxSubjectType
VatRate

Stopnja DDV, obvezen podatek.

Vnese se ID stopnje DDV-ja. Stopnjo DDV izberemo iz šifranta stopenj DDV, ki ga izpišemo s klicem metode GetVatRates.

TaxPercentageDavek v procentih.
TaxBaseOsnova davka.
TaxAmountVrednost davka.
TaxBaseInDomesticCurrencyOsnova davka v domači denarni enoti.
TaxAmountInDomesticCurrencyVrednost davka v domači denarni enoti.
VatAccountingTypeVrsta obračuna DDV.

IssuedInvoicePostingRevenues

Prihodki iztržka ali za knjiženje izdanega računa

PodatekOpis
Account

Konto, obvezen podatek.

Vnese se ID konta. Konto izberemo iz šifranta kontov, ki ga izpišemo s klicem metode GetAccounts.


AmountZnesek
AmountInDomesticCurrencyZnesek v domači denarni enoti

Primeri

Primeri v nadaljevanju prikazujejo osnovni nabor podatkov za uspešen prenos prometa dnevnega iztržka oz. podatkov za knjiženje izdanega računa.

Pomembno:

Med podatki v JSON zapisih v nadaljevanju so navedeni vzorčni ID-ji, ki jih je pred klicem potrebno zamenjati s pravilnimi ID-ji, ki pripadajo organizaciji in jih dobimo s klicem ustreznih metod.

Vzorčni podatki  v primerih:

Customer.ID = 111111

PaymentMethod.ID = 222222

Account.ID = 333333


Iztržek

{
  "DocumentType":"IZT",
  "Date":"2020-05-19",      
  "Description":"Opis",
  "IssuedInvoicePostingTaxes":[
    {
    "TaxType":"DDV",
    "TaxBase":100.00,
    "TaxAmount":22.00,
      "VatRate":{
        "ID":36
      }
    },
    {
    "TaxType":"DDV",
    "TaxBase":100.00,
    "TaxAmount":9.50,
      "VatRate":{
        "ID":28
      }
    }
  ],
  "IssuedInvoicePostingPaymentMethods":[
  {
    "Amount":231.50,
    "PaymentMethod":{
      "ID":222222
    }
  }
  ],
  "IssuedInvoicePostingRevenues":[
  {
    "Amount":200.00,
    "Account":{
      "ID":333333
    }
  }
  ]
}

Izdan račun, ki je vključen v iztržku

{  
  "DocumentType":"IRI",
  "Date":"2020-05-19",
  "Customer":{
    "ID":111111
  },     
  "Description":"Opis",
  "IssuedInvoicePostingTaxes":[
    {
    "TaxType":"DDV",
    "TaxBase":100.00,
    "TaxAmount":22.00,
      "VatRate":{
        "ID":36
      }
    },
    {
    "TaxType":"DDV",
    "TaxBase":100.00,
    "TaxAmount":9.50,
      "VatRate":{
        "ID":28
      }
    }
  ],
 }

Izdan račun

{
  "DocumentType":"IRS",
  "Date":"2020-05-19",
  "DateTransaction":"2020-05-19",
  "DateDue":"2020-05-19",
  "Customer":{
    "ID":8676870
  },
  "Description":"Opis",
  "IssuedInvoicePostingTaxes":[
    {
    "TaxType":"DDV",
    "TaxBase":100.00,
    "TaxAmount":22.00,
      "VatRate":{
        "ID":36
      }
    },
    {
    "TaxType":"DDV",
    "TaxBase":100.00,
    "TaxAmount":9.50,
      "VatRate":{
        "ID":28
      }
    }
  ], 
  "IssuedInvoicePostingPaymentMethods": [
  {
    "Amount": 200.00,
    "PaymentMethod": {
      "ID": 190498
    }
  }],
  "IssuedInvoicePostingRevenues": [{
    "Amount": 200.00,
    "Account": {
      "ID": 7614360
    }
  }
  ]
}
V tem prispevku