Poslovodenje (drugi osebni prejemki)

Navodilo velja za primer obračuna za poslovodenje prek drugih osebnih prejemkov.

Nastavitve delavca

Najprej v meniju Šifranti > Delavci vnesemo delavca kateremu želimo obračunati poslovodenje.

 1. Kliknemo Nov.
 2. Na zavihku Osnovni podatki vpišemo:
  • ime in priimek,
  • datum rojstva,
  • spol,
  • EMŠO,
  • davčno številko,
  • šifro,
  • morebitne opombe.
 3. Vnesemo spremenljive podatke:
  • naslov,
  • pošto,
  • državo prebivanja,
  • državo rezidenstva in
  • po potrebi analitiko.
 4. Vnesemo bančni račun delavca.
 5. Na zavihku Podatki za osebne prejemke, v polju Vrsta zaposlitve, izberemo Zaposlen drugod.
 6. Vnos podatkov delavca shranimo.

Obračun poslovodenja

Obračun poslovodenja pripravimo v meniju Plače > Obračun DOP.

1. Kliknemo Nov.

Nastavitve obračuna

2. V polju Vrsta obračuna izbiramo med:

2. Naziv obračuna program samodejno predlaga. Naziv obračuna lahko uredimo.

3. V polju vrsta dohodka izberemo vrsto dohodka 1144 - Dohodek za vodenje poslovnega subjekta.

4. Vnesemo datum obračuna in datum izplačila.

5. Na zavihku Ostali podatki preverimo predlagane nastavitve in jih po potrebi uredimo.

6. Vnesemo Odgovorno osebo.

7. V zavihku Predogled preverimo nastavitev izpisa obračunskega lista.

8. Vnos nastavitev obračuna shranimo.

9. S klikom Naprej se pomaknemo na naslednji korak.

10. Na drugem koraku kliknemo Dodaj delavca:

 • Na spustnem seznamu izberemo delavca.
 • Izberemo Način izračuna (bruto ali neto).
 • Vnesemo znesek.
  • Če je označen bruto način izračuna,  program od vpisanega zneska odšteje vse davke in prispevke. 
  • Če je označen neto način izračuna, program izvede obračun na bruto osnovo.
 • V polju Analitika lahko izberemo analitiko.

Povračila

 • Vnesemo zneske morebitnih povračil:
  • strošek službene poti (B06),
  • strošek službene poti - Prevoz (B06a),
  • strošek službene poti - Prenočišče (B06b), 
  • prehrana (B04) in
  • prevoz (B05).

Bonitete

 • Na spustnem seznamu izberemo ustrezen tip bonitete in vnesemo znesek. 
 • Izbiramo lahko med:
  • Uporaba osebnega vozila (manj kot 500 km) - Službeni avtomobil (B014).
  • Uporaba osebnega vozila (manj 500 km) in energent - Službeni avtomobil (B014).
  • Uporaba osebnega vozila (500 in več km) - Službeni avtomobil (B014).
  • Uporaba osebnega vozila (500 in več km) in energent - Službeni avtomobil (B014).
  • Zavarovalne premije (B016).
  • Nastanitev (B015).
  • Drugo (B017). 

Kako pravilno vnesemo boniteto na delavcu lahko preverite tukaj.

11. Če smo za delavca že pripravljali obračun poslovodenja, kliknemo Prenesi iz prejšnjega obračuna.

12. S klikom na Shrani obračun za delavca shranimo.

13. S kikom Naprej se pomaknemo na naslednji korak.

14. Kliknemo Zaključi obračun.

Kaj program pripravi?

Program v osnovo za obračun prispevkov všteva celoten prejet dohodek, vključno s povračili stroškov (ki se na podlagi določb 44. člena ZDoh-2 ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja do višine določene s predpisom vlade) zmanjšan za normirane stroške v višini 10 %. 

Program pripravi:

 • temeljnico,
 • obračunske liste za posamezne delavce in skupni obračunski list,
 • REK obrazec z možnostjo oddaje na spletni portal eDavki,
 • rekapitulacijo,
 • plačilne naloge za: poslovodenje, akontacijo dohodnine, prispevke za PIZ in prispevke za zdravstvo.
V tem prispevku