Sobivanje staršev z bolnim otrokom

Novela Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-O; Uradni list RS, št. 51/2021) ureja pravico do sobivanja staršev v zdravstvenem zavodu ali zdravilišču z bolnim otrokom. Spremembe veljajo od 17.4.2021 dalje.

Po novem gre za trajno pravico, ki je financirana iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Zakon spreminja ureditev pravico do sobivanja po interventni zakonodaji (ZIUPOPDVE IN ZDUOP). Interventni predpisi glede sobivanja z otrokom v bolnišnici (razlog zadržanosti 14 - sobivanje) se uporablja do vključno 16.4.2021. 

Vsebina pravice

Pravico do sobivanja v zdravstvenem zavodu ali zdravilišču sestavljajo tri upravičenja:

 • pravica do kritja stroškov nastanitve in prehrane za čas sobivanja v zdravstvenem zavodu ali zdravilišču,
 • pravica do upravičene zadržanosti od dela za čas sobivanja (bolniški stalež zaradi sobivanja);
 • pravica do nadomestila za čas sobivanja v višini 80 % od osnove po ZZVZZ od 1. delovnega dne v breme ZZZS.

Pravico do sobivanja (vsa tri upravičenja) je mogoče uveljavljati:

 • do vključno 14. leta otrokove starosti (do vključno dneva pred 15. rojstnim dnem) oziroma
 • do 18. leta otrokove starosti (do vključno dneva pred 18. rojstnim dnevom) oziroma dokler traja roditeljska pravica v primeru težje okvare ali poškodbe možganov ali hrbtenjače, pri kateri je potrebno usposabljanje za poznejšo medicinsko rehabilitacijo na domu, ali v primeru kronične bolezni ali okvare v času usposabljanja za poznejšo medicinsko rehabilitacijo na domu, ali v primeru zdravljenja težkega zdravstvenega stanj.
 • ne glede na starost za osebo s posebnimi potrebami, ki potrebuje 24-urno nego in oskrbo, oziroma z osebo s statusom po zakonu, ki ureja socialno vključevanje invalidov 

Zakon izrecno izključuje povračilo stroškov v primeru sobivanja staršev ob bolnem otroku v zdravstvenem zavodu ali zdravilišču, ki je v tujini.

Upravičenci

Zakon kot upravičenca navaja starše, rejnika, skrbnika, zakonca ali zunajzakonskega partnerja, kadar sobiva ob otroku svojega zakonca ali zunajzakonskega partnerja (če dejansko neguje in varuje otroka svojega zakonca ali zunajzakonskega partnerja, prav tako rejnik in skrbnik, kadar otroka dejansko negujeta in varujeta). Z zakoncem oziroma zunajzakonskim partnerjem sta izenačena tudi partnerja v sklenjeni oz. nesklenjeni partnerski zvezi.

Pravico lahko uveljavlja samo eden od upravičencev (npr. eden od staršev in ne oba istočasno).

Upravičenec do nadomestila je upravičen do zadržanosti od dela zaradi sobivanja zgolj za tiste dni, ko prenoči v bolnišnici ali zdravilišču ter za zadnji dan hospitalizacije oziroma zadnji dan zdraviliškega zdravljenja otroka.

Upravičeno zadržanost od dela in s tem tudi ustrezno izplačilo nadomestila uveljavlja na podlagi potrdila o sobivanju, ki ga izda bolnišnica ali zdravilišče. Potrdilo se izda ob zaključku sobivanja oziroma ob zaključku vsakega koledarskega meseca (če upravičenec sobiva ob prehodu iz enega v drug mesec).

Upravičenec je za čas sobivanja upravičen do nadomestila v višini 80 % od osnove po ZZVZZ od prvega delovnega dne v breme ZZZS. Znesek izplačanega nadomestila plače delodajalec refundira, tako da pri ZZZS vloži zahtevek za refundacijo z razlogom ''16-sobivanje z otrokom'' h kateremu priloži potrdilo bolnišnice ali zdravilišča. 

Vnos nadomestila zaradi pravice do sobivanja

 1. V meniju Plače > Obračun plač,
 2. na drugem koraku obračuna plače, pri delavcu izberemo Vrsto izplačila > Sobivanje z otrokom, kjer vnesemo:
  • število ur,
  • datum od (v mesecu obračuna plače),
  • datum do (v mesecu obračuna plače),
  • datum prve zadržanosti in
  • leto osnove (gre za osnovo iz preteklega leta za izračun refundacij).
 3. Vnos podatkov potrdimo.
 4. Program bo zmanjšal:
  •  ure rednega dela in ure dodatka na delovno dobo,
  • število dni za prevoz na delo in število dni za prehrano na delu.
 5. Po končanem vnosu, podatke za obračun plače shranimo in nadaljujemo z obračunom plač.

Več o izračunu urne postavke za refundacijo preberite tukaj.

Kaj program pripravi?

 • Plačilno listo s prikazanim podatkom glede vrste izplačila.
 • Plačilne naloge.
 • REK-O obrazec z vrsto dohodka 1001 in v analitičnem delu REK obrazca vpiše v polje P01b in M02 znesek obračunanega nadomestila plače.
 • Zahtevek za refundacijo - sobivanje, v katerem polni razlog zadržanosti 16 in urna postavka za nadomestilo znaša 80% osnove iz ZZVZZ, z upoštevanjem spodnjega in zgornjega limita iz ZZVZZ (enako kot pri obračunu nadomestila za razlog zadržanost 06 - nega).
V tem prispevku