Obračun plače za mesec pred vstopom v Minimax zaradi podatkov o dohodnini

Program omogoča obračun plač za največ en mesec pred začetkom poslovanja v programu Minimax, zato je ta način vnosa podatkov za dohodnino upoštevan samo, če pričnemo s knjiženjem v programu 1. januarja tekočega leta in želimo urediti vnos samo decembrsko plačo preteklega leta.

  • Podatki za dohodnino zajemajo podatke o izplačilih tekočega leta, zajamejo vsebinsko plače od decembra preteklega leta (izplačilo v januarju tekočega leta) do novembra tekočega leta (izplačilo v decembru).
  • Če pričnemo s poslovanjem v Minimaxu sredi leta, ni mogoč vnos več obračunov plač, ampak lahko manjkajoče podatke o izplačilih za tekoče leto vnesemo ročno v modul Plače > Dohodnina.

Vnos plače za preteklo poslovno leto

  1. Za vnos obračuna decembrske plače za potrebe dohodnine izberemo Plače > Obračun Plač > Nova plača.
  2. Izberemo mesec (december preteklega leta).
  3. Vnesemo datum izplačila (delavcu) - ta podatek bo na plačilnih listah, obrazcih in plačilnih nalogih.
  4. Vnesemo datum izplačila dajatev - ta podatek bo na obrazcih in plačilnih nalogih.

Kaj program pripravi?

Program pripravi:

  • plačilne listine,
  • REK obrazce, 
  • zapise v evidence za dohodnino.

Temeljnice program ne pripravi, ker mora biti plača knjižena v preteklo poslovno leto in jo bomo upoštevali pri knjiženju otvoritve.

V tem prispevku