Inventura zalog

Navodilo velja za pripravo in vnos podatkov inventure v zalogah. 

 1. V meniju  Poslovanje > Zaloge izberemo Nov > Inventura.
 2. Določimo Vrsto inventure:
  • Ugotavljanje viškov in manjkov - v tem primeru program izračuna in ustrezno poknjižili viške in manjke ter pripravi temeljnico v osnutku, katero lahko naknadno uredimo in potrdimo. (to vrsto inventure običajno izberemo ob zaključku poslovnega leta)
  • Ugotavljanje porabe - v tem primeru program na osnovi inventurnih podatkov razbremeni zalogo, pripravi promet izdaje iz zalog.
 3. Vnesemo Datum inventure.
 4. Vnesemo Opis inventure.
 5. Če vodimo poslovanje po analitikah in imamo v meniju Šifranti > Analitike vneseno vsaj eno analitiko, program prikaže polje Analitika. Na spustnem seznamu izberemo ustrezno analitiko.
 6. S kljukico določimo:
  • Količine naj se prenesejo v dejanske količine - v tem primeru pri vnosu dejanskih količin vpisujemo le spremenjene količine.
  • Prenesejo naj se samo artikli na zalogi - artiklov, ki ni na zalogi ne bo program predlagal na inventurni listi
 7.  Kliknemo Shrani.
 8. Na preglednici so zapisana vsa skladišča, ki jih imamo, kjer je promet pa so ta modro obarvana.

Priprava podatkov za inventuro

 1. Na preglednici kliknemo skladišče za pripravo inventurnih list in vnos podatkov inventure.
 2. Inventurno listo natisnemo s klikom na Natisni inventurno listo. 
 3. Izberemo eno izmed naslednjih možnosti tiskanja inventurne liste:
  • Tiskanje s količinami - na inventurni listi so natisnjene količine iz stanja zalog in dejanske količine na datum inventure.
  • Tiskanje brez dejanske količine - na inventurni listi so natisnjene količine iz stanja zalog na datum inventure.
  • Tiskanje brez količin - na inventurni listi niso natisnjene količine iz stanja zalog na datum inventure.
 4. Kliknemo na Pripravi Izpis.
 5. Po popisu stanja zalog, količine iz popisa vnašamo v polje stolpca Količina > DejanskaProgram samodejno izračuna nabavno vrednost in razliko.
 6. Če na inventurni listi ni vpisan artikel, ga dodamo kot inventurni višek:
  • Izberemo Artikel, ki predstavlja inventurni višek.
  • Vnesemo Dejansko količino.
  • Vnesemo Razliko (vrednost).
  • S klikom na znakshranimo vrstico.
 7. Po končanem vnosu podatkov kliknemo Shrani.
 8. Če urejamo promet zalog po vnosu inventure, ko je ta še v osnutku, kliknemo Osveži, da posodobimo vrednosti artiklov in količin, ter nato kliknemo Shrani.

Priprava rezultata inventure

 1. Kliknemo Rezultat inventure. V preglednici je prikazan rezultat inventure.
 2. Rezultat inventure natisnemo s klikom na Natisni rezultat inventure.
 3. S klikom Opusti se vrnemo na preglednico inventure.
 4. Ko zaključimo inventuro kliknemo na Potrdi.
 5. Program poknjiži viške in manjke ter pripravi temeljnico v meniju Dvostavno knjigovodstvo. 
  • Temeljnica je v osnutku z namenom, da jo lahko naknadno uredimo.
 6. Ko uredimo še temeljnico inventure, jo s klikom na potrdi potrdimo. (za potrjevanje temeljnic moramo imeti ustrezen paket licenc)

Odpis blaga - kalo

Odpis blaga oziroma kalo izvedemo z vnosom inventure, kot manjko.

Program pripravi temeljnico inventure v osnutku. Na temeljnici je celoten manjko zajet v osnovo za DDV. Temeljnico uredimo tako, da določimo: 

 • vrednost kala oziroma odpisanega blaga, ki je dovoljena za posamezno dejavnost in ni predmet obdavčitve ter 
 • vrednost kala, ki je nad dovoljeno, in od katerega obračunamo DDV.
V tem prispevku