Inventura zalog

Navodilo velja za pripravo in vnos podatkov inventure v zalogah. 

 1. V meniju  Poslovanje > Zaloge izberemo Nov > Inventura.
 2. Določimo Vrsto inventure:
  • Ugotavljanje viškov in manjkov - v tem primeru program izračuna in ustrezno poknjižili viške in manjke ter pripravi temeljnico v osnutku, katero lahko naknadno uredimo in potrdimo. (to vrsto inventure običajno izberemo ob zaključku poslovnega leta)
  • Ugotavljanje porabe - v tem primeru program na osnovi inventurnih podatkov razbremeni zalogo, pripravi promet izdaje iz zalog.
 3. Vnesemo Datum inventure.
 4. Vnesemo Opis inventure.
 5. Če vodimo poslovanje po analitikah in imamo v meniju Šifranti > Analitike vneseno vsaj eno analitiko, program prikaže polje Analitika. Na spustnem seznamu izberemo ustrezno analitiko.
 6. S kljukico določimo:
  •  Količine naj se prenesejo v dejanske količine - v tem primeru pri vnosu dejanskih količin vpisujemo le spremenjene količine.
  • Prenesejo naj se samo artikli na zalogi.
 7.  Kliknemo Shrani.

Priprava podatkov za inventuro

 1. Izberemo skladišče za pripravo inventurnih list in vnos podatkov inventure.
 2. Inventurno listo natisnemo s klikom na Natisni inventurno listo. 
 3. Izberemo eno izmed naslednjih možnosti tiskanja inventurne liste:
  • Tiskanje s količinami - na inventurni listi so natisnjene količine iz stanja zalog in dejanske količine na datum inventure.
  • Tiskanje brez dejanske količine - na inventurni listi so natisnjene količine iz stanja zalog na datum inventure.
  • Tiskanje brez količin - na inventurni listi niso natisnjene količine iz stanja zalog na datum inventure.
 4. Kliknemo na Pripravi Izpis.
 5. Po popisu stanja zalog, količine iz popisa vnašamo v polje stolpca Količina > DejanskaProgram samodejno izračuna nabavno vrednost in razliko.
 6. Če na inventurni listi ni vpisan artikel, ga dodamo kot inventurni višek:
  • Izberemo Artikel, ki predstavlja inventurni višek.
  • Vnesemo Dejansko količino.
  • Vnesemo Razliko (vrednost).
  • S klikom na znakshranimo vrstico.
 7. Po končanem vnosu podatkov kliknemo Shrani.
 8. Če urejamo promet zalog po vnosu inventure in je ta še v osnutku kliknemo Osveži, da posodobimo vrednosti artiklov in količin. Šele nato kliknemo Shrani.

Priprava rezultata inventure

 1. Kliknemo Rezultat inventure. V preglednici je prikazan rezultat inventure.
 2. Rezultat inventure natisnemo s klikom na Natisni rezultat inventure.
 3. S klikom Opusti se vrnemo na preglednico inventure.
 4. Ko zaključimo inventuro kliknemo na Potrdi.
 5. Program poknjiži viške in manjke ter pripravi temeljnico v meniju Dvostavno knjigovodstvo. 
  • Temeljnica je v osnutku z namenom, da jo lahko naknadno uredimo.
 6. Po zaključku inventure temeljnico inventure potrdimo.

Odpis blaga - kalo

Odpis blaga oziroma kalo izvedemo z vnosom inventure, kot manjko.

Program pripravi temeljnico inventure v osnutku. Na temeljnici je celoten manjko zajet v osnovo za DDV. Temeljnico uredimo tako, da določimo: 

 • vrednost kala oziroma odpisanega blaga, ki je dovoljena za posamezno dejavnost in ni predmet obdavčitve ter 
 • vrednost kala, ki je nad dovoljeno, in od katerega obračunamo DDV.
V tem prispevku