Izpis podatkov o izdanih računih iz elektronsko vodenih evidenc

Pravilnik o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev podatkov (Uradni list RS, št. 35/2013, 42/13 – popr., 57/13, 18/16 in 77/19) določa, da mora zavezanec, ki uporablja računalniške programe ali elektronske naprave, na zahtevo davčnega organa predloži izpis podatkov o izdanih računih na način in v obliki, podrobneje določenima v prilogi omenjenega pravilnika.

Navodilo prikazuje, kako v programu Minimax pripravimo zahtevane podatke za FURS.

 1. V meniju Poslovanje > Izdani računi izberemo zavihek Orodja.
 2. Na seznamu izberemo Izvoz podatkov gotovinskih računov.
 3. Vnesemo obdobje, za katero želimo pripraviti izvoz: 
  • Datum računa od in
  • Datum računa do.
 4. S klikom na Nadaljuj program pripravi datoteko. 
  • Glede na nastavitve brskalnika se datoteka shrani na privzeto mesto ali pa nas pozove, da izberemo mesto za shranjevanje.
 5. Program pripravi podatke v zakonsko predpisani obliki in so združeni v stisnjeni mapi (zip), ki zajema:
  • IZPIS RAČUNI GLAVE.TXT
  • IZPIS RAČUNI POSTAVKE.TXT
  • IZPIS RAČUNI.PDF
V tem prispevku