Pregled knjižb za obračun DDV v sistemu OSS

Če smo aktivirali posebno ureditev DDV (OSS) in program pri izdaji računa končnemu potrošniku v drugo državo članico pripravi na temeljnici knjižbo in zapiše odstotek DDV in naziv države, datum obdobja DDV ter izračuna vrednost osnove in DDV-ja te države.

 1. Knjižbe vključene v posebno ureditev DDV (OSS) preverimo v meniju Knjigovodstvo > Dvostavno knjigovodstvo > Knjižbe
 2. Vnesemo datum temeljnice.
 3. Če se želimo omejiti na posamezno obdobje DDV, vnesemo tudi datum za DDV.
 4. Označimo poje Knjižbe za obračun DDV v sistemu OSS.
 5. Program bo na preglednici prikazal:
  • knjižbe izdanih računov po posebni ureditvi DDV (OSS) ter 
  • knjižbe morebitne temeljnice tečajnih razlik za OSS.

Pregled knjižb po potrditvi obračuna DDV 

Po potrditvi obračuna DDV preverimo skladnost obračuna DDV z zneski v bruto bilanci.

 1. Knjižbe preverimo v meniju Knjigovodstvo > Dvostavno knjigovodstvo > Knjižbe
 2. Vnesemo datum temeljnice,
 3. v polje Datum > vnesemo datum za izbrano obdobje DDVja (polje Datum za DDV pustimo prazno).
 4. V polju konto > izberemo konto 2600**.
 5. Polje Knjižbe za obračun DDV v sistemu OSS NE sme biti označeno. 
 6. Kliknemo Najdi in preverimo skladnost zneskov v breme in dobro.
V tem prispevku