Priprava datoteke XML za uvoz temeljnic izdanih računov z opcijo za predložitev obračuna OSS

Datoteko xml za uvoz temeljnic izdanih računov v Minimax je potrebno pripraviti po naslednji shemi: 

https://moj.minimax.si/SI/CommonWeb/documents/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo.xsd.

Datoteko xml uvozimo v meniju za urejanje nastavitev, s klikom na Uvoz iz XML.

Spodaj navedeni dodatni podatki o dolžini polj so informativne narave, za ažurne podatke je potrebno preveriti shemo za uvoz. 

V primeru nejasnosti se obrnite na uporabniško podporo preko zahtevka za pomoč.

miniMAXUvozKnjigovodstvo xmlns="http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo.xsd">

<Stranke>

Začetek segmenta strank.

○○

<Stranka>

Začetek podatkov določene stranke.

Prenašajo se samo podatki novih strank.

Če stranka s šifro že obstaja, jo bo Minimax ignoriral.

○○○

<Sifra>

Obvezen vnos.

Šifra stranke.

Dolžina: do 10 znakov.

○○○

<Naziv>

Obvezen vnos.

Naziv stranke.

Dolžina: do 100 znakov.

○○○

<Naslov>

Obvezen vnos.

Naslov stranke.

Dolžina: do 50 znakov.

○○○

<KraticaDrzave>

Obvezna dvomestna šifra države stranke.

Po šifrantu iz Minimax-a.

○○○

<PostnaStevilka>

Obvezen vnos.

Vnos: niz številk.

Dolžina: do 30 znakov.

○○○

<NazivPoste>

Obvezen vnos.

Vnos: niz znakov.

Dolžina: do 250 znakov.

○○○

<DavcniZavezanec>

"D" > če je stranka zavezanec za DDV, sicer tega podatka ni.

○○○

<IdentifikacijskaStevilka>

Če je stranka zavezanec za DDV, potem je identifikacijska številka obvezen podatek.

Dolžina: do 14 znakov.

○○

</Stranka>

Konec podatkov določene stranke.

○○○

Podatki naslednje stranke itd..

</Stranke>

Konec segmenta strank.

<Temeljnice>

Začetek segmenta temeljnic.

○○

<Temeljnica>

Začetek podatkov določene temeljnice računa.

○○○

<GlavaTemeljnice>

Začetek podatkov glave temeljnice.

○○○○

<SifraVrsteTemeljnice>

Vnesite »IR« > Izdan račun.

○○○○

<DatumTemeljnice>

Datum opravljanja na računu.

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○

<OpisGlaveTemeljnice>

Opis, ki določa izdan račun.

Predlagamo, da podatek polnite s  številko računa.

Dolžina: do 250 znakov.

Primer:  IR2022-487

○○○

</GlavaTemeljnice>

Konec podatkov glave temeljnice.

○○○

<DDV>

Začetek segmenta DDV.

Ta segment izpolnjuje samo zavezanec za DDV.

○○○○

<DDVVrstica>

Začetek podatkov določenega DDV.

En račun ima en segment DDVVrstica.

○○○○○

<DDVGlava>

En segment DDVVrstica mora imeti en segment DDVGlava.

○○○○○○

<DatumDDV>

Datum opravljanja na računu.

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○○○

<KnjigaDDV>

Vnesite »IR«.

IR > knjiga izdanih računov.

○○○○○○

<DatumKnjizenjaDDV>

Datum opravljanja na računu.

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○○○

<SifraStranke>

Šifra stranke, ki je v zgornjem delu pri podatkih uvoza strank.

○○○○○○

<Listina>

Številka računa.

Dolžina: do 30 znakov.

○○○○○○

<DatumListine>

Datum računa.

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○○

</DDVGlava>

Konec segmenta DDVGlava.

○○○○○

<DDVStopnje>

Začetek segmenta stopenj DDV.

○○○○○○

<DDVStopnja>

Začetek segmenta podatkov določene stopnje DDV.

Teh segmentov je toliko, kolikor različnih stopenj DDV ima račun.

○○○○○○○

<SifraStopnjeDDV>

Vnesite eno od spodnjih stopenj:

 • S > splošna stopnja.
 • Z > znižana stopnja.
 • 0 > posebna nižja stopnja.
 • O > oproščeno.
 • N > neobdavčeno.

○○○○○○○

<Osnova>

Osnova za DDV od blaga.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○○○○

<DDV>

Obračunan DDV od blaga.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○○○○

<StoritevOsnova>

Osnova za DDV od storitev.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○○○○

<StoritevDDV>

Obračunan DDV od storitev.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○○○

</DDVStopnja>

Konec podatka določene stopnje DDV.


Podatki naslednje stopnje itd..

○○○○○

</DDVStopnje>

Konec segmenta stopenj.

○○○○

</DDVVrstica>

Konec podatkov določenega DDV.

○○○

</DDV>

Konec segmenta DDV.

○○○

<VrsticeTemeljnice>

Začetek segmenta knjižb.

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Začetek podatkov knjižbe DDV.

Te knjižbe (ena ali dve) se formirajo samo, če obstaja DDV po splošni ali znižani stopnji.

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum temeljnice.

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis vrstice temeljnice.

Dolžina: do 250 znakov.

○○○○○

<SifraKonta>

"26000" za DDV po splošni stopnji.

"26001" za DDV po znižani stopnji.

○○○○○

<ZnesekVDobroVDenarniEnoti>

Znesek DDV.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○○

<ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>

Znesek DDV.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○○<PredlozitevObracunaOSS>

Podatek predstavlja možnost za predložitev obračuna OSS:

D - vnašamo temeljnico izdanega računa končnemu potrošniku iz države članice EU in smo vključeni v posebno ureditev OSS.

N - ne predlagamo obračuna OSS

○○○○○<Drzava>Kratica države članice EU za predložitev obračuna OSS
○○○○○<Odstotek>Odstotek davka za predložitev obračuna OSS
○○○○○<BlagoStoritev>Vrednosti za predložitev obračuna OSS:
 • Blago
 • Storitev
○○○○○<DatumDDV>Datum za DDV pri predložitvi obračuna OSS

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Konec podatkov knjižbe DDV.

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Začetek podatkov knjižbe terjatve.

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum temeljnice.

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis vrstice temeljnice.

Dolžina: do 250 znakov.

○○○○○

<SifraKonta>

Vnesite konto "1200".

Dolžina: do 10 znakov.

○○○○○

<SifraStranke>

Šifra stranke, ki je v zgornjem delu pri podatkih uvoza strank.

○○○○○

<DatumZapadlosti>

Datum zapadlosti iz računa.

○○○○○

<DatumOpravljanja>

Datum opravljanja iz računa.

○○○○○

<VezaZaPlacilo>

Referenca za plačilo iz računa.

○○○○○

<ZnesekVBremeVDenarniEnoti>

Znesek terjatve.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○○

<ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>

Znesek terjatve.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Konec podatkov terjatve.

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Začetek podatkov knjižbe prihodka od blaga.

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum temeljnice.

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis vrstice temeljnice.

Dolžina: do 250 znakov.

○○○○○

<SifraKonta>

Vnesite konto "7620".

○○○○○

<ZnesekVDobroVDenarniEnoti>

Znesek prihodka od blaga.

○○○○○

<ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>

Znesek prihodka od blaga.

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Konec podatkov knjižbe prihodka od blaga.

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Začetek podatkov knjižbe prihodka od storitev.

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum temeljnice.

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis vrstice temeljnice.

Dolžina: do 250 znakov.

○○○○○

<SifraKonta>

Vnesite konto "7601".

○○○○○

<ZnesekVDobroVDenarniEnoti>

Znesek prihodka od storitev.

○○○○○

<ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>

Znesek prihodka od storitev.

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Konec podatkov knjižbe prihodka od storitev.

○○○

</VrsticeTemeljnice>

Konec segmenta knjižb.

○○

</Temeljnica>

Konec podatkov določene temeljnice.


Temeljnica naslednjega računa.

</Temeljnice>

Konec segmenta temeljnic.

</MinimaxUvozKnjigovodstvo>


Primer datoteke XML za uvoz temeljnic izdanih računov

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<miniMAXUvozKnjigovodstvo xmlns="http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo.xsd">
 <Temeljnice>
  <Temeljnica>
   <GlavaTemeljnice>
    <SifraVrsteTemeljnice>IR</SifraVrsteTemeljnice>
    <DatumTemeljnice>2023-08-24</DatumTemeljnice>
    <OpisGlaveTemeljnice>IR:2023-54</OpisGlaveTemeljnice>
   </GlavaTemeljnice>
   <VrsticeTemeljnice>
    <VrsticaTemeljnice>
     <DatumKnjizbe>2023-08-24</DatumKnjizbe>
     <OpisVrsticeTemeljnice>IR:2023-54</OpisVrsticeTemeljnice>
     <SifraKonta>1211</SifraKonta>
     <SifraStranke>02</SifraStranke>
     <DatumZapadlosti>2023-09-03</DatumZapadlosti>
     <DatumOpravljanja>2023-08-24</DatumOpravljanja>
     <VezaZaPlacilo>202354</VezaZaPlacilo>
     <SifraDenarneEnote>EUR</SifraDenarneEnote>
     <ZnesekVBremeVDenarniEnoti>200.00</ZnesekVBremeVDenarniEnoti>
     <ZnesekVDobroVDenarniEnoti>0.00</ZnesekVDobroVDenarniEnoti>
     <ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>200.00</ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>
     <ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>0.00</ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>
     <StevilkaKnjizbe>727471311</StevilkaKnjizbe>
     <PredlozitevObracunaOSS>N</PredlozitevObracunaOSS>
    </VrsticaTemeljnice>
    <VrsticaTemeljnice>
     <DatumKnjizbe>2023-08-24</DatumKnjizbe>
     <OpisVrsticeTemeljnice>IR:2023-54</OpisVrsticeTemeljnice>
     <SifraKonta>76301</SifraKonta>
     <SifraDenarneEnote>EUR</SifraDenarneEnote>
     <ZnesekVBremeVDenarniEnoti>0.00</ZnesekVBremeVDenarniEnoti>
     <ZnesekVDobroVDenarniEnoti>168.07</ZnesekVDobroVDenarniEnoti>
     <ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>0.00</ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>
     <ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>168.07</ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>
     <StevilkaKnjizbe>727471312</StevilkaKnjizbe>
     <PredlozitevObracunaOSS>N</PredlozitevObracunaOSS>
    </VrsticaTemeljnice>
    <VrsticaTemeljnice>
     <DatumKnjizbe>2023-08-24</DatumKnjizbe>
     <OpisVrsticeTemeljnice>IR:2023-54</OpisVrsticeTemeljnice>
     <SifraKonta>26002</SifraKonta>
     <SifraDenarneEnote>EUR</SifraDenarneEnote>
     <ZnesekVBremeVDenarniEnoti>0.00</ZnesekVBremeVDenarniEnoti>
     <ZnesekVDobroVDenarniEnoti>31.93</ZnesekVDobroVDenarniEnoti>
     <ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>0.00</ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>
     <ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>31.93</ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>
     <StevilkaKnjizbe>727471313</StevilkaKnjizbe>
     <PredlozitevObracunaOSS>D</PredlozitevObracunaOSS>
     <Drzava>DE</Drzava>
     <Odstotek>19.00</Odstotek>
     <BlagoStoritev>Blago</BlagoStoritev>
     <DatumDDV>2023-08-24</DatumDDV>
     <ZnesekOsnoveVDomaciDenarniEnoti>168.07</ZnesekOsnoveVDomaciDenarniEnoti>
     <ZnesekOsnoveVDenarniEnoti>168.07</ZnesekOsnoveVDenarniEnoti>
    </VrsticaTemeljnice>
   </VrsticeTemeljnice>
  </Temeljnica>
 </Temeljnice>
 <Stranke>
  <Stranka>
   <Sifra>02</Sifra>
   <Naziv>Davčni zavezanec iz EU</Naziv>
   <Naslov>-</Naslov>
   <KraticaDrzave>DE</KraticaDrzave>
   <NazivDrzave>NEMČIJA</NazivDrzave>
   <PostnaStevilka>-</PostnaStevilka>
   <NazivPoste>-</NazivPoste>
   <DavcniZavezanec>D</DavcniZavezanec>
   <DavcnaStevilka>256545896</DavcnaStevilka>
   <IdentifikacijskaStevilka>DE256545896</IdentifikacijskaStevilka>
   <SifraDenarneEnote>978</SifraDenarneEnote>
   <DneviZaZapadlost>10</DneviZaZapadlost>
   <Uporaba>D</Uporaba>
  </Stranka>
 </Stranke>
</miniMAXUvozKnjigovodstvo>
V tem prispevku