Priprava datoteke XML za uvoz strank in prejetih računov

Datoteko xml za uvoz strank in prejetih računov Minimax je potrebno pripraviti po naslednji shemi: 

https://moj.minimax.si/SI/CommonWeb/documents/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo.xsd.

Datoteko xml uvozimo v meniju za urejanje nastavitevs klikom na Uvoz iz XML.

Spodaj navedeni dodatni podatki o dolžini polj so informativne narave, za ažurne podatke je potrebno preveriti shemo za uvoz. 

V primeru nejasnosti se obrnite na uporabniško podporo preko zahtevka za pomoč.

<minimMAXUvozKnjigovodstvo

xmlns="http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/minimMAXUvozKnjigovodstvo"

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

xsi:schemaLocation="http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo.xsd">

<Stranke>

Začetek segmenta strank.

○○

<Stranka>

Začetek podatkov določene stranke.

Prenašajo se samo podatki novih strank.

Če stranka s šifro že obstaja, jo bo Minimax ignoriral.

○○○

<Sifra>

Obvezen vnos.

Šifra stranke.

Dolžina: do 10 znakov.

○○○

<Naziv>

Obvezen vnos.

Naziv stranke.

Dolžina: do 100 znakov.

○○○

<Naslov>

Obvezen vnos.

Naslov stranke.

Dolžina: do 50 znakov.

○○○

<KraticaDrzave>

Obvezna dvomestna šifra države stranke.

Po šifrantu iz Minimax.

○○○

<PostnaStevilka>

Obvezen vnos.

Poštna številka stranke.

Dolžina: do 30 znakov.

○○○

<NazivPoste>

Obvezen vnos.

Naziv pošte stranke.

Dolžina: do 250 znakov.

○○○

<DavcniZavezanec>

"D" > če je stranka zavezanec za DDV, sicer tega podatka ni.

○○○

<IdentifikacijskaStevilka>

Če je stranka zavezanec za DDV, potem je identifikacijska številka obvezen podatek.

Dolžina: do 14 znakov.

○○

</Stranka>

Konec podatkov določene stranke.

○○○

Podatki naslednje stranke itd..

</Stranke>

Konec segmenta strank.

<Temeljnice>

Začetek segmenta temeljnic.

○○

<Temeljnica>

Začetek podatkov določene temeljnice.

Za vsak račun se napravi ena temeljnica.

○○○

<GlavaTemeljnice>

Začetek podatkov glave temeljnice.

○○○○

<SifraVrsteTemeljnice>

Vnesite »PR« za prejete račune.

Obstajajo pa še:

BD          Izpisek v domači denarni enoti

BK          Dvostranski pobot

BL           Blagajna

BT           Izpisek v tuji denarni enoti

DI           Dnevni iztržek

DDV       Obračun DDV

DOP       Drugi osebni prejemki

FT           Finančna temeljnica

IR            Izdan račun

OP          Obračun plač

OS          Osnovna sredstva

OTV       Otvoritev

PR          Prejet račun

PRPR     Prenos prometa

SP           Nalog za službeno potovanje

TDR        Maloprodaja

TR           Tečajne razlike

TROP     Tečajne razlike odprtih postavk

ZAL        Zaloge

ZAP        Zapiranje razredov

ZO          Zamudne obresti

ZT           Zaključna temeljnica

○○○○

<DatumTemeljnice>

Datum opravljanja.

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○

<OpisGlaveTemeljnice>

Oznaka, ki kolikor toliko enoznačno določa račun.

Dolžina: do 250 znakov.

Primer: Računi:1234-1345

○○○

</GlavaTemeljnice>

Konec podatkov glave temeljnice.

○○○

<DDV>

Začetek segmenta DDV.

Ta segment izpolnjuje samo zavezanec za DDV.

○○○○

<DDVVrstica>

Začetek podatkov določenega DDV.

En račun ima en segment DDVVrstica.

○○○○○

<DDVGlava>

En segment DDVVrstica mora imeti en segment DDVGlava.

○○○○○○

<DatumDDV>

Datum prejema.

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○○○

<KnjigaDDV>

Vnesite "PR".

PR > knjiga prejetih računov.

○○○○○○

<DatumKnjizenjaDDV>

Datum prejema.

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○○○

<SifraStranke>

Šifra stranke.

○○○○○○

<Listina>

Oznaka, ki kolikor toliko enoznačno določa račun.

Dolžina: do 30 znakov.

○○○○○○

<DatumListine>

Datum računa.

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○○○

<DatumPrejema>

Datum prejem računa.

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○○

</DDVGlava>

Konec segmenta DDVGlava.

○○○○○

<DDVStopnje>

Začetek segmenta stopenj DDV.

○○○○○○

<DDVStopnja>

Začetek segmenta podatkov določene stopnje DDV.

Teh segmentov je toliko, kolikor različnih stopenj DDV ima račun.

○○○○○○○

<SifraStopnjeDDV>

"S" za splošno stopnjo.

"Z" za znižano stopnjo.

"O" za oproščeno.

"N" za neobdavčeno.

○○○○○○○

<Osnova>

Osnova za DDV od blaga.

○○○○○○○

<DDV>

Obračunan DDV od blaga.

○○○○○○○

<StoritevOsnova>

Osnova za DDV od storitev.

○○○○○○○

<StoritevDDV>

Obračunan DDV od storitev.

○○○○○○

</DDVStopnja>Podatki naslednje stopnje itd.

○○○○○

</DDVStopnje>

Konec segmenta stopenj.

○○○○

</DDVVrstica>

Konec podatkov določenega DDV.

○○○

</DDV>

Konec segmenta DDV.

○○○

<VrsticeTemeljnice>

Začetek segmenta knjižb.

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Začetek podatkov knjižbe obveznosti.

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum opravljanja.

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Oznaka, ki kolikor toliko enoznačno določa račun.

○○○○○

<SifraKonta>

»2200« za kupce v Sloveniji.

»2210« za kupce izven SI, ki niso iz EU.

»2211« za kupce izven SI iz EU.

○○○○○

<SifraStranke>

Šifra stranke.

○○○○○

<DatumZapadlosti>

Datum zapadlosti.

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<DatumOpravljanja>

Datum opravljanja.

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<VezaZaPlacilo>

Veza za plačilo.

○○○○○

<SifraDenarneEnote>

Šifra denarne enote iz šifranta tečajev.

○○○○○

<ZnesekVDobroVDenarniEnoti>

Znesek računa (obveznosti) v domači denarni enoti.

○○○○○

<ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>

Znesek računa (obveznosti) v domači denarni enoti.

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Konec podatkov knjižbe terjatve.

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Začetek podatkov knjižbe DDV.

Te knjižbe (ena ali dve) se formirajo samo, če obstaja DDV po splošni ali znižani stopnji.

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum opravljanja.

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Oznaka, ki kolikor toliko enoznačno določa račun.

Dolžina: do 250 znakov.

○○○○○

<SifraKonta>

»16000« za DDV po splošni stopnji.

»16001« za DDV po znižani stopnji.

○○○○○

<ZnesekVBremeVDenarniEnoti>

Znesek DDV.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○○

<ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>

Znesek DDV.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Konec podatkov knjižbe DDV.

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Začetek podatkov knjižbe stroška, sredstva,....

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum opravljanja.

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Oznaka, ki kolikor toliko enoznačno določa račun.

○○○○○

<SifraKonta>

Različni konti glede na vsebino, lahko je celoten razred 4, konti razreda 3 ali 6,…

○○○○○

<ZnesekVBremeVDenarniEnoti>

Znesek stroška, sredstva,...

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○○

<ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>

Znesek stroška, sredstva,...

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Konec podatkov knjižbe prihodka od blaga.

○○○

</VrsticeTemeljnice>

Konec segmenta knjižb.

○○

</Temeljnica>

Konec podatkov določene temeljnice.</Temeljnice>

Konec segmenta temeljnic.

</MinimaxUvozKnjigovodstvo>

Primer datoteke XML za uvoz strank in prejetih računov

<miniMAXUvozKnjigovodstvo xmlns="http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo.xsd">

<Stranke>

<Stranka>

<Sifra>123</Sifra>

<Naziv>Podjetje d.o.o.</Naziv>

<Naslov>Ulica 1a</Naslov>

<PostnaStevilka>1000</PostnaStevilka>

<NazivPoste>Ljubljana</NazivPoste>

<DavcniZavezanec>D</DavcniZavezanec>

<IdentifikacijskaStevilka>SI12345678</IdentifikacijskaStevilka>

</Stranka>

</Stranke>

<Temeljnice>

<Temeljnica>

<GlavaTemeljnice>

<SifraVrsteTemeljnice>PR</SifraVrsteTemeljnice>

<DatumTemeljnice>2022-02-02</DatumTemeljnice>

<OpisGlaveTemeljnice>PR:2022-12</OpisGlaveTemeljnice>

</GlavaTemeljnice>

<DDV>

<DDVVrstica>

<DDVGlava>

<DatumDDV>2022-02-02</DatumDDV>

<KnjigaDDV>PR</KnjigaDDV>

<DatumKnjizenjaDDV>2022-02-02</DatumKnjizenjaDDV>

<SifraStranke>123</SifraStranke>

<Listina>PR:2022-12</Listina>

<DatumListine>2022-02-01</DatumListine>

<DatumPrejema>2022-02-01</DatumPrejema>

</DDVGlava>

<DDVStopnje>

<DDVStopnja>

<SifraStopnjeDDV>S</SifraStopnjeDDV>

<Osnova>100.00</Osnova>

<DDV>20.00</DDV>

<StoritevOsnova>200.00</StoritevOsnova>

<StoritevDDV>40.00</StoritevDDV>

</DDVStopnja>

</DDVStopnje>

</DDVVrstica>

</DDV>

<VrsticeTemeljnice>

<VrsticaTemeljnice>

<DatumKnjizbe>2022-02-02</DatumKnjizbe>

<OpisVrsticeTemeljnice>PR:2022-12</OpisVrsticeTemeljnice>

<SifraKonta>2200</SifraKonta>

<SifraStranke>123</SifraStranke>

<DatumZapadlosti>2022-04-06</DatumZapadlosti>

<DatumOpravljanja>2022-02-16</DatumOpravljanja>

<VezaZaPlacilo>2022-12</VezaZaPlacilo>

<ZnesekVDobroVDenarniEnoti>120.00</ZnesekVDobroVDenarniEnoti>

<ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>120.00</ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>

</VrsticaTemeljnice>

<VrsticaTemeljnice>

<DatumKnjizbe>2022-02-02</DatumKnjizbe>

<OpisVrsticeTemeljnice>PR:2022-12</OpisVrsticeTemeljnice>

<SifraKonta>4000</SifraKonta>

<ZnesekVBremeVDenarniEnoti>100.00</ZnesekVBremeVDenarniEnoti>

<ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>100.00</ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>

</VrsticaTemeljnice>

<VrsticaTemeljnice>

<DatumKnjizbe>2022-02-02</DatumKnjizbe>

<OpisVrsticeTemeljnice>PR:2022-12</OpisVrsticeTemeljnice>

<SifraKonta>16000</SifraKonta>

<ZnesekVBremeVDenarniEnoti>20.00</ZnesekVBremeVDenarniEnoti>

<ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>20.00</ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>

</VrsticaTemeljnice>

<VrsticaTemeljnice>

<DatumKnjizbe>2022-02-02</DatumKnjizbe>

<OpisVrsticeTemeljnice>PR:2022-12</OpisVrsticeTemeljnice>

<SifraKonta>2200</SifraKonta>

<SifraStranke>123</SifraStranke>

<DatumZapadlosti>2022-04-06</DatumZapadlosti>

<DatumOpravljanja>2022-02-16</DatumOpravljanja>

<VezaZaPlacilo>2022-12</VezaZaPlacilo>

<ZnesekVDobroVDenarniEnoti>240.00</ZnesekVDobroVDenarniEnoti>

<ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>240.00</ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>

</VrsticaTemeljnice>

<VrsticaTemeljnice>

<DatumKnjizbe>2022-02-02</DatumKnjizbe>

<OpisVrsticeTemeljnice>PR:2022-12</OpisVrsticeTemeljnice>

<SifraKonta>4100</SifraKonta>

<ZnesekVBremeVDenarniEnoti>200.00</ZnesekVBremeVDenarniEnoti>

<ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>200.00</ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>

</VrsticaTemeljnice>

<VrsticaTemeljnice>

<DatumKnjizbe>2022-02-02</DatumKnjizbe>

<OpisVrsticeTemeljnice>PR:2022-12</OpisVrsticeTemeljnice>

<SifraKonta>16000</SifraKonta>

<ZnesekVBremeVDenarniEnoti>40.00</ZnesekVBremeVDenarniEnoti>

<ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>40.00</ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>

</VrsticaTemeljnice>

</VrsticeTemeljnice>

</Temeljnica>

</Temeljnice>

</miniMAXUvozKnjigovodstvo>

V tem prispevku