Nadomestila plače nad 90 dni v breme ZZZS

Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), ki je začel veljati 31. 5. 2012 (Uradni list št. 40/21012 z dne 30. 5. 2012) v 6. členu (nov tretji odstavek 31. člena ZZVZZ) spreminja odmerni odstotek za izračun nadomestila plače za prvih 90 koledarskih dni izplačila nadomestila plače, ki se izplačuje v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Vnos nadomestil 

  1. V meniju Plače > Obračun Plač > Nova plača.
  2. Na drugem koraku obračuna izberemo ustrezno vrsto nadomestila.

V obdobju, ko nastopita dve vrsti izplačila do 90 dni in nad 90 dni v breme ZZZS, program pripravi dva zahtevka, za vsako vrsto izplačila svojega.

Nove vrste izplačil (do 90 koledarskih dni)

 

Stare vrste izplačil in spremembe (nad 90 koledarskih dni)

Pojasnila ZZZS

Vir: www.zzzs.si

Znižani odmerni odstotek se uporabi za izračun nadomestila plače pri zavarovancih, ki so pridobili pravico do nadomestila plače v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja od dneva uveljavitve ZUJF dalje.

Znižani odstotki za prvih 90 koledarskih dni zadržanosti v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja se uporabijo za tiste zavarovance, ki pridobijo pravico do nadomestila plače v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja od dneva uveljavitve ZUJF dalje, torej od vključno 31.05.2012 dalje.

Primer 1:

Prvi dan zadržanosti = 07.05.2020
Razlog zadržanosti= 01-bolezen
Prvi dan v breme ZZZS (31. delovni dan)  = 18.06.2020

Prvih 90 koledarskih dni = 18.06.2020 do 15.09.2020 znaša odmerni odstotek =  80% osnove
Od 91.  koledarskega dne dalje = od 16.09.2020 dalje znaša odmerni odstotek = 90% osnove

Ker je 31. delovni dan oz. prvi dan izplačila nadomestila plače v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja nastopil po uveljavitvi ZUJF, se:- za  prvih 90 koledarskih dni, za obračun nadomestila plače v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, uporabijo odstotki določeni v drugi alinei tretjega odstavka 31. člena ZZVZZ  = 80% osnove ob zadržanosti od dela zaradi bolezni,- od vključno 91. koledarskega dne dalje pa, odmerni odstotki določeni v drugi alinei drugega odstavka 31. člena ZZVZZ = 90% osnove ob zadržanosti od dela zaradi bolezni.

Pri zavarovancih, ki so na dan uveljavitve ZUJF že upravičeni do nadomestila plače v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, odmerni odstotek ostaja nespremenjen.

Znižanje odmernega odstotka, ki je določeno v 6. členu ZUJF, ne vpliva na odmerni odstotek za izračun nadomestila plače za zavarovance, ki so na dan uveljavitve ZUJF že upravičeni do nadomestila plače v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, ne glede na dejstvo, da se 90-dnevno obdobje prejemanja nadomestila v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja  še ni izteklo.

Za navedene zavarovance je potrebno tudi po uveljavitvi ZUJF-a, pri izračunu nadomestila plače, uporabiti odmerni odstotek kot je določen v drugem odstavku 31. člena ZZVZZ.

Primer 2:

Prvi dan zadržanosti = 02.04.2020
Razlog zadržanosti= 01-bolezen
Prvi dan v breme ZZZS (31.delovni dan)  = 14.05.2020

Odmerni odstotek za izračun nadomestila plače v breme ZZZS = 90% osnove (druga alinea drugega odstavka 31. člena ZZVZZ)Ker je 31. delovni dan oz. prvi dan izplačila nadomestila plače v breme ZZZS nastopil pred uveljavitvijo ZUJF, se za celotno neprekinjeno zadržanost od dela pri obračunu nadomestila plače v breme ZZZS uporabijo  odstotki po drugem odstavku 31. člena ZZVZZ = 90% osnove ob zadržanosti od dela zaradi bolezni.

V tem prispevku