Nastavitve organizacije

V nastavitvah organizacije vnašamo splošne podatke o organizaciji in nastavitvene podatke za posamezne module. Začetne podatke uredimo ob odprtju nove organizacije:

  1. V meniju  Nastavitve > Organizacija.

Splošni podatki

2. Če smo organizacijo poiskali na seznamu javne baze, je večina podatkov že prepisana v spodnja polja. Podatke preverimo in po potrebi dopolnimo.

3. Če organizacije ni v javni bazi, podatke ročno vnesemo. Podatki označeni z  so obvezni.

4. Vnesemo (skrajšani) Naziv organizacije. Podatek bo prikazan na vseh oknih programa, izpisih, obrazcih, ki jih pripravijo posamezni moduli, kot nalogodajalec v plačilnih nalogih.

5. Vnesemo Naslov organizacije, ulico in hišno številko. Podatek je sestavni del podatkov naslovnika.

6. Izberemo Državo organizacije.

7. Izberemo Pošto organizacije, številko in kraj. Podatek je sestavni del podatkov naslovnika.

8. Vnesemo Matično številko. Podatek program izpiše na vseh listinah, ki ga zahtevajo.

9. Vnesemo Davčno številko. Podatek program izpiše na vseh listinah, ki ga zahtevajo.

10. Izberemo Dejavnost. Podatek program izpiše na vseh listinah, ki ga zahtevajo.

11. Vnesemo Začetek vodenja v sistemu Minimax. Podatek določa spodnjo mejo datuma poslovnih dogodkov, ki jih vnašamo v Minimax.

12. Vnesemo Začetek poslovanja. Podatek program izpiše na vseh listinah, ki ga zahtevajo.

13. Polje Zaključek poslovanja (zaprtje podjetja) pustimo prazno. Datum vnesemo samo v primeru, ko prenehamo s poslovanjem.

14. Vnesemo Kraj za listine. Ta podatek program izpiše na vseh listinah, ki ga zahtevajo.

15. Iz seznama izberemo Davčno upravo.

Plače

Če smo že aktivirali meni Plače, lahko v nastavitvah organizacije naknadno urejamo sledeče nastavitve:

16. Vnesemo Registrsko številko zavezanca za ZPIZ. Podatek zahteva priprava obrazca M4.

17. Polja Pooblaščenca izpolnimo, v kolikor pooblastimo drugo podjetje ali osebo za oddajo podatkov družbe (npr. računovodski servis).

  • Vnesemo Podjetje oziroma ime in priimek osebe, ki je odgovorna za oddajo podatkov obračuna plač.
  • Vnesemo Naslov odgovornega za oddajo podatkov obračuna plač.
  • Vnesemo Davčno številko odgovornega za oddajo podatkov obračuna plač.

DDV

18. Vnesemo Identifikacijsko številko. Ta podatek program izpiše na vseh listinah, ki ga zahtevajo.

Računi

Če smo aktivirali meni Izdani računi lahko naknadno urejamo sledeče nastavitve:

19. Vnesemo dneve za zapadlost. Podatek program samodejno upošteva pri vnosu nove stranke

  • Pri vnosu izdanega in prejetega računa pa program upošteva število dni za zapadlost iz menija šifrant > stranke.

20. Izberemo od katerega datuma se računa zapadlost:

  • od datuma opravljanja do ali
  • od datuma računa.

21. Prikaz vrednosti razlike v ceni na računih: če polje označimo, program pri vnosu izdanega računa prikaže vrednost razlike v ceni, pod pogojem, da ima artikel vneseno nabavno vrednost.

22. Prikaz vrednosti razlike v ceni na predračunih: če polje označimo, program pri vnosu predračuna prikaže vrednost razlike v ceni, pod pogojem, da ima artikel vneseno nabavno vrednost.

23. Vnesemo Upoštevanje predplačil od datuma.

24. Polje Ročni vnos stopenj DDV označimo, če je slovensko podjetje registrirano kot zavezanec za DDV v drugi državi članici EU. Več o ročnem vnosu stopenj DDV lahko preberemo tukaj.

25. Polje Vnos analitike na vrstici izdanega računa označimo, če želimo na vrsticah izdanega računa upoštevati analitiko za kasnejše pregledovanje prek zbirov. Več o vnosu analitike na vrstici izdanega računa lahko preberemo tukaj.

e-Računi

26.  Če bomo pošiljali e-račune preko ponudnika Bizbox, ga izberemo pri polju Ponudnik elektronske poti.

27. Vnesemo uporabniško ime in geslo, katera smo pridobili ob registraciji prek spletnega ponudnika ZZI.

Zaloge

Če smo aktivirali meni Zaloge, lahko naknadno urejamo sledeče nastavitve:

28. Če polje Razbremenitev zalog neposredno z vnosom računa označimobo program v primeru izstavitve izdanega računa samodejno razbremeni zalogo z vnosom nove izdaje.

29. Dodana kljukica pri polju Vnos serij na artiklih omogoča vnos serij na Prejemih oziroma je vnos serije obvezen podatek. Več o vnosu serij in serijskih števil lahko preberemo tukaj.

Osnovna sredstva

30. Če smo aktivirali meni Osnovna sredstva, program prikaže v nastavitvah organizacije informacijo o letu začetka obdelave.

Potni nalogi

31. Možnost imamo, da nastavimo obračun dnevnic za enodnevna potovanja. Vpisan podatek pri polju za enodnevna potovanja se dnevnice obračunajo le v primeru, ko potovanje pričnemo pred določeno uro ali zaključi po določeni uri pripomore k hitrejšemu vnosu podatkov potnih nalogov. 

Ostalo

32. Če polje Zaporedno številčno šifriranje artiklov označimo, program pri vnosu novega artikla samodejno ponudi zaporedno številko oziroma šifro artikla.

33. Dodana kljukico pri polju Vnos serijskih številk na artiklih, omogoča vnos serijskih številk na Izdajah oziroma je vnos serijskih številk obvezen podatek. Več o vnosu serij in serijskih števil lahko preberemo tukaj.

V tem prispevku