Nastavitve organizacije

V nastavitvah organizacije vnašamo splošne podatke o organizaciji in nastavitvene podatke za posamezne module. Začetne podatke uredimo ob odprtju nove organizacije:

V meniju  Nastavitve > Organizacija.


Splošni podatki

1. Če smo organizacijo poiskali na seznamu javne baze, potem bo večina podatkov že prepisana v spodnja polja. Podatke  preverimo in po potrebi dopolnimo.

  • Če organizacije ni v javni bazi, jo ročno vnesemo. (podatki označeni z  so obvezni)

2. Vnesemo (skrajšani) Naziv organizacije : podatek bo prikazan na vseh oknih programa, izpisih, obrazcih, kot nalogodajalec v plačilnih nalogih, ki jih pripravijo posamezni moduli.

3. Vnesemo Naslov organizacije (ulica in hišna številka) : podatek je sestavni del podatkov naslovnika.

4. Izberemo Državo organizacije.

5. Izberemo Pošto organizacije (številka in kraj): podatek je sestavni del podatkov naslovnika.

6. Vnesemo Matično številko: ta podatek program izpiše na vseh listinah, ki ga zahtevajo.

7. Vnesemo Davčno številko: ta podatek program izpiše na vseh listinah, ki ga zahtevajo.

8. Izberemo Dejavnost: ta podatek program izpiše na vseh listinah, ki ga zahtevajo.

9. Vnesemo Začetek poslovanja v sistemu MiniMax : podatek določa spodnjo mejo datuma poslovnih dogodkov, ki jih vnašamo v Minimax.

10. Vnesemo Datum začetka poslovanja ta podatek program izpiše na vseh listinah, ki ga zahtevajo.

11. Datum zaključka poslovanja : vnesemo samo v primeru, ko prenehamo s poslovanjem.

11. Vnesemo Kraj za listine ta podatek program izpiše na vseh listinah, ki ga zahtevajo.

12. Iz seznama izberemo Davčno upravo.

 

Plače

Če smo aktivirali Plače lahko naknadno urejamo sledeče nastavitve:

1. Vnesemo Registrsko številko zavezanca za ZPIZ : podatek zahteva priprava obrazca M4.

2. Vnesemo Pooblaščenca:  polje izpolnimo, v kolikor pooblastimo drugo osebo za oddajo podatkov družbe.

3. Vnesemo Podjetje oziroma ime in priimek: vnesemo podatke podjetja oziroma osebe, ki je odgovorna za oddajo podatkov obračuna plač.

4. Vnesemo Naslov.

5. Vnesemo Davčno številko.

 

DDV

1. Vnesemo Identifikacijsko številkota podatek program izpiše na vseh listinah, ki ga zahtevajo.

 

Računi

Če smo aktivirali Račune lahko naknadno urejamo sledeče nastavitve:

1. Vnesemo dneve za zapadlost: podatek program samodejno upošteva pri vnosu nove stranke. Pri vnosu izdanega in prejetega računa pa program ta podatek upošteva prek menija šifranta stranke.

2. Izberemo od katerega datuma se računa zapadlost.

3. Prikaz vrednosti razlike v ceni na računih: pri vnosu izdanega računa, program prikaže vrednost razlike v ceni, v kolikor ima artikel vneseno nabavno vrednost.

4. Prikaz vrednosti razlike v ceni na predračunih: pri vnosu predračuna, program prikaže vrednost razlike v ceni, v kolikor ima artikel vneseno nabavno vrednost.

5. Vnesemo datum upoštevanja predplačil.

6. Vnesemo datum Upoštevanje predplačil od datuma

7. Ročni vnos stopenj DDV. 

8. Vnos analitike na vrstici izdanega računa.

 

Podatki za bizBox

1. Uporabimo v primeru pošiljanja e-računov

2. Vnesemo uporabniško ime in geslo, katera smo pridobili ob registraciji prek spletnega ponudnika ZZI.

 

Zaloge

Če smo aktivirali Zaloge lahko naknadno urejamo sledeče nastavitve:

1. Vnos prodajne cene v zalogah : z vnosom prejema od dobavitelja, program ponudi opcijo vnosa prodajne cene.

2. Razbremenitev zalog neposredno z vnosom računa : v primeru izstavitve izdanega računa, program samodejno razbremeni zalogo z vnosom nove izdaje.

3. Vnos serij na artiklih: pri vnosu prejemov in izdaj prek zalog, je vnos serijske številke obvezen podatek.

 

Osnovna sredstva

Če smo aktivirali Osnovna sredstva,  imamo v nastavitvah organizacije informacijo o letu začetka obdelave.


Potni nalogi

Opcijsko lahko izberemo, da za enodnevna potovanja dnevnice obračunamo v primeru, ko potovanje pričnemo pred in se zaključi po določeni uri (opisani podatek pripomore k hitrejšemu vnosu podatkov službenih potovanj).

 

Ostalo

1. Zaporedno številčno šifriranje artiklov: z vnosom novega artikla, program samodejno ponudi ustrezno zaporedno številko oziroma šifro artikla.

2. Vnos serijskih številk na artiklih: v kolikor izberemo opisano opcijo pomeni, da je vnos serijskih številk na artiklih obvezen podatek.

V tem prispevku