Prejeti račun za »dograditev« obstoječega osnovnega sredstva

Navodila velja za primer vnosa prejetega računa za dograditev osnovnega sredstva 

V meniju Poslovanje > Prejeti računi vnesemo glavo računa enako kot za vse druge prejete račune. 

Dodajanje odhodkov

 1. Na vrstici računa dodamo odhodek z naslednjimi nastavitvami:
  • Vrsta odhodka > osnovno sredstvo ali nepremičnina.
  • Pri polju Osnovno sredstvo izberemo na spustnem seznamu osnovno sredstvo, ki ga dograjujemo (obstoječe osnovno sredstvo v registru).
  • V polju Prenos v uporabo izbiramo med naslednjimi možnostmi:
   • Če je bilo sredstvo že dano v uporabo:
    • Ne gre takoj v uporabo.
    • Ne gre takoj v uporabo in zmanjša popravke vrednosti.
    • Takoj v uporabo.
    • Takoj v uporabo in zmanjša popravek vrednosti.
   • Če sredstvo še ni bilo dano v uporabo:
    • Takoj v uporabo.
    • Ne gre takoj v uporabo.
    • 100% odpis.
  • Določen konto knjiženja (prehodni konto) 0270 - Nepremičnine v gradnji oziroma izdelavi ali 0470 - Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva v gradnji oziroma izdelavi.
  • Izbrano ustrezno stopnjo DDV-ja.
 2. Preverimo Znesek osnove in DDV.
 3. V polje Opis vpišemo poljuben podatek,
 4. Vnos odhodka shranimo in račun potrdimo.  

Vnos več dograditev 

Če imamo na računu več osnovnih sredstev ali dograditev, za vsako osnovno sredstvo ali dograditev dodamo svoj odhodek. 

 • Vsakemu odhodku vnesemo vrednost osnove – glede na osnovno sredstvo, ki ga izberemo.

Ko zaključimo z dodajanjem odhodkov, račun potrdimo s klikom na Potrdi.

DDV evidence

Če smo zavezanci za DDV, bo na podlagi vnosa zapisana nabava osnovnega sredstva na obrazcu DDV-O.

Prikaz v registru

 1. Vnos dograditve v register preverimo v meniju Knjigovodstvo > Osnovna sredstva.
 2. Na preglednici izberemo (dograjeno) osnovno sredstvo.
 3. Na pogledu osnovnega sredstva, pri razdelku Promet, je prikazana vrstica za dograditev (Nova nabava).
  • Če smo na prejetem računu izbrali Takoj v uporabo, program prikaže vrstico nova nabava in vrstico s temeljnico za Prvič v uporabo. 
  • Če smo na prejetem računu izbrali Ne gre takoj v uporabo, potem damo osnovno sredstvo naknadno v uporabo.  Kako damo osnovno sredstvo naknadno v uporabo preverite Tukaj.

Če v šifrantu amortizacijskih skupin spremenimo nastavitve kontov, po knjiženju prejetega računa s katerim smo sredstvo dali v uporabo, knjižbe za nazaj ne bodo spremenjene.

V tem prispevku