Nastavitve pokazateljev

Pokazatelji so kazalniki, ki jih pripravimo v programu na podlagi kontov.


Nastavitve pokazateljev

1. V Nastavitvah  >  Pokazateljev preverimo nastavitve:

Pokazatelji, ki so sistemsko določeni v programu so osnova za:

 • pregled pokazateljev v meniju Poslovanje > Pokazatelji , to so pokazatelji , ki imajo v polju Razvrščanje oznake od A do G.
 • prikaz podatkov v poslovnih pregledih z grafikoni na vstopni strani organizacije. To so pokazatelji, ki imajo v polju Razvrščanje oznako pod črko M.

Pokazatelje za grafikone lahko uporabnik, ki ima ustrezne pravice,  dodaja sam. Pravice uporabnikov določa administrator plačnika.

 

Vnos novega pokazatelja

V Nastavitvah > Pokazatelji kliknemo > Nov:

1. v polju Naziv:  pokazatelj poljubno poimenujemo. Ta naziv bo viden v spustnem sezamu pokazateljev pri urejanju grafikonov.

2. V polju Upošteva izbiramo med:

 • Vse vrednosti – to pomeni, da bo podatek na grafu prikazan tako v primeru pozitivne kot negativne vrednosti.
 • Samo pozitivne vrednosti - to pomeni, da bo podatek na grafu prikazan samo v primeru pozitivne vrednosti. 

Primer: pripravimo pokazatelj Dobiček. Na pokazatelj dodamo konte prihodkov in od njih odštejemo konte odhodkov. Na tem mestu izberemo samo pozitivne vrednosti, to pomeni, da bo dobiček prikazan samo v primeru, če bo razlika med prihodki in odhodki pozitivna.

 • Samo negativne vrednosti - to pomeni, da bo podatek na grafu prikazan samo v primeru negativne vrednosti. 

Primer: pripravimo pokazatelj Izguba.  Na pokazatelj dodamo konte prihodkov in od njih odštejemo konte odhodkov. Na tem mestu izberemo samo negativne vrednosti, to pomeni, da bo izguba prikazana samo v primeru, če bo razlika med prihodki in odhodki negativna.

3. Polje Oznaka za razvrščanje: podatek je obvezen. Vnesemo poljubno šifro (ni ponavljajoča).

4. V polje Opis: vpišemo poljuben tekst. Podatek ni obvezen.

5. V polju Konto: izberemo konto, s katerega želimo, da pokazatelj jemlje podatke. 

 • Na en pokazatelj lahko dodamo več kontov, katerih vrednosti lahko med seboj seštevamo ali odštevamo.

6. V Polju  Stran knjiženja: s tem podatkom določimo, katere knjižbe z izbranega konta naj bodo na pokazatelju upoštevane. 

 •  Če izberemo Breme - bo program s konta zajel samo knjižbe, ki so knjižene v breme.
 • Če želimo vse knjižbe na določenem kontu, dodamo dva zapisa z istim kontom, prvič mu določimo Breme in drugič Dobro.

7. Polje Operacija: z operacijo določimo ali bo vrednost tega konta na pokazatelju, ki ga vnašamo,  prišteta ali odšteta.

8. Polje Upošteva: izberemo ali naj se na pokazatelju upošteva:

 •  Začetno stanje in promet,
 • ali Samo promet -Če izberemo promet, bo program izpustil knjižbe, ki so v otvoritveni temeljnici (oznaka OTV). 

Npr. Poslovni prihodki je pokazatelj, ki ga dobimo iz knjižb na kontih 76**.Pregled pokazateljev

Pokazatelji prikazujejo poslovanje po mesecih in zbirno kot poslovni izid in bilanca stanja.

1. V meniju Poslovanje > kliknemo Pokazatelji.

 2. polje Leto > program predlaga tekoče poslovno leto

3. Dodana kljukica v polju Potrjene pomeni, da za prikaz upošteva samo poknjižene temeljnice.

 • Prikaz je mogoč v denarni enoti ali v tisoč denarnih enotah.

 

Pomembno.

Pokazatelji za poslovanje so sistemsko vpisani zato jih uporabnik ne more poljubno nastavljati.

V tem prispevku