Nastavitve pokazateljev

Pokazatelji so kazalniki, ki jih pripravimo v programu na podlagi kontov.

Nastavitve pokazateljev

Na vstopni strani v Nastavitvah  > Pokazatelji preverimo nastavitve:

Pokazatelji, ki so sistemsko določeni v programu so osnova za:

 • pregled pokazateljev v meniju Poslovanje > Pokazatelji so pokazatelji, ki imajo v polju Razvrščanje oznake od A do G.
 • prikaz podatkov v poslovnih pregledih z grafikoni na vstopni strani organizacije. To so pokazatelji, ki imajo v polju Razvrščanje oznako pod črko M.

Pokazatelje za grafikone lahko uporabnik, ki ima ustrezne pravice, dodaja sam. Pravice uporabnikov določa administrator plačnika.

Vnos novega pokazatelja

 1. V Nastavitvah > Pokazatelji kliknemo > Nov:
 2. v polju Naziv > pokazatelj poljubno poimenujemo. Ta naziv bo viden v spustnem sezamu pokazateljev pri urejanju grafikonov.
 3. V polju Upošteva izbiramo med:
  • Vse vrednosti – to pomeni, da bo podatek na grafu prikazan tako v primeru pozitivne kot negativne vrednosti.
  • Samo pozitivne vrednosti - to pomeni, da bo podatek na grafu prikazan samo v primeru pozitivne vrednosti. 
   • Primer: pripravimo pokazatelj Dobiček. Na pokazatelj dodamo konte prihodkov in od njih odštejemo konte odhodkov. Na tem mestu izberemo samo pozitivne vrednosti, to pomeni, da bo dobiček prikazan samo v primeru, če bo razlika med prihodki in odhodki pozitivna.
  • Samo negativne vrednosti - to pomeni, da bo podatek na grafu prikazan samo v primeru negativne vrednosti. 
   • Primer: pripravimo pokazatelj Izguba.  Na pokazatelj dodamo konte prihodkov in od njih odštejemo konte odhodkov. Na tem mestu izberemo samo negativne vrednosti, to pomeni, da bo izguba prikazana samo v primeru, če bo razlika med prihodki in odhodki negativna.
 4. Polje Oznaka za razvrščanje: podatek je obvezen. Vnesemo poljubno šifro (ni ponavljajoča).
 5. V polje Opis: vpišemo poljuben tekst. Podatek ni obvezen.
 6. V polju Konto: izberemo konto, s katerega želimo, da pokazatelj jemlje podatke. 
  • Na en pokazatelj lahko dodamo več kontov, katerih vrednosti lahko med seboj seštevamo ali odštevamo.
 7. V polju Stran knjiženja: s tem podatkom določimo, katere knjižbe z izbranega konta naj bodo na pokazatelju upoštevane. 
  • Če izberemo Breme - bo program s konta zajel samo knjižbe, ki so knjižene v breme.
  • Če želimo vse knjižbe na določenem kontu, dodamo dva zapisa z istim kontom, prvič mu določimo Breme in drugič Dobro.
 8. Polje Operacija: z operacijo določimo ali bo vrednost tega konta na pokazatelju, ki ga vnašamo,  prišteta ali odšteta.
 9. Polje Upošteva: izberemo ali naj se na pokazatelju upošteva:
  • Začetno stanje in promet,
  • ali Samo promet: Če izberemo promet, bo program izpustil knjižbe, ki so v otvoritveni temeljnici (oznaka OTV). 
   • Npr. Poslovni prihodki je pokazatelj, ki ga dobimo iz knjižb na kontih 76**.

Pregled pokazateljev

Pokazatelji prikazujejo poslovanje po mesecih in zbirno kot poslovni izid in bilanca stanja.

 1. V meniju Poslovanje > kliknemo Pokazatelji.
 2. polje Leto > program predlaga tekoče poslovno leto,
 3. dodana kljukica v polju Potrjene pomeni, da za prikaz upošteva samo knjižene temeljnice.
  • Prikaz je mogoč v denarni enoti ali v tisoč denarnih enotah.

Pomembno.

Pokazatelji za poslovanje so sistemsko vpisani zato jih uporabnik ne more poljubno nastavljati.

V tem prispevku