Osnova za plačilo prispevkov – zavarovalna osnova

Določitev zneska zavarovalne osnove

Samozaposlene osebe plačujejo prispevke od zavarovalne osnove. Zavarovalna osnova je skladno s 145. členom ZPIZ-2 določena v višini dobička zavarovanca, ugotovljenega v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, v katerem niso upoštevani obračunani prispevki za socialno varnost ter znižanje in povečanje davčne osnove, preračunanega na mesec. Za samozaposlene se tako ugotovljeni dobiček za določitev zavarovalne osnove zniža za 25 %. Najvišja možna zavarovalna osnova je določena v višini 3,5-kratnika povprečne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec.

Prehodno obdobje za znižanje dobička

Skladno s tretjim odstavkom 410. člena ZPIZ-2 je določeno prehodno obdobje za določitev zneska znižanja dobička, in sicer se:

- v letu 2014 dobiček samozaposlenega zniža za 30%,

- v letu 2015 se zniža za 28%,

- od leta 2016 dalje pa za 25%. 

Če dobiček samozaposlenega ne preseže 60 % povprečne letne plače zaposlenih v RS (v nadaljevanju: PPL), je zavarovalna osnova 60 % povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec (v nadaljevanju: PP).

 

Prehodno obdobje za določitev dobička za določitev najnižje zavarovalne osnove in najnižje zavarovalne osnove

Po določbi drugega in enajstega odstavka 410. člena ZPIZ-2 znaša dobiček za določitev najnižje zavarovalne osnove in najnižja zavarovalna osnova:

- v letu 2013: minimalna plača,

- v letu 2014: minimalna plača,

- v letu 2015: 54 % PP,

- v letu 2016: 56 % PP,

- v letu 2017: 58 % PP,

- v letu 2018: 60 % PP.

 

Program smo skladno z zakonodajo dopolnili tako pri zasebnikih kot pri družbenikih. Pri zasebnikih je potrebno znotraj menija šifranta delavca izbrati ustrezno zavarovalno osnovo in vnesti podatke. 

Dodali smo polja "Uveljavljanje znižanja zavarovalne osnove", "Odstotek znižanja" (polje je aktivno samo v primeru, ko je v polju "Uveljavljanje znižanja zavarovalne osnove" dodana kljukica).

"Obračun prispevkov od višje zavarovalne osnove" ter "Znesek višje zavarovalne osnove" (polje je aktivno samo v primeru, ko je v polju "obračun prispevkov od višje zavarovalne osnove" dodana kljukica).

Nastavitev si uredimo v šifrantu Delavcev pod Podatki za osebne prejemke.

 

 

Spremembe glede tega se upoštevajo tudi na obrazcih OPSVL in OPSVZ. Dodali smo polja 085 - Zavezanec uveljavlja znižanje zavarovalne osnove. Ta podatek vpliva na mesečno osnovo za polni delovni čas, polje 110 (OPSVL in OPSVZ). Polje 105 - Polna zavarovalna osnova je osnova določena na podlagi dobička (obrazec DDD). Ne sme biti nižja od minimalne osnove in omejitev navzgor ni. Polje 110 – Mesečna osnova za polni delovni čas; v to polje se vpiše osnova od katere se dejansko obračunajo prispevki. To polje je omejeno navzdol in navzgor z najnižjo in najvišjo osnovo. Dodano je polje 425 – v tem polju so sešteti prispevki za starševsko varstvo (IZ in NA), ter polje 445 -  v tem polju so sešteti prispevki za zaposlovanje (IZ in NA).

V tem prispevku