Osnova za plačilo prispevkov – zavarovalna osnova

Določitev zneska zavarovalne osnove

Samozaposlene osebe plačujejo prispevke od zavarovalne osnove. Zavarovalna osnova je skladno s 145. členom ZPIZ-2 določena v višini dobička zavarovanca, ugotovljenega v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, v katerem niso upoštevani obračunani prispevki za socialno varnost ter znižanje in povečanje davčne osnove, preračunanega na mesec. Za samozaposlene se tako ugotovljeni dobiček za določitev zavarovalne osnove zniža za 25 %. Najvišja možna zavarovalna osnova je določena v višini 3,5-kratnika povprečne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec.

Prehodno obdobje za znižanje dobička

Skladno s tretjim odstavkom 410. člena ZPIZ-2 je določeno prehodno obdobje za določitev zneska znižanja dobička, in sicer se:

 • v letu 2014 dobiček samozaposlenega zniža za 30%,
 • v letu 2015 se zniža za 28%,
 • od leta 2016 dalje pa za 25%. 

Če dobiček samozaposlenega ne preseže 60 % povprečne letne plače zaposlenih v RS (v nadaljevanju: PPL), je zavarovalna osnova 60 % povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec (v nadaljevanju: PP).

Prehodno obdobje za določitev dobička za določitev najnižje zavarovalne osnove in najnižje zavarovalne osnove

Po določbi drugega in enajstega odstavka 410. člena ZPIZ-2 znaša dobiček za določitev najnižje zavarovalne osnove in najnižja zavarovalna osnova:

 • v letu 2013: minimalna plača,
 • v letu 2014: minimalna plača,
 • v letu 2015: 54 % PP,
 • v letu 2016: 56 % PP,
 • v letu 2017: 58 % PP,
 • v letu 2018: 60 % PP.

Program smo skladno z zakonodajo dopolnili tako pri zasebnikih kot pri družbenikih. Pri zasebnikih je potrebno znotraj menija šifranta delavca izbrati ustrezno zavarovalno osnovo in vnesti podatke. 

 • Dodali smo polja Uveljavljanje znižanja zavarovalne osnove, Odstotek znižanja (polje je aktivno samo v primeru, ko je v polju Uveljavljanje znižanja zavarovalne osnove dodana kljukica).
 • Obračun prispevkov od višje zavarovalne osnove ter Znesek višje zavarovalne osnove (polje je aktivno samo v primeru, ko je v polju Obračun prispevkov od višje zavarovalne osnove dodana kljukica).

Nastavitev uredimo v šifrantu Delavcev pod Podatki za osebne prejemke.

Kaj program pripravi?

Spremembe glede tega se upoštevajo tudi na obrazcih OPSVL in OPSVZ

 • Dodali smo polja 085 - Zavezanec uveljavlja znižanje zavarovalne osnove. Ta podatek vpliva na mesečno osnovo za polni delovni čas, polje 110 (OPSVL in OPSVZ). 
 • Polje 105 - Polna zavarovalna osnova je osnova določena na podlagi dobička (obrazec DDD). Ne sme biti nižja od minimalne osnove in omejitev navzgor ni. 
 • Polje 110 – Mesečna osnova za polni delovni čas; v to polje se vpiše osnova od katere se dejansko obračunajo prispevki. To polje je omejeno navzdol in navzgor z najnižjo in najvišjo osnovo. 
 • Dodano je polje 425 – v tem polju so sešteti prispevki za starševsko varstvo (IZ in NA), 
 • ter polje 445 - v tem polju so sešteti prispevki za zaposlovanje (IZ in NA).
V tem prispevku