Stotinske izravnave

Pri plačilih računov kupcev in dobaviteljev prihaja občasno do majhnih razlik med zneskom računa in dejanskim zneskom plačila, zaradi česar ostajajo računi med odprtimi postavkami.

Minimax lahko te razlike samodejno preknjiži na konte izrednih prihodkov oziroma odhodkov ter zapre postavke, ki so ostale odprte zaradi teh majhnih razlik.

 

Knjiženje stotinskih izravnav

1. V meniju Poslovanje > Odprte postavke > kliknemo Stotinske izravnave.

 

2. Vpišemo največji znesek izravnave:

  • Primer: vpisan znesek 1 pomeni vse odprte postavke v znesku največ 1,00 EUR, torej od 0,01 EUR do vključno 1,00 EUR.

3. Vpišemo konto - Pri izdanih računih je običajno konto 1200, pri prejetih pa 2200.

4. Program prikaže preglednico odprtih postavk, ki ustrezajo tema dvema pogojema.

5. Izberemo Poknjiži.

6. Program pripravi avtomatično finančno temeljnico (FT), ki jo lahko pregledamo s klikom na Pogled temeljnice.

 

Kaj program pripravi?

Na kontu, ki smo ga izbrali, pripravi ustrezne knjižbe za odprte zneske in protiknjižbe na konto 7590 (Ostali odhodki) pri izdanih računih oziroma na konto 7890 (Ostali prihodki) pri prejetih računih.

Ta dva konta sta določena v šifrantu Avtomatični konti.

V tem prispevku