Začetek dela z bančnimi izpiski

V Bančnih izpiskih knjižimo bančne izpiske v domači in tuji denarni enoti, pri potrditvi nastane temeljnica v Dvostavnem knjigovodstvu z zapiranjem odprtih postavk.

 Osnovne funkcionalnosti

Iz menija izberemo Banka > Bančni izpiski.

V Bančnih izpiskih lahko:

 

Začetne nastavitve

Nastavitve TRR organizacije

  • Pred knjiženjem izpiskov uredimo nastavitve transakcijskih Nastavitve transakcijskih računov organizacije, kjer je določen tudi konto knjiženja izpiska.
  • Če imamo več transakcijskih računov, mora imeti vsak račun izbran svoj konto za knjiženje izpiskov.
  • Če ima en račun več podračunov za različne denarne enote, mora imeti tudi vsak podračun določen svoj konto.

Začetno stanje na TRR

  • Ob začetku dela z Minimaxom vnesemo otvoritveno temeljnico (OTV), ki vključuje tudi konte TRR, ki jih uporabljamo pri knjiženju bančnih izpiskov.
  • S knjiženjem izpiskov lahko pričnemo preden je knjižena otvoritev, le da bo ob potrditvi izpiskov prikazano stanje na posameznem računu napačno. 

Nastavitve kontov

  • Knjiženje bančnega izpiska je mogoče samo na konte, ki imajo v  > Šifranti > Konti dodano kljukico pri "konto izpiska", V Šifranti > Konti z dodano kljukico določimo nastavitev > Konto izpiska.
V tem prispevku