Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje

Za obračun premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (PDPZ) najprej uredimo nastavitve za obračun.

Nastavitev za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje

 1. V meniju Šifranti > Delavci kliknemo Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje
 2. V polje Naziv: vpišemo naziv PDPZ
 3. V polje Stranka: izberemo stranko, kateri bomo plačevali premijo (zavarovalnico)
 4. Datum začetka: vnesemo datum začetka obračunavanja premij
 5. Datum konca: vnesemo datum konca obračunavanja premij, v primeru prekinitve.

Podatki za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje

Model: Najprej izberemo model za PDPZ. Od modela je odvisno kakšna datoteka bo program pripravil za poročanje zavarovalnici pri zaključku obračuna plače.

Izberemo enega izmed:

 1. Pri modelu Triglav (spadajo > Skupna pokojninska družba, Zavarovalnica Triglav, AIII Vzajemna pokojninski sklad Abanke) vnesemo naslednje podatke:
  • Oznaka pokojninskega načrta (obvezen vnos - vpišemo oznako pokojninskega načrta iz pogodbe. Podatek program prepiše v datoteko xml.),
  • Šifra podjetja,
  • Številka generalne police,
  • Ime administratorja.
 2. Pri modelu IN2 (spadajo: Moja naložba, Slovenica, Druga penzija, Generali: Leon 1, Leon 2, Banka Koper, Prva pokojninska družba: PDD1, PDD2, PDD3, Zavarovalnica Maribor, Adriatic, Pokojninska družba A, Probanka) vnesemo naslednje podatke:
  • Oznaka pokojninskega načrta (obvezen vnos - vpišemo oznako pokojninskega načrta iz pogodbe. Podatek program prepiše v datoteko xml.),
  • Zavarovalnico,
  • Oznaka upravljalca,
  • Številka kolektivne pogodbe.
 3. Pri modelu KaD (Kapitalska družba KAD) vnesemo naslednje podatke:
  • Oznaka pokojninskega načrta (obvezen vnos - vpišemo oznako pokojninskega načrta iz pogodbe. Podatek program prepiše v datoteko xml.),
  • Šifra pogodbe,
  • Šifra delodajalca

Podatki za plačilni nalog

 1. Račun stranke: izberemo TRR na katerega bomo plačevali znesek premij.
 2. Namen: vnesemo besedilo, ki bo izpisano na plačilnem nalogu in plačilni listi.
 3. Koda namena: izberemo kodo namena iz spustnega seznama.
 4. Model in sklic: vnesemo model in sklic za plačilni nalog, ki bo pripravljen pri modelu (npr.Triglav). 

Delavci

 1. Kliknemo > Nov izberemo delavca iz šifranta delavcev.
 2. Glede na izbrani model vpišemo še dodatne podatke za posameznega delavca (ti podatki se uporabljajo za pripravo datotek za poročanje zavarovalnici)
  • Pri modelu Triglav:
   • Številka police
  • Pri modelu IN2:
   • Številka pokojninskega načrta
  • Pri modelu KaD:
   • Šifra izjave,
   • Številka izjave.
 3. Premijo plača delodajalec: izberemo v kolikor premijo PDPZ za račun zaposlenega plačuje delodajalec
 4. Znesek premije: izberemo ustrezno polje
  • znesek
  • % od bruto plače
  • in vnesemo vrednost.
 5. Premijo plača zaposleni: izberemo v kolikor premijo PDPZ poleg delodajalca plačuje tudi zaposleni iz svoje neto plače.
 6. Znesek premije: izberemo ustrezno polje
  • znesek
  • % od bruto plače
  • in vnesemo vrednost.
 7. Način izravnave premije: v kolikor premijo PDPZ plačujeta delodajalec in zaposleni hkrati, izberemo način izravnave premije:
  • Najprej premija delodajalca, nato zaposlenega
  • Najprej premija zaposlenega, nato delodajalca
   • Samodejna izravnava (program upošteva polovico izračuna premije od delodajalca in polovico od delavca)
   • Če premijo plačuje samo delodajalec ali samo zaposleni, potem načina izravnave ne izberemo. Program premijo samodejno izravna od najvišje premije (odvisna od zneska 24% obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje oz. do letnega zneska olajšave za PDPZ - največ 5,84% bruto plače) in ne izravnava do zneska najnižje premije.
 8. Kliknemo gumb Shrani
  • Na pogledu so prikazane nastavitve za PDPZ.

Obračun plače

Premijo PDPZ obračunamo pri obračunu plače in bo izpisana na plačilni listini. Program samodejno predlaga izplačilo Obračun premije dodatnega pokojninskega zavarovanja vsem delavcem, ki imajo veljavne nastavitve za odtegljaj (datum začetka - datum konca) in jim izravna premijo v kolikor je prenizka oz. previsoka.

Kaj program pripravi?

Podatki o plačilu premij program upošteva v REK-1 obrazcu v polju 802 Premija za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje in v analitičnem delu v polju B013 - Premije prostovoljnega dodatnega zavarovanja.

Program pripravi plačilne naloge za plačilo premij.

Obračun PDPZ je knjižen v temeljnici.

Če premijo plača samo delodajalec, je znesek informativno prikazan na plačilni listini zaposlenega.

V tem prispevku