Knjiženje obveznosti na prejetem računu

Pri vnosu prejetega računa lahko izberemo različne možnosti plačila, ki vplivajo na knjiženje obveznosti do dobavitelja in posledično na zapiranje odprtih postavk.

Izbrano plačilo na vnosu

Knjiženje obveznosti

Zapiranje odprtih postavk

Plačilni nalog

 • Privzeto je knjiženje obveznosti do domačega dobavitelja v dobro na konto 2200.
 • Privzeto je knjiženje obveznosti do dobavitelja iz držav članic EU v dobro na konto 2211.
 • Privzeto je knjiženje obveznosti do dobavitelja iz držav izven EU v dobro na konto 2210.

Postavko zapremo: 

Plačal zasebnik 

(ta možnost je prikazana samo pri zasebniku)

Privzeto je knjiženje obveznosti v dobro in breme z avtomatskim zapiranjem zapiranjem obveznosti:

 • do domačega dobavitelja na konto 2200, 
 • do dobavitelja iz držav članic EU na konto 2211, 
 • do dobavitelja iz držav izven EU na konto 2210. 

Program prenese obveznost na konto 9190.

Konto ni saldakonti, zato program obveznost do dobavitelja zapre in ni prikazana med odprtimi postavkami. 

Plačal delavec

Privzeto je knjiženje obveznosti v dobro in breme z avtomatskim zapiranjem zapiranjem obveznosti:

 • do domačega dobavitelja na konto 2200, 
 • do dobavitelja iz držav članic EU na konto 2211, 
 • do dobavitelja iz držav izven EU na konto 2210. 

Program prenese obveznost na konto 2850.

Program vzpostavi obveznost do delavca, ki jo zapremo preko izplačila na bančni račun delavca ali preko blagajniškega izdatka.


Z drugim računom

Privzeto je knjiženje obveznosti v dobro in breme z avtomatskim zapiranjem zapiranjem obveznosti:

 • do domačega dobavitelja na konto 2200, 
 • do dobavitelja iz držav članic EU na konto 2211, 
 • do dobavitelja iz držav izven EU na konto 2210.

Program prenese obveznost na konto 1652.

Račun, na katerega povežemo račun, ki ga vnašamo, mora imeti knjižbe v breme na isti konto (npr. konto 1652 →  gl. primer račun plačan s plačilno kartico). 

Blagajna
(ta možnost je omogočena, če imamo aktivirano blagajno)
 • Privzeto je knjiženje obveznosti do domačega dobavitelja v dobro na konto 2200.
 • Privzeto je knjiženje obveznosti do dobavitelja iz držav članic EU v dobro na konto 2211.
 • Privzeto je knjiženje obveznosti do dobavitelja iz držav izven EU v dobro na konto 2210.

Program kreira blagajniški izdatek in po potrditvi blagajniškega dnevnika obveznost do dobavitelja avtomatsko zapre. Več o tem

Ni plačilnega naloga 

 • Privzeto je knjiženje obveznosti do domačega dobavitelja v dobro na konto 2200.
 • Privzeto je knjiženje obveznosti do dobavitelja iz držav članic EU v dobro na konto 2211.
 • Privzeto je knjiženje obveznosti do dobavitelja iz držav izven EU v dobro na konto 2210.

Postavko zapremo: 


Konti za knjiženje obveznosti glede na izbrano vrsto plačila so določeni v šifrantu Avtomatični konti

V spodnji tabeli so zapisani privzeti konti, ki pa jih lahko spremenimo. 

 • Sprememba velja za vse novo knjižene prejete račune in ne spreminja že obstoječih knjižb.

Vrsta  plačila na prejetem računu

Nastavitev v šifrantu Avtomatični konti, ki jo lahko spremenimo

Plačilni nalog

Blagajna 

Ni plačilnega naloga

 2200

 2211

 2210

Plačal zasebnik

 9190

Plačal delavec

 2850

Z drugim računom

 1652

V tem prispevku